Ktl-icon-tai-lieu

Chị Đào Chị Lý - Hồ Biểu Chánh

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 5392 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ch Ðào ch Lý

1

www.hobieuchanh.com

Ch Ðào ch Lý
Bi u Chánh

MAY R I R I MAY

I (1.1)
Th ng nghe ng i ta nói
t hoán tinh di, tang n th ng h i 1: m y l i y
thi t không sai.
Khúc
ng t ch Th Nghè sang ch Bà Chi u m i có m y n m nay mà nó
i danh xóm Hàng Sanh r n r c t ng b ng. Quang c nh ìu hiu ngày tr c ã bi n
thành quang c nh náo nhi t không thua gì Phú Nhu n, Hòa H ng, V n Lài hay Xóm
Chi u. Hai bên
ng nhà ph c t liên ti p giáp h t không còn ch tr ng mà chen vô
c n a. T i ngày thiên h qua l i d p dìu, l i thêm th xe tranh nhau ch y r n
n không ng t.
n ây ai c ng nh cách l i ba m i n m v tr c nh ng ng i giàu có v i
nh ng khách t m hoa, chi u chi u hay m n xe cyclo i h ng gió. H i vòng ch Bà
Chi u mà qua kh i ch Th Nghè, thì t m i tàu, là ch s Tr ng Ti n d t thi ng
phát gi y phép lái xe h i, vòng qua t i C u M i, là ranh Châu Thành Bà Chi u, hai
bên
ng u là ru ng r y sình l y, quang c nh v ng v im lìm, gi ng nh quang
nh thôn quê ng bái. N u Th Nghè mà ngó th ng xu ng c u kinh Thanh a thì
th y m y ám d a n c x r , gió chi u th i tàu lá x ng lên r i o t xu ng nh chào
khách nhàn du, l i có m y cây b n r ch
ng ch n ng n theo mé x o2, d i g c lác
c bao chung quanh nh lác trìu m n không b b n, còn b n nh ti c n c ròng
nên ng ngóng trông n c mau l n l i.
Xóm bây gi ng i ta g i là xóm Hàng Sanh ó thì ngày tr c ch có vài ba cái
chòi lá nh , l i n m cách xa nhau, có l ch c ý gi u kín i s ng nghèo kh c a
mình nên không ch u g n nhau, tránh cho khu t m t dòm ngó c a thiên h .
Cái chòi d a bên
ng; g n ngã ba quanh qua Bà Chi u tuy có m t c n lúm
túm, song coi cao ráo s ch s h n m y cái ngoài xa kia. Tr c chòi có cái sân nh
tr ng rau d a3 hai bên, tr bông
b n mùa, bông tr ng chen v i bông , coi có v
vui vui m t chút. Bên hè có cây u
ng n lên cao g n ngang u song, c có t i vài
ch c trái, d i l n b ng cái chén n c m, trên nh nh trái cau n tr u, ch nhà b a
nào c ng th m ch ng, ch ng trông mau chín mà n, v tính dành mà bán.
Chòi n y là chòi c a anh Lê V n Thái, c t v i v là Nguy n Th Hòa h n ba
m r i, phía trong có lót cái chõng v ch ng ng , có b p n u c m n và có m t
p thúng m t ôi gióng và m t ôi quang gánh, cho ch Hòa m i ngày i ki m
mua th m, mít, i, gánh ra ch bán. Phía ngoài m t bên có lót m t
ván d u4 nh
m ch i, còn m t bên bàn lóc nhóc, v i hai cái gh
u có ai t i thì m i ng i
nói chuy n.
1

t i sao d i, bi n xanh bi n thành ru ng dâu: ý nói s thay i to l n
hói, ch lõm trên b sông r ch
3
lo i rau m c tr m th y, thân có b c m t l p tr ng r t nh
gi cho rau kh i chìm tr...
Ch Ðào ch 1 www.hobieuchanh.com
1
Ch Ðào ch
 Biu Chánh
MAY RI RI MAY
I (1.1)
Thng nghe ngi ta nói t hoán tinh di, tang n thng hi
1
: my li y
thit không sai.
Khúc ng t ch Th Nghè sang ch Bà Chiu mi có my nm nay mà nó
i danh m ng Sanh rn rc tng bng. Quang cnh ìu hiu ny trc ã bin
thành quang cnh náo nhit không thua gì Phú Nhun, Hòa Hng, Vn Lài hay m
Chiu. Hai bên ng nhà ph ct liên tip giáp ht không còn ch trng mà chen vô
c na. Ti ngày thiên h qua li dp dìu, li thêm  th xe tranh nhau chy rn
n không ngt.
n ây ai cng nh cách li ba mi nm v trc nhng ngi giàu có vi
nhng khách tm hoa, chiu chiu hay mn xe cyclo i hng gió. Hi vòng ch
Chiu mà qua khi ch Th Nghè, thì t mi tàu, là ch s Trng Tin dt thi ng
phát giy phép lái xe hi, vòng qua ti Cu Mi, là ranh Châu Thành Bà Chiu, hai
bên ng u là rung ry sình ly, quang cnh vng v im lìm, ging nh quang
nh tn quê ng bái. Nu Th Nghè mà nthng xung cu kinh Thanh a thì
thy my ám da nc x r, gió chiu thi tàu lá xng lên ri ot xung nh chào
khách nhàn du, li my cây bn rch ng chn ngn theo mé xo
2
, di gc lác
c bao chung quanh nh lác trìu mn không  b bn, còn bn nh tic nc ròng
nên ng ngóng tng nc mau ln li.
Xóm bây gi ngi ta gi là xóm Hàng Sanh ó thì ny trc ch có vài ba cái
chòi lá nh, li nm cách xa nhau, có l ch c ý giu kín i sng nghèo kh ca
mình nên không chu gn nhau, tránh cho khut mt dòm ngó ca thiên h.
Cái chòi da bên ng; gn ngã ba quanh qua Bà Chiu tuy có mt cn lúm
túm, song coi cao ráo sch s hn my cái ngoài xa kia. Trc chòi có cái sân nh
trng rau da
3
hai bên, tr bông  bn mùa, bông trng chen vi bông , coi có v
vui vui mt chút. Bên hè có cây u  ngn lên cao gn ngang u song, c có ti vài
chc trái, di ln bng cái chén n cm, trên nh nh trái cau n tru, ch nhà ba
nào cng thm chng, chng trông mau chín n, v tính  dành mà bán.
Chòi ny là chòi ca anh Lê Vn Thái, ct vi v là Nguyn Th Hòa hn ba
m ri, phía trong có lót i chõng  v chng ng, có bp  nu cm n và có mt
p thúng mt ôi gióng và mt ôi quang gánh,  cho ch Hòa mi ngày i kim
mua thm, t, i, gánh ra ch bán. Phía ngoài mt bên có lót mt  ván du
4
nh
m chi, còn mt bên  bàn lóc nhóc, vi hai cái ghu  có ai ti thì mi ngi
i chuyn.
1
t i sao di, bin xanh bin thành rung dâu: ý nói s thay i to ln
2
hói, ch lõm trên b sông rch
3
loi rau mc trm thy, thân có bc mt lp trng rt nh gi cho rau khi chìm trong nc
4
ván bng g cây du
Chị Đào Chị Lý - Hồ Biểu Chánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chị Đào Chị Lý - Hồ Biểu Chánh - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Chị Đào Chị Lý - Hồ Biểu Chánh 9 10 807