Ktl-icon-tai-lieu

Chúa tể những chiếc nhẫn(Q7)

Được đăng lên bởi Thanh Nhat Nam Do
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 1369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN

1

MUÅC LUÅC

CHÛÚNG 16 CUÖÅC HAÂNH TRÒNH TRONG ÀÏM TÖËI ............................................................ 2
CHÛÚNG 17 CÊY CÊÌU KHAZAD-DYM.................................................................................... 38
CHÛÚNG 18 LOTHLURIEN ...................................................................................................... 55
CHÛÚNG 19 CHIÏËC GÛÚNG CUÃA GALADRIEL ................................................................... 86
CHÛÚNG 20 TAÅM BIÏÅT LURIEN ........................................................................................... 108
CHÛÚNG 21 DOÂNG SÖNG VÔ ÀAÅI ......................................................................................... 128
CHÛÚNG 22 TÒNH BÙÇNG HÛÄU TAN VÚÄ .............................................................................. 150J.R.R Tolkien

2

CHÛÚNG 16
CUÖÅC HAÂNH TRÒNH TRONG ÀÏM TÖËI

Khi hoå ngûâng laåi nghó àïm thò trúâi àaä ngaä vïì chiïëu, aánh saáng
àang taân ài rêët nhanh. Hoå àaä rêët mïåt. Rùång nuái àang bõ che phuã
búãi möåt vuâng töëi daây, vaâ gioá àang thöíi laånh cùm cùm. Gandalf àaä
dûå trûä cho möîi ngûúâi trong boån hoå möåt miïëng baánh vuâng
Rivendell. Khi hoå àaä ùn àûúåc möåt chuát thò öng yïu cêìu triïåu têåp
möåt cuöåc hoåp.
"Têët nhiïn laâ chuáng ta khöng thïí tiïëp tuåc ài tiïëp trong àïm
nay," öng noái. "Cuöåc têën cöng trïn Cöíng Sûâng Àoã àaä khiïën chuáng
ta moãi mïåt, vaâ chuáng ta phaãi nghô úã àêy möåt luác."
"Vaâ röìi chuáng ta seä ài àêu?" Frodo hoãi.
"Cuöåc haânh trònh vaâ àñch àïën cuãa chuáng ta àang àúåi phña
trûúác chuáng ta," Gandalf traã lúâi. "Chuáng ta khöng coân lûåa choån naâo
khaác ngoaâi viïåc tiïëp tuåc ài, hoùåc trúã vïì Rivendell."
Khuön mùåt Pippin saáng rûåc lïn thêëy roä khi nghe àïën viïåc trúã
vïì Rivendell; Merry vaâ Sam nhòn lïn raång ngúâi hy voång. Nhûng
Aragorn vaâ Boromir khöng toã ra möåt dêëu hiïåu gò. Frodo coá veã luáng
tuáng.
"Töi ûúác gò àûúåc trúã vïì àêëy," öng noái. "Nhûng laâm sao àïí töi
trúã vïì àoá maâ khöng höí theån - trûâ phi thêåt sûå khöng coân con àûúâng
naâo khaác, vaâ chuáng ta àaä thêåt sûå bõ àaánh baåi?"
"Cêåu noái àuáng, Frodo aå," Gaffer noái: "quay vïì àêëy tûác laâ thûâa
nhêån sûå thêët baåi cuãa chuáng ta vaâ àöëi mùåt vúái nhûäng thêët baåi coân
hún thïë nûäa seä àïën. Nïëu luác naây chuáng ta quay trúã laåi, thò chiïëc
Nhêîn seä phaãi úã laåi àêëy: chuáng ta seä khöng thïí naâo khúãi haânh laåi
àûúåc...
CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 1
http://ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
CHÛÚNG 16 CUÖÅC HAÂNH TRÒNH TRONG ÀÏM TÖËI ............................................................ 2
CHÛÚNG 17 CÊY CÊÌU KHAZAD-DYM.................................................................................... 38
CHÛÚNG 18 LOTHLURIEN...................................................................................................... 55
CHÛÚNG 19 CHIÏËC GÛÚNG CUÃA GALADRIEL ................................................................... 86
CHÛÚNG 20 TAÅM BIÏÅT LURIEN........................................................................................... 108
CHÛÚNG 21 DOÂNG SÖNG VÔ ÀAÅI ......................................................................................... 128
CHÛÚNG 22 TÒNH BÙÇNG HÛÄU TAN VÚÄ .............................................................................. 150
Chúa tể những chiếc nhẫn(Q7) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chúa tể những chiếc nhẫn(Q7) - Người đăng: Thanh Nhat Nam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
Chúa tể những chiếc nhẫn(Q7) 9 10 676