Ktl-icon-tai-lieu

Chút phận linh đinh (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 4697 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chút ph n linh inh

1

Chút Ph n Linh

www.hobieuchanh.com

inh

Bi u Chánh

I
b c th ng ng i không dám ngó
Nh l i cám ngh a ph i làm khuây
Mùa thu v a qua, mùa ông ã t i. C
i xanh ra
, cây r ng lá ph i
nhành. m t bu i s m mai chúa nh t, H i Phòng b u tr i mù m t, gió ph t l nh
lùng. M a phùn phay pháy, c nh thêm bu n,
ng sá b y l y i l m c ng. Ng i
i ch , tay xách gi , tay d u trong v t áo, b n b b c mau cho b t l nh; s p xa
phu, mình m c áo t i, u i nón lá, ngh u ngh n ngoài
ng mà r c khách.
ng h gõ 11 gi .
ng t ch xu ng b n tàu thiên h i d p dìu. K i b
1
thì choàng áo l nh, tay che dù, ng i i xa thì ng i trong mui, mình ph
. ãv y
mà còn có k vác r ng mà ch y. Xe ch hàng, bánh l n r m r m chen l n giành
nhau i tr c, làm cho ng i i b ph i nép hai bên l mà tránh.
i b n tàu i Tây, thiên h l i còn lao nhao l nh h n n a: u n y máy c t
hàng lên tàu quây ti ng r m r m, u n k khiêng r ng lên thang kêu nhau hè h i.
Trên b thì àn bà b ng con ng chung v i m y ông già ch ng g y. M i ng i u
chong m t ngó xu ng tàu; d a mé sông thì tr trai chen l n v i àn ông, ch n r n
chàng ràng giành nhau ng tr c.
Chi c tàu H i Phòng s a so n tr v Tây nhúm l a khói lên nghi ngút.
Nh ng ng i giàu sang mua gi y i Pháp ã em hành lý xu ng r i nên ra
ng
ch ng tay lan can mà ch i. Phía tr c m i có m y tr m lính ã xu ng tàu t h i s m
mai, nên
ng lóng nhóng ngó lên b , k ch ch vui c i, ng i l y kh n lau n c
t. Tr i càng tr a thiên h xu ng tàu càng thêm ông. Cách m t lát th y có 4 cái xe
kéo ch y xu ng n a. Cái xe i tr c không có ai ng i duy ch cái r ng l n trên n p
có
nhãn nh v y:
Monsieur LÊ HI N VINH
Médecin auxiliaire
Marseille
Cái xe k
ó thì có m t ng i ng i. Ch ng xe ng ng, m t m b ph r i
ng i y b c ra, thì th y m t ng i àn ông tr c ch ng 32 ho c 35 tu i, m t mày
sáng láng, b t ng g n gàng, u i nón n màu xám, mình choàng áo m a màu
"nu", không rõ m c áo gì. Nh ng mà th y lòi hai ng qu n ra thì bi t y ph c toàn
ng n xám.

1

t lo i m n b ng v i b

Chút ph n linh inh

2

www.hobieuchanh.com

Ai th y cái r ng l n c ng u ngó mà h ngó th y nhãn
trên n p r ng
i thì t nhiên bi t ng i y tên là Lê Hi n Vinh.
Cái xe t i sau n a l i có m t ng i àn bà ng i v i m t
a con gái nh
ch ng 12 tu i. Ng i àn bà n y v i
a con nh
u m c áo l nh, song y ph c t m
th ng ch không ph i
t t, mà g ng m t coi không
c vui. Còn cái xe sau
chót thì m t tên gia inh v m v ng i, xe v a ng ng nó li n nh y xu ng r i l t t
ch y ph v i tên xa phu t i tr c ó mà khiêng cái r ng em xu ng.
Lê Hi n Vinh tay d t con gái, mi ng kêu ...
Chút phn linh inh 1 www.hobieuchanh.com
Chút Phn Linh inh
 Biu Chánh
I
 bc thng ngi không dám ngó
Nh li cám ngha phi làm khuây
Mùa thu va qua, mùa ông ã ti. C i xanh ra , cây rng lá phi
nhành. mt bui sm mai chúa nht, Hi Phòng bu tri mù mt, gió pht lnh
lùng. Ma phùn phay pháy, cnh thêm bun, ng sá by ly i lm cng. Ngi
i ch, tay xách gi, tay du trong vt áo, bn b bc mau cho bt lnh; sp xa
phu, mình mc áo ti, u i nón lá, nghu nghn ngoài ng mà rc khách.
ng h gõ 11 gi. ng t ch xung bn tàu thiên hi dp dìu. Ki b
thì choàng áo lnh, tay che , ngi i xa thì ngi trong mui, mình ph 
1
.ã vy
mà còn có k vác rng mà chy. Xe ch hàng, bánh ln rm rm chen ln giành
nhau i trc, làm cho ngi i b phi nép hai bên l mà tránh.
i bn tàu i Tây, thiên h li còn lao nhao l nh hn na: u ny máy ct
hàng lên tàu quây ting rm rm, u n k khiêng rng lên thang kêu nhau hè hi.
Trên b thì àn bà bng con ng chung vi my ông già chng gy. Mi ngi u
chong mt ngó xung tàu; da mé sông thì tr trai chen ln vi àn ông, chn rn
chàng ng giành nhau ng trc.
Chic tàu Hi Phòng sa son tr v Tây nhúm la khói lên nghi ngút.
Nhng ngi giàu sang mua giy i Pháp ã em hành lý xung ri nên ra ng
chng tay lan can mà chi. Phía trc mi có my trm lính ã xung tàu t hi sm
mai, nên ng lóng nhóng ngó lên b, k ch ch vui ci, ngi ly khn lau nc
t. Tri càng tra thiên h xung tàu càng thêm ông. Cách mt lát thy có 4 cái xe
kéo chy xung na. Cái xe i trc không có ai ngi duy ch cái rng ln trên np
 nhãn nh vy:
Monsieur LÊ HIN VINH
Médecin auxiliaire
Marseille
Cái xe k ó thì có mt ngi ngi. Chng xe ngng, m tm b ph ri
ngi y bc ra, thì thy mt ngi àn ông trc chng 32 hoc 35 tui, mt mày
sáng láng, b tng gn gàng, u i nón n u xám, mình choàng áo ma màu
"nu", không rõ mc áo gì. Nhng mà thy lòi hai ng qun ra thì bit y phc toàn
ng n xám.
1
t loi mn bng vi b
Chút phận linh đinh (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chút phận linh đinh (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Chút phận linh đinh (Hồ Biểu Chánh) 9 10 835