Ktl-icon-tai-lieu

Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu

Được đăng lên bởi nhi.nguyenha.52
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học Một số chuyên đề Ngữ văn 12 cô Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu

CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA (PHẦN 1)
- NGUYỄN MINH CHÂU TÀI LIỆU BÀI GIẢNG
Đây là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm với bài giảng Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 1) thuộc khóa học Một số
chuyên đề Ngữ văn 12 cô Nguyễn Thị Thanh Thuỷ tại website Hocmai.vn. Để có thể nắm vững kiến thức về truyện
ngắn Chiếc thuyền ngoài xa, Bạn cần kết hợp xem tài liệu cùng với bài giảng này

PHÂN TÍCH HÌNH TƯỢNG "CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA"

Mở bài
Không phải ngẫu nhiên mà có người cho rằng Nguyễn Minh Châu là nhà văn của những biểu tượng. Bởi lẽ,
trong tác phẩm của mình, Nguyễn Minh Châu thường không trực tiếp phát biểu ra những suy nghĩ, quan điểm
mà chỉ bộc lộ những suy nghĩ, cách nhìn về cuộc đời qua những biểu tượng, những hình tượng đa nghĩa. Và có
lẽ, hình tượng "chiếc thuyền ngoài xa" trong truyện ngắn cùng tên của ông cũng như vậy.
Thân bài
- Tên truyện ngắn là Chiếc thuyền ngoài xa, và quả thật, hình ảnh chiếc thuyền gần như xuất hiện xuyên suốt
trong câu chuyện mà nhà văn mang đến cho người đọc. Bắt đầu từ yêu cầu của người trưởng phòng "lắm sáng
kiến" đối với nhân vật xưng "tôi" - người nghệ sỹ nhiếp ảnh: "...Chúng ta sẽ mang đến cho mỗi gia đình một bộ
sưu tập về thuyền và biển, không có người. Hoàn toàn thế giới tĩnh vật". Tiếp đó là hình ảnh chiếc thuyền "mới
đóng xong vẫn còn thơm mùi gỗ lẫn mùi dầu rái", rồi tiếp theo nữa là "một nhóm chừng dăm bảy chiếc thuyền
vó vừa tắt đèn" và cuối cùng tập trung vào "một chiếc thuyền lướt vó ...đang chèo thẳng vào trước mặt tôi".
Đây chính là "Chiếc thuyền ngoài xa".
- Hình ảnh "Chiếc thuyền ngoài xa" được nhà văn khắc hoạ rất ấn tượng: "Mũi thuyền in một nét mơ hồ loè
nhoè vào bầu trời sương mù trắng như sữa pha đôi chút màu hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vài bóng người
lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mui khum khum, đang hướng mặt vào bờ". Hình ảnh
đó mang một "vẻ đẹp thực sự đơn giản và toàn bích" - vẻ đẹp của "một bức tranh bằng mực Tàu của một danh
hoạ thời cổ", và tất cả vẻ đẹp đó đã được nhà nghệ sỹ nhiếp ảnh của chúng ta thu vào một tấm ảnh mà nó "được
treo ở rất nhiều nơi, nhất là trong các gia đình sành nghệ thuật".
- Hình ảnh "Chiếc thuyền ngoài xa" giờ đã hoá thân thành một tác phẩm nghệ thuật để mọi người nhìn ngắm,
chiêm ngưỡng với tất cả những vẻ đẹp về màu sắc, đường nét, bố cục...và khi thưởng thức bức ảnh đó, những
người sành nghệ thuật thể có cái cảm giác "trở nên bối rối", cảm thấy "t...
Khóa hc Mt s chuyên đề Ng n 12 cô Nguyn Th Thanh Thu
Chiếc thuyn ngoài xa Nguyn Minh Châu
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1-
PHÂN TÍCH HÌNH TƯỢNG "CHIC THUYN NGOÀI XA"
M bài
Không phi ngẫu nhiên người cho rng Nguyễn Minh Châu nhà văn ca nhng biểu tượng. Bi l,
trong c phm ca nh, Nguyễn Minh Châu thưng không trc tiếp phát biu ra nhng suy nghĩ, quan điểm
mà ch bc l những suy nghĩ, cách nhìn v cuc đời qua nhng biểu tượng, những hình tượng đa nghĩa.
lẽ, hình tượng "chiếc thuyn ngoài xa" trong truyn ngn cùng tên của ông cũng như vậy.
Thân bài
- n truyn ngn Chiếc thuyn ngoài xa, qu tht, hình nh chiếc thuyn gần như xuất hin xuyên sut
trong câu chuyện nhà n mang đến cho người đọc. Bắt đầu t yêu cu của người trưởng phòng "lm sáng
kiến" đối vi nhân vật xưng "tôi" - người ngh s nhiếp nh: "...Chúng ta s mang đến cho mỗi gia đình mt b
sưu tập v thuyn và biển, không có người. Hoàn toàn thế giới tĩnh vật". Tiếp đó là hình nh chiếc thuyn "mi
đóng xong vẫn còn thơm mùi gỗ ln mùi du rái", ri tiếp theo na là "mt nhóm chừng dăm bảy chiếc thuyn
va tt đèn" cui cùng tp trung vào "mt chiếc thuyền lướt ...đang chèo thẳng vào trưc mt tôi".
Đây chính là "Chiếc thuyn ngoài xa".
- Hình nh "Chiếc thuyền ngoài xa" được nhà n khắc ho rt ấn tượng: "Mũi thuyền in một nét h loè
nhoè vào bu trời ơng trắng như sữa pha đôi chút màu hng do ánh mt tri chiếu vào. Vài bóng ngưi
ln ln tr con ngồi im phăng phắc như ng trên chiếc mui khum khum, đang hướng mt vào b". Hình nh
đó mang một "v đẹp thc s đơn giản toàn bích" - v đẹp ca "mt bc tranh bng mc Tàu ca mt danh
ho thi c", và tt c v đẹp đó đã được nhà ngh s nhiếp nh ca chúng ta thu vào mt tm nh mà nó "được
treo rt nhiều nơi, nhất là trong các gia đình sành nghệ thut".
- Hình nh "Chiếc thuyn ngoài xa" gi đã hoá thân thành một tác phm ngh thuật để mọi người nhìn ngm,
chiêm ngưng vi tt c nhng v đẹp v màu sắc, đường nét, b cc...và khi thưởng thc bc ảnh đó, những
người sành ngh thut th i cm giác "tr nên bi ri", cm thy "trái tim ncái bóp thắt vào"
"khám phá thy cái chân lý ca s hoàn thin, khám phá thy cái khonh khc trong ngn ca tâm hn"...như
cái cm giác mà "tôi" đã từng có.
CHIC THUYN NGOÀI XA (PHN 1)
- NGUYN MINH CHÂU -
TÀI LIU BÀI GING
Đây là tài liệu m lược các kiến thức đi kèm với bài ging Chiếc thuyn ngoài xa (Phn 1) thuc khóa hc Mt s
chuyên đề Ng văn 12 cô Nguyn Th Thanh Thu tại website Hocmai.vn. Để có th nm vng kiến thc v truyn
ngn Chiếc thuyn ngoài xa, Bn cn kết hp xem tài liu cùng vi bài ging này
Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu - Trang 2
Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu - Người đăng: nhi.nguyenha.52
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu 9 10 600