Ktl-icon-tai-lieu

Chúa tể những chiếc nhẫn(Q8)

Được đăng lên bởi Thanh Nhat Nam Do
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 1316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN

Phêìn Hai
Hai Ngoån Thaáp1

J.R.R Tolkien

2

MUÅC LUÅC

CHÛÚNG 1 SÛÅ RA ÀI CUÃA BOROMIR ...................................................................................... 3
CHÛÚNG 2 NHÛÄNG KYÅ SÔ CUÃA ROHAN................................................................................ 16
CHÛÚNG 3 URUK-HAI .............................................................................................................. 52
CHÛÚNG 4 CÊY RÊU................................................................................................................. 77
CHÛÚNG 5 KYÅ SÔ TRÙÆNG ....................................................................................................... 117CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN

3

CHÛÚNG 1
SÛÅ RA ÀI CUÃA BOROMIR

Aragorn phoáng vöåi lïn àöìi. Cûá chöëc chöëc öng laåi cuái ngûúâi
xuöëng nïìn àêët. Nhûäng ngûúâi hobbit ài rêët nheå nhaâng, vaâ dêëu chên
cuãa hoå khöng dïî nhêån ra thêåm chñ àöëi vúái möåt Ranger, nhûng caách
khöng xa nguöìn cuãa möåt con suöëi cùæt ngang con àûúâng, öng nhòn
thêëy caái maâ öng tòm trïn möåt nïìn àêët ûúát.
"Töi àaä tòm àuáng dêëu vïët," öng tûå noái vúái chñnh mònh. "Frodo
àaä chaåy lïn àónh àöìi. Töi tûå hoãi laâ anh thêëy àaä thêëy caái gò úã àoá?
Nhûng röìi anh ta àaä trúã laåi theo cuâng möåt con àûúâng, vaâ laåi ài
xuöëng àöìi trúã laåi."
Aragorn ngêìn ngûâ. Öng muöën tûå mònh leo lïn caái ghïë cao, hy
voång coá thïí nhòn thêëy caái gò àoá coá thïí chó dêîn àûúåc öng trong luác
luáng tuáng naây; nhûng thúâi gian àang rêët cêëp baách. Thònh lònh öng
nhaãy vöåi vïì phña trûúác, vaâ chaåy vuåt lïn àónh àöìi, bùng qua nhûäng
phiïën àaá lúán, vaâ chaåy lïn nhûäng bêåc thang. Röìi öng ngöìi xuöëng caái
ghïë cao vaâ nhòn quanh. Nhûng mùåt trúâi coá veã àaä töëi ài, thïë giúái trúã
nïn múâ nhaåt vaâ xa xùm. Öng quay trúã laåi hûúáng Bùæc, vaâ khöng
thêëy gò ngoaâi nhûäng ngoån àöìi xa, vaâ öng laåi thêëy tûâ phña xa möåt
con chim khöíng löì nhòn nhû möåt con àaåi baâng bay cao trïn khöng
trung, àang chêåm chaåm haå xuöëng thaânh nhûäng voâng troân lúán vïì
phña mùåt àêët. Thêåm chñ khi öng coân àang quan saát thò àöi tai
thñnh nhaåy cuãa öng àaä nghe thêëy nhûäng tiïëng àöång tûâ vuâng àêët
bïn dûúái, úã phña têy cuãa Doâng Söng. Öng tuöìng nhû hoaá àaá. Coá
nhûäng tiïëng la heát, vaâ trûúác sûå kinh haäi cuãa öng, giûäa nhûäng tiïëng
la heát àoá öng coá thïí nghe thêëy àûúåc gioång khaân khaâ...
CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 1
http://ebooks.vdcmedia.com
Phêìn Hai
Hai Ngoån Thaáp
Chúa tể những chiếc nhẫn(Q8) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chúa tể những chiếc nhẫn(Q8) - Người đăng: Thanh Nhat Nam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
Chúa tể những chiếc nhẫn(Q8) 9 10 99