Ktl-icon-tai-lieu

Cõi tạm - Decon

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
it

decon

decon

it
hào

ừng các b n đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
T o ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
it

decon
it

M t i
ần

tu i tóc b c tr ng gần hết có
tự

v

áu

t

cũng nói được

ột câu phần s u ót để tui nhuộ

nh

à

ột

v su ngh quá nhi u

u thu c nhuộ

ép

ng i nhuộ

uh

nh ngoài hi n

th

h i tuần
h ng đành

thế

ng

nh th ng

Nh ng cuộc đ u tr nh nho nh

iểu

nhận được phần thư ng nào c

ậ

ó ần

b qu nhà d

bển o cho đ

nh

trong bu ng nói nh với d th

cười thầ

v n diễn r trong nhà t i Người th ng h
à

gần b ngà

M cười cười à

cho Lúc

ột

v n

thu ch ng

u n t o r nh ng đợt sóng ngầ

hờ hoài h ng th

iểu tr con

b qu rước d b o h

g có chu ện đó Đến ngà th tư th b

chư D

c đầu tính con nà ch có nó á

ngh vậ

à v

i

d qu M

ch b t i

ới chịu

n i
Một ngà n ng chói ch ng ngoài hi n

ách gi đi đ n gi n h ng i ngờ

người hác r i tr n theo t nh nhân như thói thường người t v n ngh

h ng ph i v

u

đi đ n gi n v : b đu i

!
Đó à chu ện t i nghe được từ người d Nó

r cũng âu

ần t i ách cái gi đầ b ng v n thọ vào ngh tr ng th
được

ó ần d

ể h ib

à

t

à c n

bệnh tật thế đến cu i đời cũng h ng dá

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

r i giờ t i

tu i M i tuần

ột

ộ b Lần nào cũng vậ t i ch ng hóc

c ch i c c với thằng

o đầu ó

nói r T i nh n d nói t nh queo h

Tội nghiệp

đó con c n nhớ ch

Nguồn truyện: vnthuquan.net

it

decon

đâu ch

v nhà th

ng già nằ

th ng c ng d

tiếng đu i bà già đi tội gh S ng chi
cái ần n
th

n 0 tu i

d v

thế c nói với

à

t t i ráo ho nh

ũng như

u c c c bu i

à ch ng

đi chú ru cho ngủ Lần nằ

ngủ đó t i th

i rượu đ

n

nh

đi n r i b o nếu d v nhớ nói à có chú n th

úc ch có h i d ng nước

t ch

ột

ng theo con vịt

n

v củ người đàn ng n ng n c

n cười hà hà như
h ng c

nh thế! Nói đến đó

ột người chú dưới qu

hú b o t i n giường nằ

hi c thân h nh v

à ép

hóc u o Mà s o b

ong chu ện h n đ ng
T i nằ

tràn u ng g i S u ần

nh chết điếng
đ người r

t i h ng hóc i b o

giờ
T i b t đầu cuộc đời

nh với

ột người đàn ng có gư ng

t i h i ần d nhi n à ph i gi u vợ T i n u h i b
thích T i âu ế
ch ng biết s

c

t phúc hậu M i tuần ng t ghé ch

h i s n đầ r u tư i và nh ng

ng t và người úc nào cũng đầ ph n son

so n như e

thu ết r ti n Nằ

âu nà h i quen quen

t v n t v nh ng g ngo i t nh t n
s u vợ h n cũng t

đến đâ

n ngh

i bà s à

nhà đi n i hác gầ dựng v tu ng

ch
ih

r

ng t b o nh thích thế vợ nh

nh như t i đọc đâu đó trong

tr n giường nghe tiếng th r t

h ng...
 decon
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
decon

 d t b ng
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC

decon



 





 








Cõi tạm - Decon - Trang 2
Cõi tạm - Decon - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cõi tạm - Decon 9 10 146