Ktl-icon-tai-lieu

Chúa tể những chiếc nhẫn(Q3)

Được đăng lên bởi Thanh Nhat Nam Do
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN

1

MUÅC LUÅC

CHÛÚNG 13 KHÖNG PHAÃI ÚÃ NHAÂ ........................................................................................... 2
CHÛÚNG 14 NÛÚÁC VAÂ LÛÃA ..................................................................................................... 14
CHÛÚNG 15 SÛÅ TUÅ HÖÅI CUÃA NHÛÄNG ÀAÁM MÊY ............................................................... 24
CHÛÚNG 16 TÏN TRÖÅM TRONG BOÁNG ÀÏM....................................................................... 35
CHÛÚNG 17 NHÛÄNG ÀAÁM MÊY NÖÍ TAN.............................................................................. 42
CHÛÚNG 18 CUÖÅC HAÂNH TRÒNH TRÚÃ VÏÌ ........................................................................... 54
CHÛÚNG 19 CHÙÅNG CUÖËI ....................................................................................................... 63J.R.R Tolkien

2

CHÛÚNG 13
KHÖNG PHAÃI ÚÃ NHAÂ

Trong luác àoá, nhûäng ngûúâi luân vêîn ngöìi trong boáng töëi, vaâ sûå
im lùång tuyïåt àöëi truâm lïn hoå. Hoå ùn rêët nhoã nheå vaâ hoå noái chuyïån
rêët nhoã nheå. Hoå khöng àïëm thúâi gian àaä qua; vaâ hoå súå khöng daám
noái chuyïån, vò gioång thò thêìm cuãa hoå vang voång trong àûúâng öëng.
Nïëu nhû hoå nguã gêåt, thò hoå laåi bûâng tónh trong boáng töëi vaâ sûå im
lùång vêîn tiïëp tuåc ngûå trõ maâ khöng bõ giaán àoaån. Cuöëi cuâng sau
nhûäng ngaây chúâ àúåi moãi moân, thò coá veã nhû hoå àaä bùæt àêìu bõ ngheåt
vaâ bùæt àêìu theâm khöng khñ. Hoå khöng thïí chúâ àúåi hún nûäa. Hoå gêìn
nhû chaâo àoán hoan hó nhûäng tiïëng àöång êìm ô phña dûúái khi con
röìng trúã laåi. Hoå im lùång súå haäi nhûäng troâ quyã thuêåt xaão traá cuãa noá,
nhûng hoå khöng thïí ngöìi àoá maäi maäi.
Thorin noái: "Chuáng ta haäy thûã múã cûãa!" öng noái. "Töi phaãi
caãm thêëy àûúåc gioá àang thöíi vaâo mùåt töi nïëu khöng thò töi chïët
mêët. Töi nghô laâ chùèng thaâ bõ con Smaug nghiïìn naát coân hún laâ
chïët ngaåt trong àêy!"
Thïë laâ nhiïìu ngûúâi luân àûáng dêåy vaâ moâ mêîm vïì phña caánh
cûãa. Nhûng hoå thêëy rùçng phêìn trïn cuãa àûúâng öëng àaä bõ vúä vaâ bõ
chùån laåi búãi nhûäng taãng àaá vúä. Caánh cûãa seä khöng tuên theo bêët
kyâ caái chòa khoaá hay ma thuêåt naâo àïí múã ra nûäa.
"Chuáng ta bõ mùæc bêîy röìi!" hoå rïn lïn. "Àêy laâ kïët cuåc sau
cuâng. Chuáng ta seä chïët úã àêy."
Nhûng khi maâ nhûäng ngûúâi luân caãm thêëy tuyïåt voång nhêët
thò Bilbo caãm thêëy nhû coá möåt luöìng saáng laå loeá lïn trong tim,nhû...
CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 1
http://ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
CHÛÚNG 13 KHÖNG PHAÃI ÚÃ NHAÂ ........................................................................................... 2
CHÛÚNG 14 NÛÚÁC VAÂ LÛÃA..................................................................................................... 14
CHÛÚNG 15 SÛÅ TUÅ HÖÅI CUÃA NHÛÄNG ÀAÁM MÊY ............................................................... 24
CHÛÚNG 16 TÏN TRÖÅM TRONG BOÁNG ÀÏM....................................................................... 35
CHÛÚNG 17 NHÛÄNG ÀAÁM MÊY NÖÍ TAN.............................................................................. 42
CHÛÚNG 18 CUÖÅC HAÂNH TRÒNH TRÚÃÌ ........................................................................... 54
CHÛÚNG 19 CHÙÅNG CUÖËI....................................................................................................... 63
Chúa tể những chiếc nhẫn(Q3) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chúa tể những chiếc nhẫn(Q3) - Người đăng: Thanh Nhat Nam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Chúa tể những chiếc nhẫn(Q3) 9 10 324