Ktl-icon-tai-lieu

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi ilaymyloveonxing
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 891 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc
ta và của nhân loại, đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, một hệ thống tư
tưởng về nhiều mặt. Trong đó tư tưởng về đại đoàn kết là tư tưởng nổi bật, có giá trị trường
tồn đối với quá trình phát triển của dân tộc ta và của toàn nhân loại. Đấy là tư tưởng xuyên
suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và trong hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh và đã
trở thành chiến lược cách mạng của Đảng ta, gắn liền với những thắng lợi vẻ vang của dân
tộc.

I.

CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc có nguồn gốc từ nhiều yếu tố và được hình thành trên cơ
sở kế thừa và phát triển chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đoàn kết của dân tộc, tinh hoa văn hóa
nhân loại, đặc biệt là đã vận dụng và phát triển sáng tạo, chủ nghĩa Mác – Lênin phù hợp với tình hình
và điều kiện cụ thể của Việt Nam trong từng giai đoạn cách mạng.

1-Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng của dân tộc Việt Nam .
Đề cập đến chủ nghĩa yêu nước của dân tộc, chủ tịch Hồ Chí Minh viết: ” Dân ta có một lòng nồng nàn
yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh
thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm,
khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”.
Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cộng đồng, ý
thức cố kết dân tộc, đoàn kết dân tộc Việt Nam đã hình thành và củng cố, tạo thành một truyền thống
bền vững. Tinh thần ấy, tình cảm ấy theo thời gian đã trở thành lẽ sống của mỗi con người Việt Nam,
làm cho vận mệnh mỗi cá nhân gắn chặt vào vận mệnh của cộng đồng, vào sự sống còn và phát triển
của dân tộc. Nó là cơ sở của ý chí kiên cường, bất khuất, tinh thần dũng cảm hy sinh vì dân, vì nước của
mỗi con người Việt Nam, đồng thời là giá trị tinh thần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng và của mỗi
cá nhân trong quá trình dựng nước và giữ nước, làm nên truyền thống yêu nườc, đoàn kết của dân tộc.
Dù lúc thăng, lúc trầm nhưng chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam bao
giờ cũng là tinh hoa đã được hun đúc và thử nghiệm qua hàng nghìn năm lịch sử chinh phục thiên nhiên
và chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc của ông cha ta. Chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết,
cộng đồng của dân tộc Việt Nam là cơ sở đầu tiên, sâu xa cho sự hình...
Chủ tịch Hồ C Minh, anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc
ta của nhân loại, đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần giá, một hệ thống
tưởng về nhiều mặt. Trong đó tư tưởng về đại đoàn kết là tư tưởng nổi bật,giá trị trường
tồn đối với quá trình phát triển của dân tộc ta của toàn nhân loại. Đấy tưởng xuyên
suốt nhất quán trong duy luận trong hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh đã
trở thành chiến lược cách mạng của Đảng ta, gắn liền với những thắng lợi vẻ vang của dân
tộc.
I. CƠ S HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
 !"#$
%&'(")*+&#,"*&-&.&
/-012/345'(")%(-*+&(67#'8 ',!!
25)*&92:&;"&(;<
1-Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng của dân tộc Việt Nam
<
=4'*+&#,*&-*>?@A&;/B
#,<=/;"CD1(*&&E&&-;FGC1>E;/.-!
HI/%JG-;/%J8;;K-/,-/,C&;L%M);-
.-I!;IN/O1(,,',@<
"NC&.;M,P,-H#,Q/,DR-D
R-92:&;3!*-;"
1P<HI-!N;IST&3"/K%*&;FT92:&;-
/;4;2;F(Q04;2*&-%M%B'(")
*&<:/$%*&D#T-1II-HON;%!-!,*&
;FT92:&;-T/(">HUV%M'(")*&*&;F
("C("!M,P,-/;#"#T-*&<
A8/U.-/U"H;*+&#,"*&92:&;1&
TO/&3 UW2;C&!.;/>%W'5##
0E;1N2GC*&J&&<*+&#,-"-
*&92:&;/$%H#-%E&%M!
<
2- Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đăng: ilaymyloveonxing
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chủ tịch Hồ Chí Minh 9 10 62