Ktl-icon-tai-lieu

CHUYỆN HUYỀN BÍ KIM CỔ SƯU TẦM

Được đăng lên bởi luctraxanhbp
Số trang: 181 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHAI TRƢƠNG CHUYÊN MỤC
:CHUYỆN HUYỀN BÍ KIM CỔ SƢU
TẦM.
Thứ Tƣ, ngày 05 tháng 11 năm 2014

KHAI TRƢƠNG CHUYÊN MỤC :CHUYỆN HUYỀN BÍ
KIM CỔ SƢU TẦM.

Thân chào các bạn.
dienbatn xin khai trƣơng chuyên mục : CHUYỆN HUYỀN BÍ KIM CỔ SƢU TẦM.
Trong mục này, dienbatn sẽ đăng tải lại những câu chuyên cổ kim huyền bí mà dienbatn đã
sƣu tầm đƣợc từ trƣớc đến nay. Những bài viết này có tác dụng nhƣ những tƣ liệu lịch sử của
cha ông chúng ta trong những vấn đề của Huyền môn. Những tƣ liệu này trƣớc hết là đọc để
giải trí, sau nữa, ý tại ngôn ngoại, những ngƣời nghiên cứu Huyền môn sẽ tự mình chiêm
nghiệm và rút ra cho mình những bài học hữu ích . Mặt khác, nếu có những bài có đề cập đến
những kỹ thuật của Huyền môn, dienbatn khuyến cáo các bạn không nên tự ý luyện tập vì sẽ
xảy ra những việc đáng tiếc. dienbatn không chịu trách nhiệm về những sự việc xấu xảy ra
cho các bạn.
Vì thời gian sƣu tập rất lâu dài ( khoảng vài chục năm nên có những bài viết có dẫn nguồn,
có những bài viết không có ghi nguồn dẫn. Mong rằng những tác giả có bài chƣa ghi nguồn
dẫn thông cảm và nếu đƣợc, xin gửi cho dienbatn nguồn của bài viết để dienbatn ghi vào. Xin
trân trọng cảm ơn. Thân ái. dienbatn.

CHUYỆN HUYỀN BÍ KIM CỔ SƢU
TẦM.BÀI 1.
Thứ Tƣ, ngày 05 tháng 11 năm 2014
CHUYỆN HUYỀN BÍ KIM CỔ SƢU TẦM . BÀI 1.

Các loại ma quỷ của Thái Lan .
Phi Am
Loài ma thƣờng ngồi trên ngực, ở phía gan của ngƣời bị ám, gây khó chịu.
Loài mà này tuy không dữ ác, nhƣng vẫn thƣờng thu hút nguyên khí con ngƣời.
Phi Chamop

Ma này vốn là ngƣời phụ nữ khi vào trong rừng bị ám chết.
Loài này vốn không làm hại con ngƣời.
Phi Hà --

Đây là vong linh của ngƣời phụ nữ chết trong khi sinh khó.
Chính vì chết trong đau đớn và mất mát nên loại ma này đƣợc coi là rất hung bạo.

Phi Krahang

Ma này xuất hiện với hình dáng một ngƣời đàn ông với lông và đuôi nhƣ một con chim.
Khuôn mặt nhƣ quái thú.
Nó ăn filth và glows vào ban đêm.(dịch không đƣợc)
Đây là loại vong linh khó chịu và đáng sợ.
Phi Krasi (Ma xó)

Krasi có màu của lửa, thân dài, có đuôi màu xanh. Loài ma này thƣờng đƣợc các bà phù thủy
(bà đồng) triệu tập theo bên ngƣời.
Ma krasi thích sống ở dƣới những mô gò và thƣờng không gây hại cho con ngƣời.
Đôi mắt của nó thƣờng không chớp và không dám nhìn vào mắt ngƣời.
Trƣớc khi phù thủy có luyện ma krasi chết, họ sẽ tìm một ai đó kế thừa để trao lại những con
ma krasi này.
Phi Lok
Đây là một dạng địa linh.
Nó sợ con ngƣời và ít khi làm hại đến ai nếu nhƣ không xâm phạm gì đến nó. Loài này thỉnh
thoảng vẫn hiện lê...
KHAI TRƢƠNG CHUYÊN MỤC
:CHUYỆN HUYỀN BÍ KIM CỔ SƢU
TẦM.
Thứ Tƣ, ngày 05 tháng 11 năm 2014



 : 












CHUYỆN HUYỀN BÍ KIM CỔ SƢU
TẦM.BÀI 1.
Thứ Tƣ, ngày 05 tháng 11 năm 2014

CHUYỆN HUYỀN BÍ KIM CỔ SƯU TẦM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYỆN HUYỀN BÍ KIM CỔ SƯU TẦM - Người đăng: luctraxanhbp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
181 Vietnamese
CHUYỆN HUYỀN BÍ KIM CỔ SƯU TẦM 9 10 796