Ktl-icon-tai-lieu

Chuyện của chú gián

Được đăng lên bởi sang-nguyen-minh
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THE WAY OF THE COCKROACH
by Craig Hovey
Copyright © 2006 by Craig Hovey
Vietnamese Edition © 2008 by First News - Tri Viet.
Published by arrangement with St. Martin’s Press
through Tuttle - Mori Agency Co., Ltd.
All rights reserved.

THE WAY OF THE COCKROACH CHUYÏÅN CUÃA CHUÁ GIAÁN
Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát
haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng
chuyïín giao baãn quyïìn vúái St. Martin’s Press thöng qua
Tuttle-Mori Agency.
Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa
First News vaâ St. Martin’s Press àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ
vi phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn quyïìn
Quöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã hûäu Trñ
tuïå Berne.
CÖNG TY VÙN HOÁA SAÁNG TAÅO TRÑ VIÏÅT - FIRST NEWS

11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh
Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: 

Möîi ngûúâi phaãi luön nöî lûåc àaåt àûúåc muåc tiïu maâ
mònh àaä àïì ra, coân nhûäng yïëu töë khaác chó àoáng
vai troâ höî trúå khaách quan maâ thöi.

Biïn dõch:

Lïå Thu – An Bònh – Têm Hùçng

First News

NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH

LÚÂI GIÚÁI THIÏåU

Khöng phaãi ngêîu nhiïn maâ Craig Hovey lêëy
con giaán, möåt con giaán thûåc sûå theo nghôa àen,
laâm möåt trong hai nhên vêåt chñnh cho taác phêím
cuãa mònh. Nïëu baån biïët rùçng loaâi vêåt xuêët hiïån tûâ
thúâi tiïìn sûã naây (trûúác khuãng long khoaãng 150
triïåu nùm vaâ trûúác khi töí tiïn chuáng ta biïët àûáng
thùèng vaâ ài bùçng hai chên khoaãng... 300 triïåu
nùm) coá möåt baãn nùng sinh töìn maånh meä, vûúåt
qua moåi biïën àöíi khñ hêåu vaâ àõa chêët khùæc nghiïåt
nhêët àïí sinh söi naãy núã trïn khùæp mùåt àêët cho àïën
ngaây nay, baån seä hiïíu ngay vò sao taác giaã lêëy chuá
giaán Gregory laâm biïíu tûúång cho sûác maånh cuãa
töìn taåi vaâ bñ quyïët thaânh cöng trong quyïín saách
cuãa öng.
Thaânh cöng trong cöng viïåc vaâ haånh phuác
trong tònh yïu laâ ûúác mú muön thuúã cuãa con
ngûúâi. Thïë nhûng, trong cuöåc söëng hiïån àaåi, àïí

5

Chuyïån cuãa chuá giaán

àaåt àûúåc ûúác mú naây, möîi ngûúâi cêìn phaãi nöî lûåc
vaâ phêën àêëu rêët nhiïìu.
Cuöåc söëng cuãa chuáng ta àang ngaây caâng trúã
nïn söi àöång vaâ theo àoá, möi trûúâng kinh doanh
ngaây caâng trúã nïn khöëc liïåt. Thïë nhûng, möåt àiïìu
dïî nhêån thêëy laâ viïåc caånh tranh ngaây nay khöng
chó diïîn ra giûäa caác cöng ty maâ coân töìn taåi ngay
tr...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyện của chú gián - Người đăng: sang-nguyen-minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Chuyện của chú gián 9 10 81