Ktl-icon-tai-lieu

Cô bé tí hon - Truyện cổ Andecxen

Được đăng lên bởi hoangthao.mltrf56
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 822 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cô bé tí hon
Truyện cổ Andecxen
Ngày xưa có một bà hiếm hoi, mong có một đứa con mà mãi không được. Bà phải
tìm đến một mụ phù thuỷ để nhờ giúp. Bà nói:
- Tôi muốn có một đứa con, bà bảo giùm tôi phải làm thế nào.
- Ta sẽ giúp - mụ phù thuỷ trả lời - Hãy cầm hạt lúa này. Nó không giống như lúa mì
vẫn mọc ngoài đồng, cũng không giống lúa vẫn cho gà vịt ăn. Đêm về gieo vào chậu
hoa, một thời gian sau sẽ biết.
- Cảm ơn bà - bà hiếm con trả công và chào mụ phù thuỷ rồi đem hạt lúa về nhà
gieo. Chẳng mấy chốc nó mọc thành một cây hoa tuyệt đẹp, giống như hoa uất kim
cương, nhưng cánh hoa cuộn lại như một cái nụ.
- Hoa đẹp quá!- Bà thốt lên và đặt môi lên hoa. Nhưng bà đang hôn bông hoa thì
bỗng có tiếng động mạnh làm hoa bừng nở. Nhìn bông hoa, bà ngạc nhiên thấy ở
giữa bông hoa có một cháu bé xinh đẹp ngồi trên nhuỵ hoa, như ngồi trên chiếc ghế
tựa màu xanh. Bé chỉ lớn bằng ngón tay cái nên bà đặt tên cho bé là Bé tí hon.
Bà lấy vỏ hạt dẻ để làm cho bé một chiếc nôi rất đẹp, bên trong trải nệm bằng cánh
hoa tím, chăn đắp cho bé là một cánh hoa hồng. Ban đêm bé ngủ ở đấy, còn ban
ngày bé chơi trên bàn. Bà đặt trên bàn một cái đĩa đựng đầy nước, vành đĩa khoanh
một vòng hoa. Cánh hoa nổi trên mặt nước. Có một cánh hoa cánh hoa uất kim
cương to dùng làm thuyền. Bé ngồi vào đấy dạo chơi như dạo thuyền, một chiếc lông
ngựa dùng làm mái chèo. Bé vừa chèo vừa hát, giọng thật êm ái, dịu dàng.
Một đêm, bé tí hon đang ngủ, bỗng một con cóc to tướng vừa béo vừa nhớt trông
phát khiếp chui qua ô kính vỡ trên cửa sổ vào phòng và nhảy lên bàn, nơi cô bé tí
hon đang ngủ dưới cánh hoa hồng.
Nó nghĩ thầm:
- Con trai mình được con bé này làm vợ, hẳn là cu cậu sướng mê.
Thế là nó chộp lấy cái vỏ hạt dẻ, trong có Bé tí hon đang ngủ, chui qua ô kính vỡ
nhảy ra vườn. Trong vườn có một dòng suối nhỏ, hai bờ lầy lội. Đấy là chỗ ở của hai
bố con nhà cóc. Khiếp! Cóc con cũng béo phị như bố, trông rất sợ. Hai bố con sao
giống nhau đến thế!
Trông thấy cô bé xinh đẹp trong vỏ hạt dẻ, cóc con reo lên: cọc, cọc, cọc, kẹc, kẹc,
kẹc!
- Cóc bố bảo:
- Khẽ chứ! Không nó thực dậy, nó trốn mất. Chúng ta sẽ đặt nó lên một lá sen to. Nó
bé, ở đấy như ở một hòn đảo, không chạy trốn đi đâu được. Chúng ta sẽ làm cho nó
một căn nhà ở ngay chỗ bùn lầy này.
Giữa dòng suối có nhiều gốc sen, lá xoè to bập bềnh trên mặt nước. Cóc bố bơi ra
giữa dòng suối, nơi có tàu lá to nhất, đặt chiếc vỏ hạt dẻ đựng bé Tí hon vào đấy.
Sáng hôm sau, thức dậy Bé Tí hon thấy mình đang ở trên tàu lá, bốn chung quanh là
nước. N...
Cô bé tí hon
Truyn c Andecxen
Ngày xưa có mt bà hiếm hoi, mong có mt đứa con mà mãi không được. Bà phi
tìm đến mt m phù thu để nh giúp. Bà nói:
- Tôi mun có mt đứa con, bà bo giùm tôi phi làm thế nào.
