Ktl-icon-tai-lieu

Chúa tàu Kim Quy (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 4608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chú Tàu Kim Quy

1

www.hobieuchanh.com

Chúa tàu kim quy
Bi u Chánh
PH N TH

NH T

SÓNG D P GIÓ D I
Ngày 14 tháng giêng, m t tr i v a l n v h ng Tây thì h ng ông m t tr ng ã
ló m c. chung quanh ch Tân Châu, nhà nào c ng s a so n t èn s p c a, ng i lo
ôm c i vào b p, k lo
i gà vào chu ng, u này inh i gi ng m hát ru con, u n
ngâm nga ti ng h c trò c sách. Ngoài
ng thì im lìm v ng v , duy có ti ng cúc kêu
i bóng tr ng t mà thôi.
Nhà Lê Th Thành thu nay h t i thì s p c a nh ng mà ngày y trong nhà ã t
èn r i, song c a cái ch a s p, mà c a sau c ng ch a gài. Th Thành l i ng i ch m h m
a c a mà dòm ra ngoài
ng m t h i r i tr vào i l i gi ng gi mùng mà h i v
ng:
t m t hay không má nó! . Ng i v nh ng m t ngó ch ng r i g t u mà áp
ng:
t. Con Xuân i h t thu c ã v hay ch a? . Th Thành b mùng xu ng r i nói
ng: Ch a v . Th ây vô xóm Cây Xoài mà con nó i làm sao t h i n a chi u n
bây gi mà ch a th y t m d ng gì h t v y không bi t. Còn th ng Ngh a, h i m t tr i g n
n tôi bi u i ng a em nó, mà sao nó c ng m t bi t. Ch c là ông Tú i kh i, con Xuân
nó nó ch r i t i nó không dám v ch gì. H i nãy tôi có d n th ng Ngh a vô l i cây
táo m
ó mà ng a, không bi t nó ch không
c, nó có i th ng vô nhà ông Tú hay
không .
Th Thành nói m y l i r i i l i b ván gi a ng i hút thu c và ngó ch ng mà x n
n xéo véo, nên ng i c ng không yên. Trông i hai a con ã mòn chí, túng th ông
ng i khoanh tay trên ván mà ch , không thèm dòm n a.
Ngoài
ng thì v ng teo, không th y ai i qua i l i, còn trong nhà thì c ng l ng
; v n m không c c c a, ch c ã ng r i. Th Thành ng i ngh
n vi c nhà. N m nay
là n m Minh M ng th p th t, nh m n m Bính Thân, mình tu i m i 63, còn v m i 61,
mà mình không
c m nh gi i cho l m, còn v l i mang b nh ho. V ch ng sanh có hai
a con: th ng Lê Th Ngh a n m nay nó ã
c 21 tu i r i, nó là a ham h c, mà
ng t nhà nghèo, còn cha m thì b nh ho n, nên nó ph i b h c n a ch ng
lo cày cu c
mà nuôi m cha. Coi b nó ph i lòng con Chuyên mà tính c y mai i nói thì nó không
ch u, c nói nhà nghèo n u i c i v l i càng thêm t n hao. Còn a con gái là con
Xuân, n m nay nó m i 19 tu i, mà ch ng ã i nói r i, tính
20 tu i s cho c i, mà
bên ch ng nó c theo nài hoài, xin c i cho s m.

Chú Tàu Kim Quy

2

www.hobieuchanh.com

Th Thành ng i suy ngh t i ó, b ng th y ngoài
ng có d ng ng i i, li n
ch y ra c a mà ngó, thì thi t qu hai a con v , Th Xuân i tr c, u c ch m b m,
c m t n c m i chàm ngoàm, còn Th Ngh a i sau, tay m t c m hèo, tay trái xách
thang thu c, m t mày coi c ng khác s c.
Th Thành th y hai con v k...
Chú Tàu Kim Quy 1 www.hobieuchanh.com
Chúa tàu kim quy
 Biu Chánh
PHN TH NHT
SÓNG DP GIÓ DI
Ngày 14 tháng giêng, mt tri va ln v hng Tây thì hng ông mt trng ã
ló mc. chung quanh ch Tân Châu, nhà nào cng sa son t èn sp ca, ngi lo
ôm ci vào bp, k lo i gà vào chung, u này inh i ging m hát ru con, u n
ngâm nga ting hc trò c sách. Ngoài ng thì im lìm vng v, duy có ting cúc kêu
i bóng trng t mà thôi.
Nhà Lê Th Thành thu nay h ti thì sp ca nhng mà ngày y trong nhà ã t
èn ri, song ca cái cha sp, mà ca sau cng cha gài. Th Thành li ngi chm hm
a ca mà dòm ra ngoài ng mt hi ri tr vào i li ging gi mùng mà hi v
ng: t mt hay không má nó!. Ngi v nhng mt ngó chng ri gt u mà áp
ng: t. Con Xuân i ht thuc ã v hay cha?. Th Thành b mùng xung ri nói
ng: Cha v. Thây vô xóm Cây Xoài mà con nó i làm sao t hi na chiu n
bây gi mà cha thy tm dng gì ht vy không bit. Còn thng Ngha, hi mt tri gn
n tôi biu i nga em nó, mà sao nó cng mt bit. Chc là ông Tú i khi, con Xuân
nó ch ri ti nó không dám v ch gì. Hi nãy tôi có dn thng Ngha vô li cây
táo mó mà nga, không bit nó ch kng c, nó có i thng vô nhà ông Tú hay
không.
Th Thành nói my li ri i li b ván gia ngi hút thuc và ngó chng mà xn
n xéo véo, nên ngi cng không yên. Trông i hai a con ã mòn chí, túng th ông
ngi khoanh tay trên ván mà ch, không thèm dòm na.
Ngi ng thì vng teo, không thy ai i qua i li, còn trong nhà thì cng lng
; v nm không cc ca, chc ã ng ri. Th Thành ngi nghn vic nhà. Nm nay
là nm Minh Mng thp tht, nhm nm Bính Thân, mình tui mi 63, còn v mi 61,
mà mình không c mnh gii cho lm, còn v li mang bnh ho. V chng sanh có hai
a con: thng Lê Th Ngha nm nay nó ã c 21 tui ri, nó là a ham hc, mà
ngt nhà nghèo, còn cha m thì bnh hon, nên nó phi b hc na chng  lo cày cuc
mà nuôi m cha. Coi b nó phi lòng con Chuyên mà tính cy mai i nói thì nó không
chu, c nói nhà nghèo nu i ci v li càng thêm tn hao. Còn a con gái là con
Xuân, nm nay nó mi 19 tui, mà chng ã i nói ri, tính  20 tui s cho ci,
bên chng nó c theo nài hoài, xin ci cho sm.
Chúa tàu Kim Quy (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chúa tàu Kim Quy (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Chúa tàu Kim Quy (Hồ Biểu Chánh) 9 10 525