Ktl-icon-tai-lieu

Chiếc Lexus và cây ô liu

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 348 trang   |   Lượt xem: 2261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C H I Ế LE X U S
C
VÀ

C Â Y Ô L IU
TH O MA S L. F RIE D MAN

Nguồ : Báo TuổTrẻ
n
i
Online
Chuyể sang ebook bở
n
i
Đ ơ
ư ng
taurusman@gmail.com
2 5 /1 0 /2 0 0 6

www.tuoitre.com.vn

c c
Mụ lụ
Đ nh giá vềChiế Lexus và cây ô liu củ Thom as L. Friedman ........................................3
á
c
a
Lờ m ởđ u .....................................................................................................................................5
i
ầ
o ầ
i
Màn dạ đ u: Thếgiớ này tròn m ư i tuổ..............................................................................6
i
ờ
Phầ I : Hiể hệthố g ...............................................................................................................14
n
u
n
1. Hệthố mớ
ng
i...........................................................................................................14
2. Trao đ i thông tin....................................................................................................24
ổ
3. Chiế Lexus và cây ô liu......................................................................................... 33
c
4. ...Rồnhữ bứ tư ng theo nhau sụ đ ............................................................44
i
ng
c ờ
p ổ
5. Suy giả hệmiễ nhiễ microchip ......................................................................65
m
n
m
6. Chiế áo nị
c
t vàng ....................................................................................................85
7. Bầ thú đ n tử........................................................................................................92
y
iệ
Phầ II : Kế nố vào hệt hố g ................................................................................................115
n
t i
n
8. Hệđ u hành DOScapital 6.0 .............................................................................. 115
iề
9. Cách mạ toàn cầ
ng
u............................................................................................. 131
10. Tạ lậ thích nghi và nhữ cách tưduy m ớ khác vềquyề lự ................... 151
o p,
ng
i
n c
11. Mua Đ Loan, giữlạ Ý, bán Pháp...................................................................... 163
ài
i
12. Lý thuyế về
t
vòng cung vàng ngă ngừ xung đ t............................................ 189
n
a
ộ
13. Ngư i hủ diệ
ờ y
t....................................................................................................... 209
14. Đ ợ ă cả ngã vềkhông ................................................................................... 231
ưc n ,...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiếc Lexus và cây ô liu - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
348 Vietnamese
Chiếc Lexus và cây ô liu 9 10 783