Ktl-icon-tai-lieu

Chúa tể những chiêc nhẫn (Q1)

Được đăng lên bởi Thanh Nhat Nam Do
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN

HOBBIT
Khuác daåo àêìu kyâ thuá daânh cho
CHUÁA TÏË CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN1

J.R.R Tolkien

2

MUÅC LUÅC

CHÛÚNG 1 BÛÄA TIÏÅC KHÖNG MONG ÀÚÅI ............................................................................. 3
CHÛÚNG 2: THÕT CÛÂU NÛÚÁNG ............................................................................................. 30
CHÛÚNG 3: CUÖÅC NGHÓ NGÚI NGÙÆN .................................................................................. 47
CHÛÚNG 4 PHÑA TRÏN NGOÅN ÀÖÌI VAÂ PHÑA DÛÚÁI NGOÅN ÀÖÌI ....................................... 57
CHÛÚNG 5 NHÛÄNG CÊU ÀÖË TRONG BOÁNG TÖËI................................................................. 70
CHÛÚNG 6 TRAÁNH VOÃ DÛA GÙÅP VOÃ DÛÂA............................................................................ 93CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN

3

CHÛÚNG 1
BÛÄA TIÏÅC KHÖNG MONG ÀÚÅI

Coá möåt hobbit söëng trong möåt caái höë trïn mùåt àêët. Àêëy
khöng phaãi laâ möåt caái höë bêín thóu, dú daáy, àêîy rêîy nhûäng loaâi sêu
boå böëc àêìy muâi buân àêët, hay laâ möåt höë caát khö haån, cùçn cöîi, chùèng
coá gò àïí ngöìi hoùåc àïí ùn; àoá laâ möåt caái höë hobbit, vaâ àiïìu àoá coá
nghôa laâ caái höë naây àêìy àuã tiïån nghi.
Noá coá möåt caái cûãa troân tröng giöëng nhû möåt löî àùåt noâng àaåi
baác trïn caác chiïën haåm, sún maâu xanh laá cêy, vúái möåt caái tay nùæm
maâu vaâng saáng loaáng bùçng àöìng thau àùåt vaâo ngay giûäa. Caánh cûãa
naây dêín àïën möåt tiïìn saãnh coá hònh öëng tröng giöëng nhû möåt àûúâng
hêìm: möåt àûúâng hêìm rêët tiïån lúåi, chùèng coá khoái, vúái nhûäng bûác
tûúâng trang trñ pa-nö, vaâ nïìn nhaâ àûúåc laát àaá vaâ traãi thaãm, àùåt
nhûäng chiïëc ghïë saáng boáng, röìi thò hùçng haâ sa söë nhûäng chiïëc moác
àêìy noán vaâ aáo khoaác — hobbit rêët thñch coá khaách. Àûúâng hêìm naây
lûúån voâng voâng, dïî ài nhûng chùèng thùèng löëi lùæm àïën phña bïn kia
cuãa ngoån àöìi. — Ngoån Àöìi - nhû têët caã moåi ngûúâi dên söëng nhiïìu
dùåm chung quanh àoá goåi, vaâ coân nhiïìu caánh cûãa troån nhoã tröí ra
khoãi noá, bùæt àêìu tûâ möåt phña vaâ dêín ra möåt phña khaác. Vúái hobbit
thò khöng coá chuyïån phaãi leo cêìu thang: phoâng nguã, phoâng tùæm,
hêìm rûúåu, phoâng thûác ùn (öì, nhiïìu lùæm), tuã quêìn aáo (noá daânh caã
möåt phoâng cho vêën àïì trang phuåc), nhaâ bïëp, nhûäng phoâng ùn, têët
caã àïìu úã cuâng möåt têìng, vaâ thêåt sûå àïìu nùçm trïn möåt löëi ài. Cùn
pho...
CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 1
http://ebooks.vdcmedia.com
HOBBIT
Khuác daåo àêìu kyâ thuá daânh cho
CHUÁA TÏË CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN
Chúa tể những chiêc nhẫn (Q1) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chúa tể những chiêc nhẫn (Q1) - Người đăng: Thanh Nhat Nam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Chúa tể những chiêc nhẫn (Q1) 9 10 64