Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ CỤM VĂN BẢN NHẬT DỤNG NGỮ VĂN 8

Được đăng lên bởi Hoài Ly
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1635 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chuyên đề ngữ văn 8
Phòng GD-ĐT Vĩnh Linh
Trường THCS Trần Công Ái
Tổ xã hội

     

Cụm văn bản nhật dụng

KẾ HOẠCH DẠY THEO CHUYÊN ĐỀ MÔN NGỮ VĂN 8 KÌ I
A. CĂN CỨ:
- Theo công văn 640/KH-THCS ngày 30/9/2014 của phòng giáo dục và đào tạo
- Theo kế hoạch và nhiện vụ năm học 2014 - 2015
- Theo quy định chuyên môn năm 2014 – 2015 của trường THCS Trần Công Ái
- Tình hình thực tế của nhà trường và tình hình nhận thức của học sinh môn Ngữ văn 8.
B. TÊN CHUYÊN ĐỀ : CỤM VĂN BẢN NHẬT DỤNG
- Nội dung : gồm 3 bài:
+ Tiết 39: Bài “ Thông tin về ngày trái đất năm 2000”
+Tiết 45: Bài “ Ôn dịch- thuốc lá”
+Tiết 49: Bài “Bài toán dân số”
- Tổng số tiết: 3 tiết
C. KẾ HOẠCH DẠY CHUYÊN ĐỀ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- ThÊy ®îc mèi nguy h¹i ®Õn m«i trêng sèng vµ søc kháe con ngêi cña thãi quen dïng tói ni l«ng
-TÝnh kh¶ thi trong nh÷ng ®Ò xuÊt ®îc t¸c gi¶ tr×nh bµy.
- ViÖc sö dông tõ ng÷ dÔ hiÓu, sù gi¶i thÝch ®¬n gi¶n mµ s¸ng tá vµ bè côc chÆt chÏ, hîp lý ®· t¹o nªn tÝnh thuyÕt phôc cña v¨n
b¶n.
-Mèi nguy h¹i ghª gím toµn diÖn cña tÖ nghiÖn thuèc l¸ ®èi víi søc kháe con ngêi vµ ®¹o ®øc x· héi.
-T¸c dông cña viÖc kÕt hîp c¸c ph¬ng thøc biÓu ®¹t lËp luËn vµ thuyÕt minh trong v¨n b¶n.
Giáo viên: Hoàng Hoài Ly
1

Trường THCS Trần Công Ái

Chuyên đề ngữ văn 8
     
Cụm văn bản nhật dụng
- CÇn ph¶i h¹n chÕ sù gia t¨ng d©n sè, ®ã lµ con ®êng “tån t¹i hay kh«ng tån t¹i” cña chÝnh loµi ngêi
-Sù chÆt chÏ,kh¶ n¨ng thuyÕt phôc cña c¸ch lËp luËn b¾t ®Çu b»ng mét c©u chuyÖn nhÑ nhµng mµ hÊp dÉn.
2. Kĩ năng:
-§äc-hiÓu mét v¨n b¶n nhËt dông ®Ò cËp ®Õn mét vÊn ®Ò x· héi bøc thiÕt
- TÝch hîp víi phÇn TËp lµm v¨n; vËn dông kiÕn thøc ®· häc ë bµi ph¬ng ph¸p thuyÕt minh ®Ó ®äc-hiÓu, n¾m b¾t ®îc vÊn ®Ò cã ý
nghÜa thêi sù trong v¨n b¶n
-VËn dông vµo viÖc viÕt bµi v¨n thuyÕt minh.
3. Năng lực:
- Năng lực đọc- hiểu văn bản nhật dụng
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ văn học
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực tư duy logich, tưởng tượng
- Năng lực vận dụng kiến thức văn học vào thực tiễn cuộc sống.
4. Thái độ:Qua nội dung bài học, giáo dục học sinh:
- Cã nh÷ng suy nghÜ tÝch cùc vÒ c¸c viÖc xö lÝ r¸c th¶i sinh ho¹t, về quyết tâm phòng chống thuốc lá cũng như cã ý thøc, suy nghÜ
®óng ®¾n vÒ vÊn ®Ò d©n sè.
- Tinh thần đoàn kết , tương trợ.
- Giáo dục lòng yêu mến với bộ môn văn học
- Nghiêm túc trong học tập. Xây dựng thức tập thể.
II. Thời gian thực hiện chuyên đề: Tuần ....

- .....

tháng ..... năm 2014.

III. Kế hoạch thực hiện:
Giáo viên: Hoàng Hoài Ly

2

Trường THCS Trần Công Ái

T...
Chuyên đề ngữ văn 8
Cụm văn bản nhật dụng
Phòng GD-ĐT Vĩnh Linh
Trường THCS Trần Công Ái
Tổ xã hội
KẾ HOẠCH DẠY THEO CHUYÊN ĐỀ MÔN NGỮ VĂN 8 KÌ I
A. CĂN CỨ:
- Theo công văn 640/KH-THCS ngày 30/9/2014 của phòng giáo dục và đào tạo
- Theo kế hoạch và nhiện vụ năm học 2014 - 2015
- Theo quy định chuyên môn năm 2014 – 2015 của trường THCS Trần Công Ái
- Tình hình thực tế của nhà trường và tình hình nhận thức của học sinh môn Ngữ văn 8.
B. TÊN CHUYÊN ĐỀ : CỤM VĂN BẢN NHẬT DỤNG
- Nội dung : gồm 3 bài:
+ Tiết 39: Bài “ Thông tin về ngày trái đất năm 2000”
+Tiết 45: Bài “ Ôn dịch- thuốc lá”
+Tiết 49: Bài “Bài toán dân số”
- Tổng số tiết: 3 tiết
C. KẾ HOẠCH DẠY CHUYÊN ĐỀ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- ThÊy ®îc mèi nguy h¹i ®Õn m«i trêng sèng vµ søc kháe con ngêi cña thãi quen dïng tói ni l«ng
-TÝnh kh¶ thi trong nh÷ng ®Ò xuÊt ®îc t¸c gi¶ tr×nh bµy.
- ViÖc sö dông tõ ng÷ dÔ hiÓu, sù gi¶i thÝch ®¬n gi¶n mµ s¸ng tá vµ bè côc chÆt chÏ, hîp lý ®· t¹o nªn tÝnh thuyÕt phôc cña v¨n
b¶n.
-Mèi nguy h¹i ghª gím toµn diÖn cña tÖ nghiÖn thuèc l¸ ®èi víi søc kháe con ngêi vµ ®¹o ®øc x· héi.
-T¸c dông cña viÖc kÕt hîp c¸c ph¬ng thøc biÓu ®¹t lËp luËn vµ thuyÕt minh trong v¨n b¶n.
Giáo viên: Hoàng Hoài Ly Trường THCS Trần Công Ái
1
CHUYÊN ĐỀ CỤM VĂN BẢN NHẬT DỤNG NGỮ VĂN 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ CỤM VĂN BẢN NHẬT DỤNG NGỮ VĂN 8 - Người đăng: Hoài Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ CỤM VĂN BẢN NHẬT DỤNG NGỮ VĂN 8 9 10 336