Ktl-icon-tai-lieu

Chúa tể những chiếc nhẫn(Q5)

Được đăng lên bởi Thanh Nhat Nam Do
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN

TÒNH BÙÇNG HÛÄU CUÃA
NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN (TIÏËP)1

J.R.R Tolkien

2

MUÅC LUÅC

CHÛÚNG 7 TRONG NHAÂ CUÃA TOM BOMBADIL.................................................................... 3
CHÛÚNG 8 SÛÚNG MUÂ TRÏN CAO NGUYÏN MÖÅ ............................................................... 20
CHÛÚNG 9 DÛÚÁI BIÏÍN QUAÁN NGÛÅA LÖÌNG ........................................................................ 41
CHÛÚNG 10 NGÛÚÂI SAÃI BÛÚÁC ............................................................................................... 61
CHÛÚNG 11 CON DAO TRONG BOÁNG TÖËI ........................................................................... 80CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN

3

CHÛÚNG 7
TRONG NHAÂ CUÃA TOM BOMBADIL

Caã böën hobbit bûúác qua ngûúäng cûãa àaá, vaâ àûáng laåi àoá, chúáp
mùæt. Hoå àang úã trong möåt phoâng daâi, àêìy aánh saáng toaã ra tûâ
nhûäng luöìng saáng trïn trêìn, vaâ trïn baân laâm bùçng göî thêîm boáng
loaáng àaä àùåt sùén nhiïìu cêy nïën, cao vaâ maâu vaâng, àang chaáy saáng
lêëp laánh.
Trong möåt caái ghïë, úã goác xa cuãa cùn phoâng àöëi diïån vúái cûãa
ra, möåt ngûúâi phuå nûä àang ngöìi. Maái toác daâi cuãa naâng phuã daâi
xuöëng vai naâng, vaáy cuãa naâng maâu xanh, xanh nhû nhûäng cêy sêåy
non, chiïëu saáng búãi nhûäng àöëm baåc nhiïìu giöëng nhû haåt sûúng; vaâ
thùæt lûng cuãa naâng laâm bùçng vaâng, hònh daáng giöëng nhû möåt chuöîi
nhûäng caánh huïå àùåt trïn nhûäng caái nhuyå tigön xanh nhaåt. Tröng
nhû naâng àûúåc àùåt trong möåt àûúâng öëng lúán bùçng àêët nung maâu
xanh vaâ nêu, vúái nhûäng böng huïå nûúác maâu trùæng àang bay lûúån,
nïn naâng coá veã nhû àûúåc tön lïn giûäa möåt biïín sûúng.
"Vaâo ài naâo, caác võ khaách quyá!" naâng noái, vaâ khi naâng noái thò
hoå biïët rùçng hoå àaä nghe tiïëng haát tûâ gioång cuãa naâng. Hoå ruåt reâ ài
vaâi bûúác nûäa vaâo trong phoâng, vaâ bùæt àêìu cuöëi ngûúâi thêåt thêëp,
caãm thêëy ngaåc nhiïn vaâ vuång vïì möåt caách kyâ laå, khi hoå goä cûãa möåt
ngöi nhaâ tranh àïí xin möåt nguåm nûúác, vaâ àûúåc traã lúâi búãi möåt nûä
hoaâng elf treã xinh àeåp trong böå quêìn aáo laâm bùçng nhûäng böng hoa
söëng. Nhûng trûúác khi hoå coá thïí noái àûúåc gò, naâng kheä nêng nheå vaâ
uöëng hïët caái baát hoa huïå, vaâ vûâa chaåy vûâa cûúâi vïì phña hoå; khi
naâng chaåy thò caái vaáy cuãa naâng nheå nhaâng röån vaâo khöng khñ nhû
möåt laân gioá tûâ phña nhûäng àûúâng biïn àêìy hoa úã búâ söng....
CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 1
http://ebooks.vdcmedia.com
TÒNH BÙÇNG HÛÄU CUÃA
NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN (TIÏËP)
Chúa tể những chiếc nhẫn(Q5) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chúa tể những chiếc nhẫn(Q5) - Người đăng: Thanh Nhat Nam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Chúa tể những chiếc nhẫn(Q5) 9 10 762