Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề truyện ngắn

Được đăng lên bởi Chung Nguyễn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò
TruyÖn ng¾n
(TiÕp cËn truyÖn ng¾n tõ gãc ®é t×nh huèng truyÖn)

Ngêi so¹n
Nguyễn Thành Chung

Bố Trạch, 2012 – 2013

TiÕp cËn truyÖn ng¾n tõ gãc ®é t×nh huèng truyÖn
Nguyễn Thành Chung
B. Néi dung
1. Lý thuyÕt
1.1. Giíi thuyÕt truyÖn ng¾n:
NhËn diÖn thÓ lo¹i truyÖn ng¾n lµ mét nç lùc liªn tôc cña c¶ ngêi s¸ng t¸c vµ giíi nghiªn
cøu lÝ luËn. Tõ W.G¬t ë thÕ kØ XVII cho ®Õn Sª kh«p, tõ Lç TÊn ®Õn M«patx¨ng, tõ Ant«n«p
thÕ kØ XIX- XX, ®Õn NguyÔn C«ng Hoan, NguyÔn Minh Ch©u, NguyÔn Kiªn. Hä ®a ra

nh÷ng c¸ch khu biÖt kh¸c nhau. C¸c ®Þnh nghÜa thêng xo¸y vµo c¸c b×nh diÖn chÝnh : dung
lîng, cèt truyÖn, nh©n vËt, chi tiÕt, ng«n ng÷ ®Ó kh¸i qu¸t thµnh ®Æc trng. Mçi ngêi vÉn mét
ph¸ch, tiÕng nãi chung cßn mê nh¹t. Ngêi nµy cho truyÖn ng¾n lµ mét "kho¶nh kh¾c", mét
"trêng hîp", ngêi kh¸c nhÊn m¹nh vµo nh©n vËt, vµo tÝnh sóc tÝch cña chi tiÕt, c« ®óc cña
ng«n tõ...
Theo t«i, viÖc ph©n ®Þnh cã thÓ dùa vµo hai tiªu chÝ chÝnh lµ dung lîng vµ thi ph¸p. Gi÷a hai
tiªu chÝ, "dung lîng" lµ cÇn nhng phô vµ thø yÕu, cßn "thi ph¸p"míi lµ ®ñ, lµ chÝnh, lµ chñ
yÕu.
- vÒ dung lîng : truyÖn ng¾n ®îc xem lµ t¸c phÈm tù sù cì nhá, chñ yÕu ®îc viÕt b»ng v¨n
xu«i. NghÜa lµ ng¾n, thËm chÝ cùc ng¾n (truyÖn mini) nh©n vËt kh«ng nhiÒu, t×nh tiÕt vµ chi
tiÕt ®êi sèng còng kh«ng nhiÒu.
- thi ph¸p : ngoµi nh÷ng yÕu tè nh cèt truyÖn, lèi trÇn thuËt, ng«n ng÷... th× t×nh huèng ®îc
xem lµ h¹t nh©n thÓ lo¹i cña truyÖn ng¾n.
Bëi thÕ, ë phÇn cèt yÕu, cã thÓ h×nh dung : truyÖn ng¾n lµ t¸c phÈm tù sù cì nhá mµ néi
dung thêng chØ xoay quanh mét t×nh huèng truyÖn chñ chèt nµo ®ã.
1.2. Giíi thuyÕt t×nh huèng : Nh thÕ, giíi thuyÕt vÒ truyÖn ng¾n, rèt cuéc, kh©u then chèt l¹i
chÝnh lµ ph¶i giíi thuyÕt vÒ t×nh huèng truyÖn. C¶ giíi s¸ng t¸c lÉn giíi nghiªn cøu ®Òu cã
dông c«ng n¾m b¾t, ®Þnh nghÜa kh©u chñ chèt nµy.
1.2.1. C¸c ®Þnh nghÜa. Ph¸t huy së trêng t duy b»ng h×nh ¶nh h×nh tîng, cã ngêi s¸ng t¸c ®·
coi t×nh huèng lµ "c¸i t×nh thÕ n¶y ra truyÖn", lµ "l¸t c¾t" cña ®êi sèng mµ qua ®ã cã thÓ thÊy
®îc c¶ tr¨m n¨m cña ®êi th¶o méc, lµ "mét kho¶nh kh¾c mµ trong ®ã sù sèng hiÖn ra rÊt
®Ëm ®Æc", "kho¶nh kh¾c chøa ®ùng c¶ mét ®êi ngêi, thËm chÝ c¶ mét ®êi nh©n lo¹i"
(NguyÔn Minh Ch©u). §Þnh nghÜa nh thÕ lµ xo¸y vµo nghÞch lÝ thó vÞ sau ®©y cña t×nh huèng
: qua c¸i ng¾n mµ thÊy ®îc c¸i dµi, qua mét kho¶nh kh¾c ng¾n ngñi mµ thÊy ®îc diÖn m¹o
toµn thÓ. NghÜa lµ tÝnh "®Æc biÖt ®iÓn h×nh" cña c¸i t×nh thÕ cuéc sèng chøa ®ùng trong ®ã.
§©y lµ mét tè chÊt thÈm mÜ tiÒm Èn cña t×nh huèng. ë mét chç kh¸c Ngu...
Chuyªn ®Ò
TruyÖn ng¾n
(TiÕp cËn truyÖn ng¾n tõ gãc ®é t×nh huèng truyÖn)
Ngêi so¹n
Nguyễn Thành Chung
Bố Trạch, 2012 – 2013
TiÕp cËn truyÖn ng¾n tõ gãc ®é t×nh huèng truyÖn
Nguyễn Thành Chung
B. Néi dung
1. Lý thuyÕt
1.1. Giíi thuyÕt truyÖn ng¾n:
NhËn diÖn thÓ lo¹i truyÖn ng¾n lµ mét lùc liªn tôc cña c ngêi s¸ng t¸c giíi nghiªn
cøu lÝ luËn. Tõ W.G¬t ë thÕ kØ XVII cho ®Õn Sª kh«p, tõ Lç TÊn ®Õn M«patx¨ng, tõ Ant«n«p
thÕ XIX- XX, ®Õn NguyÔn C«ng Hoan, NguyÔn Minh Ch©u, NguyÔn Kiªn. ®a ra
Chuyên đề truyện ngắn - Trang 2
Chuyên đề truyện ngắn - Người đăng: Chung Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chuyên đề truyện ngắn 9 10 855