- Ta s giúp - m phù thu tr li - Hãy cm ht lúa này. Nó không ging như lúa mì
vn mc ngoài đồng, cũng không ging lúa vn cho gà vt ăn. Đêm v gieo vào chu
hoa, mt thi gian sau s biết.
- Cm ơn bà - bà hiếm con tr
công và chào m phù thu ri đem ht lúa v nhà
gieo. Chng my chc nó mc thành mt cây hoa tuyt đẹp, ging như hoa ut kim
cương, nhưng cánh hoa cun li như mt cái n.
- Hoa đẹp quá!- Bà tht lên và đặt môi lên hoa. Nhưngđang hôn bông hoa thì
bng có tiếng động mnh làm hoa bng n. Nhìn bông hoa, bà ngc nhiên thy
gia bông hoa có mt cháu bé xinh đẹp ngi trên nhu hoa, như ngi trên chiếc ghế
ta màu xanh. Bé ch
ln bng ngón tay cái nên bà đặt tên cho bé là Bé tí hon.
Bà ly v ht d để làm cho bé mt chiếc nôi rt đẹp, bên trong tri nm bng cánh
hoa tím, chăn đắp cho bé là mt cánh hoa hng. Ban đêm bé ng đấy, còn ban
ngày bé chơi trên bàn. Bà đặt trên bàn mt cái đĩa đựng đầy nước, vành đĩa khoanh
mt vòng hoa. Cánh hoa ni trên mt nước. Có mt cánh hoa cánh hoa ut kim
cương to dùng làm thuyn. Bé ngi vào đấy do chơi như do thuyn, mt chi
ếc lông
nga dùng làm mái chèo. Bé va chèo va hát, ging tht êm ái, du dàng.
Mt đêm, bé tí hon đang ng, bng mt con cóc to tướng va béo va nht trông
phát khiếp chui qua ô kính v trên ca s vào phòng và nhy lên bàn, nơi cô bé tí
hon đang ng dưới cánh hoa hng.
Nó nghĩ thm:
- Con trai mình được con bé này làm v, hn là cu cu sướng mê.
Thế là nó chp ly cái v ht d, trong có Bé tí hon đang ng, chui qua ô kính v
nhy ra vườn. Trong vườn có m
t dòng sui nh, hai b ly li. Đấy là ch ca hai
b con nhà cóc. Khiếp! Cóc con cũng béo ph như b, trông rt s. Hai b con sao
ging nhau đến thế!
Trông thy cô bé xinh đẹp trong v ht d, cóc con reo lên: cc, cc, cc, kc, kc,
kc!
- Cóc b bo:
- Kh ch! Không nó thc dy, nó trn mt. Chúng ta s đặt nó lên mt lá sen to. Nó
bé, đấy như
mt hòn đảo, không chy trn đi đâu được. Chúng ta s làm cho nó
mt căn nhà ngay ch bùn ly này.
Gia dòng sui có nhiu gc sen, lá xoè to bp bnh trên mt nước. Cóc b bơi ra
gia dòng sui, nơi có tàu lá to nht, đặt chiếc v ht d đựng bé Tí hon vào đấy.
Sáng hôm sau, thc dy Bé Tí hon thy mình đang trên tàu lá, bn chung quanh là
nước. Nó s quá, oà lên khóc, không có cách vào b.
Lúc này, b con nhà cóc đang trang hoàng phòng cưới, căng lên t
ường nhng chiếc
lá sen xanh, đính lên nhng bông sen trng vi nhng nh sen vàng. Xong ri hai b
con bơi ra tn gia sui đón dâu.
Cóc già cúi chào bé Tí hon và nói:
- Ta gii thiu vi con đây là thng con trai ta. Chng ca con đấy. Hai con sng
trong căn phòng đẹp đẽ gia chn bùn ly này.
Cóc con li: Cc, cc, cc, kc, kc, kc!
Hai b con ngm tàu lá sen to lôi vào b. Bé Tí hon ngi trên tàu lá khóc sướt mướt.
Nó không mun nhà c
a lão cóc già ghê tm và không mun ly thng con trai
gm ghiếc ca lão.
Cô bé tí hon - Truyện cổ Andecxen - Trang 2
Cô bé tí hon - Truyện cổ Andecxen - Người đăng: hoangthao.mltrf56
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cô bé tí hon - Truyện cổ Andecxen 9 10 290