Ktl-icon-tai-lieu

Chúa tể những chiếc nhẫn(Q4)

Được đăng lên bởi Thanh Nhat Nam Do
Số trang: 154 trang   |   Lượt xem: 1199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN

Tònh Bùçng Hûäu Cuãa Chiïëc Nhêîn1

J.R.R Tolkien

2

MUÅC LUÅC

CHÛÚNG 1 BUÖÍI TIÏÅC ÀÛÚÅC MONG ÀÚÅI TÛÂ LÊU ............................................................... 3
CHÛÚNG 2 BOÁNG TÖËI CUÃA QUAÁ KHÛÁ .................................................................................. 34
CHÛÚNG 3 BA NGÛÚÂI LAÂ MÖÅT ÀÖÅI ....................................................................................... 69
CHÛÚNG 4 ÀÛÚÂNG TÙÆT QUA XÛÁ NÊËM ............................................................................... 101
CHÛÚNG 5 BÑ ÊÍN LÖÅ DIÏÅN .................................................................................................... 119
CHÛÚNG 6 KHU RÛÂNG GIAÂ ................................................................................................... 136CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN

3

CHÛÚNG 1
BUÖÍI TIÏÅC ÀÛÚÅC MONG ÀÚÅI TÛÂ LÊU

Khi ngaâi Bilbo Baggins cuãa vuâng Bag End tuyïn böë rùçng öng
seä ùn mûâng sinh nhêåt thûá möåt trùm mûúâi möåt cuãa mònh vaâo möåt
ngaây gêìn àêy bùçng möåt bûäa tiïåc linh àònh àùåc biïåt, thò coá nhiïìu sûå
xò xaâo vaâ naáo àöång khùæp vuâng Hobbitton. Bilbo rêët giaâu vaâ rêët
khaác thûúâng, vaâ öng àaä laâ möåt kyâ quan cuãa Quêån (Shire) suöët saáu
mûúi nùm nay, kïí tûâ khi öng àaä biïën mêët möåt caách kyâ laå vaâ trúã vïì
maâ khöng ai mong àúåi. Sûå giaâu sang maâ öng àaä mang vïì tûâ
chuyïën du haânh cuãa mònh bêy giúâ àaä trúã thaânh möåt daång truyïìn
thuyïët àõa phûúng, vaâ ai ai cuäng tin vaâo chuyïån, mùåc kïå nhûäng gò
maâ nhûäng ngûúâi giaâ noái, rùçng Ngoån Àöìi úã Bag End àêìy nhûäng
àûúâng öëng vúái vö vaân nhûäng quùång chêu baáu. Vaâ nïëu nhû àiïìu naây
khöng àuã àïí taåo thaânh möåt lúâi àöìn, thò àaä coá thïm sûå traáng kiïån
daâi lêu cuãa öng àïí cho moåi ngûúâi ngaåc nhiïn. Thúâi gian vêîn tröi ài,
nhûng coá veã nhû noá chùèng taác àöång àûúåc bao nhiïu àïën ngaâi
Baggins. Vaâo tuöíi chñn mûúi öng vêîn nhû tuöíi nùm mûúi. Vaâo luác
chñn mûúi chñn tuöíi thò hoå bùæt àêìu goåi öng laâ àûúåc baão quaãn töët,
nhûng khöng thay àöíi thò gêìn vúái sûå thêåt hún. Coá möåt caái gò àoá
laâm hoå ngaåc nhiïn vaâ nghô rùçng noá vûúåt quaá möåt àiïìu töët; coá veã
nhû rêët khöng cöng bùçng khi coá ai àoá laåi coá thïí súã hûäu àûúåc (gêìn
nhû thïë) möåt tuöíi treã bêët diïåt cuäng nhû laâ (àûúåc giaã duå thïë) möåt
sûác khoeã khöng hïì caån kiïåt.
"Seä phaãi traã giaá thöi," hoå noái...
CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 1
http://ebooks.vdcmedia.com
Tònh Bùçng Hûäu Cuãa Chiïëc Nhêîn
Chúa tể những chiếc nhẫn(Q4) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chúa tể những chiếc nhẫn(Q4) - Người đăng: Thanh Nhat Nam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
154 Vietnamese
Chúa tể những chiếc nhẫn(Q4) 9 10 701