Ktl-icon-tai-lieu

cốt truyện làng

Được đăng lên bởi Mưa Nhạt Nhòa
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñieàu ñau khoå nhaát ñoái vôùi moät ngöôøi vieát vaên laø khoâng ai ñoïc taùc phaám taâm huyeát
cuûa hoï
*******************************************************************
Ñeà 2:(tr 65 SGK) Phaân tích dieãn bieán coát truyeän trong truyeän ngaén Laøng cuûa Kim Laân
Baøi laøm
“Nhaân daân ta coù moät loøng noàng naøn yeâu nöôùc”. Töø ngaøn ñôøi xöa ñeán nay, tình
yeâu ñoù vaãn luoân thaám saâu trong loøng moãi ngöôøi Vieät, töø giaø ñeán treû, töø baùc só, kó sö,
nhöõng con ngöôøi coù hieåu bieát roäng ñeán nhöõng ngöôøi noâng daân chaân laám tay buøn, quanh
naêm laàm luïi vôùi coâng vieäc ñoàng aùng. Ñoái vôùi hoï, tình yeâu nöôùc khoâng theå hieän qua
nhöõng ñoùng goùp lôùn lao veà cuûa caûi, vaät chaát maø chæ ñôn giaûn laø nieàm töï haøo veà ngoâi laøng
ngoû beù nhöng ñaày yù chí quyeát khoâng ñaàu haøng giaëc cuûa mình. OÂng Hai trong taùc phaåm
“Laøng” cuûa nhaø vaên Kim Laân laø moät con ngöôøi nhö vaäy!
Chaúng phaûi ngaãu nhieân maø Kim Laân laïi choïn moät ngöôøi noâng daân laøm nhaân vaät
chính trong taùc phaåm cuûa mình, laøm cô sôû ñeå theå hieän tình yeâu nöôùc noàng naøn maø khoâng
phaûi laø moät anh boä ñoäi cuï Hoà, moät coâ giao lieân quaû caûm… Aùy laø vì ôû ngöôøi noâng daân,
nhöõng con ngöôøi ôû haäu phöông, coù moät caùch theå hieän loøng yeâu nöôùc khieán bao ngöôøi
meán phuïc – tình yeâu laøng xoùm.
Töï haøo, haõnh dieän, ñoù laø nhöõng caûm xuùc cuûa oâng Hai veà laøn Chôï Daàu voán noåi
tieáng coù tinh thaàn ñoaøn keát choáng giaëc maø vì chieán tranh, oâng vaø vôï con phaûi tôøi boû ñeå ñi
taûn cö nôi khaùc. Maëc duø vaäy, trong suy nghó cuûa oâng khoâng bao giôø queân ñöôïc ngoâi laøng
cuûa mình, khoâng bao giôø queân nhöõng kæ nieäm tuy vaát vaû nhöng traøn ñaày nieàm vui vaø
nghóa tình cuûa oâng khi xöa, ñi ñeán ñaâu, gaëp ai, oâng cuõng khoe veà laøng cuûa oâng. OÂng vui
thích vôùi nieàm vui nho nhoû aáy. Cho ñeán moät ngaøy, oâng gaëp moät ñaùm ngöôøi taûn cö vöøa ôû
Chôï Daàu môùi leân vaø cho hay raèng caû laøn Chôï Daàu theo Taây heát roài, thaønh Vieät gian heát
caû roài! Môùi chæ vöøa nghe tin aáy, coá oâng Hai “ngheïn aén haún laïi, da maët teâ raân raân, oàn
laõo laëng ñi töôûng nhö ñeán khoâng theå thôû ñöôïc”. OÂng laõo bò soác naëng vaø töôûng chöøng coù
theå ngaát ñi vì caùi tin nhö seùt ñaùnh beân tai aáy. OÂng Hai coá göôïng vaø ngoãi nghe cho thaät tæ
mæ, naøo laø thaèng chaùnh Beäu haêm hô leân xe Cam–nhoâng theo giaëc, naøo laø caû laøng vaõ côø
thaàn ra hoan hoâ nöõa chöù! Trôøi ôi, chaúng leõ chuyeän aáy laø ...
Ñieàu ñau khoå nhaát ñoái vôùi moät ngöôøi vieát vaên laø khoâng ai ñoïc taùc phaám taâm huyeát
cuûa hoï
*******************************************************************
Ñeà 2:(tr 65 SGK) Phaân tích dieãn bieán coát truyeän trong truyeän ngaén Laøng cuûa Kim Laân
Baøi laøm
“Nhaân daân ta coù moät loøng noàng naøn yeâu nöôùc”. Töø ngaøn ñôøi xöa ñeán nay, tình
yeâu ñoù vaãn luoân thaám saâu trong loøng moãi ngöôøi Vieät, töø giaø ñeán treû, töø baùc só, sö,
nhöõng con ngöôøi coù hieåu bieát roäng ñeán nhöõng ngöôøi noâng daân chaân laám tay buøn, quanh
naêm laàm luïi vôùi coâng vieäc ñoàng aùng. Ñoái vôùi hoï, tình yeâu nöôùc khoâng theå hieän qua
nhöõng ñoùng goùp lôùn lao veà cuûa caûi, vaät chaát maø chæ ñôn giaûn laø nieàm töï haøo veà ngoâi laøng
ngoû beù nhöng ñaày chí quyeát khoâng ñaàu haøng giaëc cuûa mình. OÂng Hai trong taùc phaåm
“Laøng” cuûa nhaø vaên Kim Laân laø moät con ngöôøi nhö vaäy!
