Ktl-icon-tai-lieu

Chữ hán chiết tự

Được đăng lên bởi Thúy Đỗ
Số trang: 184 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH

CHỮ HÁN CHIẾT TỰ
QUYỂ N – I

Biên Soạn

NỮ SOẠN GIẢ NGUYÊN THỦY

tài liệu sưu tầm

2014



Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của
daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có
thể có, xin vui lòng gởi điện thư vào địa chỉ: Tamnguyen351@live.com
Thành thật tri ơn Nữ Soạn Giả NGUYÊN THỦY, Ban Phụ
Trách Phổ Biến Kinh Sách Website daocaodai.info đã bỏ
nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, biên khảo, đánh
máy, in ấn hay phổ biến trên Website ngỏ hầu Giáo-Lý Đại-Đạo
được phổ truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ
hiện tại và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau.
California, 29/08/2014
Tầm Nguyên

2

CHỮ HÁN CHIẾT TỰ
Biên Soạn

NỮ SOẠN GIẢ NGUYÊN THỦY

Tây-Ninh Thánh địa, mùa nở hoa Đạo pháp.
Xuân Mậu-Tý (dl: 25–2–2008)

3



4



MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU������������������������������������������������������������������������������������ 11

Thử Định nghĩa Chiết tự là gì?���������������������������� 12
Chữ Nho là linh tự ������������������������������������������������ 15
CHƯƠNG I
ĐẠI CƯƠNG VỀ NÉT BÚT ���������������������������������������������������������������� 17

1. 6 nét cơ bản đầu tiên������������������������������������������ 17
2. Hai loại nét còn lại có nhiều biến thể khác
nhau. �������������������������������������������������������������������� 18
3. Nét sau kết hợp bởi 2 nét đơn gấp khúc �������� 18
4. Các nét bút kết hợp không theo chuẩn cơ
bản. ���������������������������������������������������������������������� 18
4. Thứ tự nét bút.���������������������������������������������������� 19
❒❒ 1. Trên trước, dưới sau ���������������������������������������������������������19
❒❒ 2. Trái trước phải sau �����������������������������������������������������������19
❒❒ 3. Ngoài trước, trong sau. �������������������������������������������������20
❒❒ 4. Nét đứng ở giữa viết trước nét đứng hai bên
hoặc ở dưới. �������������������������������������������������������������������������������20
CHƯƠNG II
CHIẾT TỰ CHỮ HÁN ������������������������������������������������������������������������ 23

A- CHỮ ĐƠN�������������������������������������������������������� 23
❒❒ 1–BẦN 貧 �������������������������������������������������������������������������������23
❒❒ 2– BĨ -THÁI là gì? ����������������������������������������������������������������� 25
❒❒ 3– CHÁNH 正 ���������������������������������������������������������������������34
❒❒ 4– C...
ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH
Biên Soạn
NỮ SOẠN GIẢ
NGUN THY
CHỮ HÁN CHIẾT TỰ
tài liệu sưu tầm 2014
QUYN – I
Chữ hán chiết tự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chữ hán chiết tự - Người đăng: Thúy Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
184 Vietnamese
Chữ hán chiết tự 9 10 988