Ktl-icon-tai-lieu

Chúa tể những chiếc nhẫn(Q6)

Được đăng lên bởi Thanh Nhat Nam Do
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 1333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN

TÒNH BÙÇNG HÛÄU CUÃA
NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN (TIÏËP)1

J.R.R Tolkien

2

MUÅC LUÅC

CHÛÚNG 12 BAY QUA KHUÁC CAÅN ........................................................................................... 3
CHÛÚNG 13 NHIÏÌU CUÖÅC GÙÅP GÚÄ ....................................................................................... 31
CHÛÚNG 14 HÖÅI ÀÖÌNG ELROND........................................................................................... 60
CHÛÚNG 15 NHÊÎN XUÖI PHÛÚNG NAM ........................................................................... 111CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN

3

CHÛÚNG 12
BAY QUA KHUÁC CAÅN

Khi Frodo tónh dêåy, öng thêëy mònh vêîn coân nùæm chùåt chiïëc
Nhêîn möåt caách tuyïåt voång. Öng àang nùçm bïn ngoån lûãa, luác naây
àaä àûúåc vun cao vaâ chaáy saáng rûåc rúä. Ba ngûúâi baån àöìng haânh cuãa
öng àang cuái xuöëng bïn öng. "Chuyïån gò àaä xaãy ra? Öng vua nhúåt
nhaåt êëy laâ ai?" öng hoãi nhû àiïn daåi. Hoå quaá vui mûâng khi nghe
tiïëng cuãa öng àïën nöîi khöng traã lúâi trong möåt luác; hoùåc coá thïí laâ hoå
chùèng hiïíu öng hoãi gò. Cuöëi cuâng, qua Sam öng biïët àûúåc laâ hoå
chùèng thêëy gò ngoaâi nhûäng boáng àen múâ aão àang tiïën vïì phña hoå.
Bêët thònh lònh Sam hoaãng höët khi thêëy rùçng chuã mònh àaä biïën
mêët; vaâ ngay luác àoá möåt boáng àen aâo vïì phña anh, vaâ anh ngaä ra.
Anh nghe thêëy gioång cuãa Frodo, nhûng coá veã nhû noá vang àïën tûâ
möåt khoaãng caách xa, hoùåc tûâ dûúái loâng àêët, àang voång lïn nhûäng
tûâ kyâ laå. Hoå khöng thêëy gò hún, cho àïën khi hoå vêëp qua cú thïí cuãa
Frodo, àang nùçm nhû àaä chïët röìi, mùåt uáp xuöëng baäi coã, thanh
gûúm nùçm úã dûúái öng. Ngûúâi Saãi Bûúác ra lïånh cho hoå àúä öng lïn vaâ
àùåt öng nùçm bïn caånh àöëng lûãa, röìi öng ta biïën ài àêu mêët. Vaâ
möåt khoaãng thúâi gian daâi àaä tröi qua.
Sam roä raâng laâ àaä bùæt àêìu nghi ngúâ vïì Ngûúâi Saãi Bûúác;
nhûng trong khi hoå àang noái chuyïån thò öng àaä trúã vïì, thònh lònh
hiïån ra tûâ boáng töëi. Hoå giêåt mònh, Sam ruát gûúm vaâ àûáng trûúác
Frodo; nhûng Ngûúâi Saãi Bûúác nhanh choáng quyâ möåt chên xuöëng.
"Töi khöng phaãi laâ möåt Kyå Sô Àen, Sam aå," öng dõu daâng noái,
"hay laâ möåt boån vúái chuáng. Töi àaä thûã cöë khaám phaá sûå di chuyïín
cuãa chuáng; nhûng töi khöng tòm thêëy gò hïët. Töi khöng thïí nghô
àûúåc vò sao chuáng laåi boã ài vaâ khöng têën cöng trúã laåi. Nhûng khöng
hïì coá caãm giaác...
CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 1
http://ebooks.vdcmedia.com
TÒNH BÙÇNG HÛÄU CUÃA
NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN (TIÏËP)
Chúa tể những chiếc nhẫn(Q6) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chúa tể những chiếc nhẫn(Q6) - Người đăng: Thanh Nhat Nam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
Chúa tể những chiếc nhẫn(Q6) 9 10 117