Chaúng phaûi ngaãu nhieân m Kim Laân laïi choïn moät ngöôøi noâng daân laøm nhaân vaät
chính trong taùc phaåm cuûa mình, laøm cô sôû ñeå theå hieän tình yeâu nöôùc noàng naøn maø khoâng
phaûi laø moät anh b ñoäi c Hoà, moät coâ giao lieân quaû caûm… Aùy l ôû ngöôøi noâng daân,
nhöõng con ngöôøi ôû haäu phöông, coù moät caùch theå hieän loøng yeâu nöôùc khieán bao ngöôøi
meán phuïc – tình yeâu laøng xoùm.
Töï haøo, haõnh dieän, ñoù laø nhöõng caûm xuùc cuûa oâng Hai veà laøn Chôï Daàu voán noåi
tieáng coù tinh thaàn ñoaøn keát choáng giaëc maø vì chieán tranh, oâng vaø vôï con phaûi tôøi boû ñeå ñi
taûn cö nôi khaùc. Maëc duø vaäy, trong suy nghó cuûa oâng khoâng bao giôø queân ñöôïc ngoâi laøng
cuûa mình, khoâng bao giôø queân nhöõng nieäm tuy vaát vaû nhöng traøn ñaày nieàm vui vaø
nghóa tình cuûa oâng khi xöa, ñi ñeán ñaâu, gaëp ai, oâng cuõng khoe vlaøng cuûa oâng. OÂng vui
thích vôùi nieàm vui nho nhoû aáy. Cho ñeán moät ngaøy, oâng gaëp moät ñaùm ngöôøi taûn cö vöøa ôû
Chôï Daàu môùi leân vaø cho hay raèng claøn Chôï Daàu theo Taây heát roài, thaønh Vieät gian heát
caû roài! Môùi chæ vöøa nghe tin aáy, coá oâng Hai “ngheïn aén haún laïi, da maët traân raân, oàn
laõo laëng ñi töôûng nhö ñeán khoâng theå thôû ñöôïc”. OÂng laõo soác naëng vaø töôûng chöøng coù
theå ngaát ñi vì caùi tin nhö seùt ñaùnh beân tai aáy. OÂng Hai coáôïng vaø ngoãi nghe cho thaät tæ
mæ, naøo laø thaèng chaùnh Beäu haêm leân xe Cam–nhoâng theo giaëc, naøo laø c laøng vaõ côø
thaàn ra hoan h nöõa chöù! Trôøi ôi, chaúng leõ chuyeän aáy laø thaät ö? Khoâng theå, khoâng theå
theá ñöôïc, oâng laúng laëng veà nhaø roài naèm thu mình treân giöôøng traán tónh laïi vaø suy
ngaãm.OÂng Hai moät con ngöôøi soâng töøng aáy tuoåi taïi moät ngoâi laøng, quen taát thaûy moïi
ngöôøi khoâng thieáu moät ai, roõ tính tình ai toâta ai xaáu moàng moät, gnhe tin laøng theo giaëc,
oâng khoâng theå tin, nhöng oâng khoâng muoán tin cuõng khoâng ñöôïc, “ ai ngöôøi ta hôi ñau bòa
taïc ra nhöõng chuyeän aáy laøm gì?” – oâng nghó thaàm moät caùch ñau ñôùn.
Nieàm kieâu haõnh, töï haøo, haïnh phuùc, sung söôùng, vui thích khi nghó veà laøng baáy
laâu giôø boãng choác bieán thaønh caûm gics tuûi nhuïc, thaát voïng, ñau ñôùn, xaáu hoå, moïi
ngöôøi reû khinh. Caûm giaùc aáy cuõng nhöõng nghó toài teä ñeán khoâng töôûng töôïng ñöôïc nhö
töøng nhaùt dao khöùa vaøo tim oâng, vaø oâng khoâng daùm ra ñöôøng, duø chæ l nöûa böôùc. OÂng
naèm vaät naèm vaõ treân giöôøng nhö khoâng theå göôïng daäy noåi. Chuyeän laøng Chôï Daàu theo
giaëc nhö khoái ñaù ñeø naëng loøng laõo. OÂng nhö maát heát trí, trong ñaàu oâng baây khoâng taøi
naøo thoaùt ly ñöôïc nhöõng yù nghó “laøng theo Taây, laøng Vieät gian, luõ baùn nöôùc”.Roài nhöõng
******************************************************************
Leâ Quang Trình
cốt truyện làng - Trang 2
cốt truyện làng - Người đăng: Mưa Nhạt Nhòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
cốt truyện làng 9 10 222