Ktl-icon-tai-lieu

Cư Kỉnh (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 3793 lần   |   Lượt tải: 0 lần
K nh

1

www.hobieuchanh.com

K nh
Bi u Chánh

I
i Châu Thành Ô Môn, có m t cái r ch nh b t u ch góc nhà th ng t vô
làng Ô Môn, r i ch y th ng qua mi n Ba Se ng ng n r ch C n Th quanh co lò lên t i
ó.
Cái r ch nh này ng i ta kêu là r ch Cái T c, có l là t i ng i Ô Môn nh
ng n c y mà i t t qua Ba Se, C u Nhi m, Phong
n
c, kh i ph i i vòng ngã
n Th xa xôi cách tr .
ch Cái T c ã ti n l i cho s giao thông mà l i p
v phong c nh n a. Hai
bên r ch v n t c th ch m u, nhà c a liên ti p, h
n lúc n c l n y thì nh ng th o
c nh n c mà
c sum sê, r i ph i hi p nhau che tàn mà y n c, nên v ra cái
c tranh t t t i vui v , gây nên cái không khí mát m u nhàn.
Bên mé r ch, phía tay m t, l i có p m t con
ng làng r ng rãi cao ráo: d c
theo
ng tr ng hai hàng d a b , g c ngay hàng mà ng n gie ra r ch, m y kho ng tr ng
i tr ng xen nh ng mít, dâu, nh t là tr ng u , cây nào c ng lùn th p mà có trái eo
y c , vói tay hái
c, ch ng c n ph i leo trèo.
Ngó ra con
ng này, cách Châu Thành Ô Môn ch ng vài tr m th c, có m t tòa
nhà nguy nga, n n úc á, c a cu n g ch, t ng tr ng toát, nóc
lòm, tr c nhà có m t
cái sân l n ch a ki ng v t t t t i, bông hoa
màu s c còn hai bên và phía sau nhà, thì
n t c s n s r m r p. Ng i ta trông th y c nh này thì t nhiên bi t ó là ch
c a
t ng i phong l u mà phú túc.
Thi t nh v y, tòa nhà nguy nga v i s v n th ch m u này thu c c a ông Huy n
Hàm Tân, ng i có ru ng t nhi u, có danh d l n, mà l i c ng
c làng dân kính
n.
Ti t tháng giêng, m t bu i chi u, tuy tr i còn n ng, song nh m t tr i ã s p
xu ng d i ng n cây sau v n, nên i phía tr c sân ã mát. Ông Huy n v i bà Huy n
i ra v n hoa, ông c m cái kéo mà h t t s a nhánh cho nh ng c p kim quít, c n
th ng, qu nh mai, bùm s m tr ng trong nh ng ch u l n, còn bà thì i vòng theo m y b i
ng và m y li p hu mà coi ch ng cho hai a gia d ch t i bông.
Ông Huy n Tân m i 45 tu i, hình vóc dong dãy, g ng m t ôn hòa.
Bà Huy n ã
c 38 tu i r i, ã có ba m t con, nh ng nh bà có s n s c p
thiên nhiên, l i nh bà thong th trí, ch ng có bu n lo v s chi h t, nên dung m o c a bà
n còn tu n tú, v t i c a bà v n còn y , ng i l t ng bà ch a t i ba m i xuân.
Ông Huy n
ng lum khum nh m cây hu nh mai mà u n nhánh, bà Huy n b c
i g n bà nói:
- Ng i mua nhà c a Xã Nh n mu n d n v
hay sao, mà nghe b y tr nói t
m m i t i gi có ng i lo quét d n
ng.

K nh

2

www.hobieuchanh.com

- V y h ?... H mua t nhiên h d n d p mà ch sao.
- Hôm qua Tòa u giá phát mãi, ông không thèm tranh mà mua,

h mua u ng

quá.
- Mình mua làm chi, bà?
- t giáp ranh v i t mình, mu...
 Knh 1 www.hobieuchanh.com
 Knh
 Biu Chánh
I
i Châu Tnh Ô Môn, có mt cái rch nh bt u ch góc nhà thng t vô
làng Ô Môn, ri chy thng qua min Ba Se ng ngn rch Cn Th quanh co lò lên ti
ó.
Cái rch nh này ngi ta kêu là rch Cái Tc, có lti ngi Ô Môn nh
ng nc y mà i tt qua Ba Se, Cu Nhim, Phong n c, khi phi i vòng ngã
n Th xa xôi cách tr.
ch Cái Tc ã tin li cho s giao thông mà li p  v phong cnh na. Hai
bên rch vn tc thch mu, nhà ca liên tip, hn lúc nc ln y thì nhng tho
c nh nc mà c sum sê, ri phi hip nhau che tàn mà y nc, nên v ra cái
c tranh tt ti vui v, y nên i không khí mát m u nhàn.
Bên mé rch, phía tay mt, li có p mt con ng làng rng rãi cao ráo: dc
theo ng trng hai hàng da b, gc ngay hàng mà ngn gie ra rch, my khong trng
i trng xen nhng mít, dâu, nht là trng u , cây nào cng lùn thp mà có trái eo
y c, vói tay i c, chng cn phi leo trèo.
Ngó ra con ng này, cách Châu Thành Ô Môn chng vài trm thc, có mt tòa
nhà nguy nga, nn úc á, ca cun gch, tng trng toát, nóc  lòm, trc nhà có mt
i sân ln cha king vt tt ti, bông hoa  màu sc còn hai bên và phía sau nhà, thì
n tc sn s rm rp. Ngi ta trông thy cnh này thì t nhiên bit ó là ch ca
t ngi phong lu phú túc.
Thit nh vy, tòa nhà nguy nga vi s vn thch mu này thuc ca ông Huyn
m Tân, ngi có rung t nhiu, có danh d ln, mà li cng c làng dân nh
n.
Tit tháng giêng, mt bui chiu, tuy tri n nng, song nh mt tri ã sp
xung di ngn y sau vn, nên i phía trc sân ã mát. Ông Huyn vi bà Huyn
i ra vn hoa, ông cm cái kéo mà ht t sa nnh cho nhng cp kim quít, cn
thng, qunh mai, bùm sm trng trong nhng chu ln, còn bà thì i vòng theo my bi
ng và my lip hu mà coi chng cho hai a gia dch ti bông.
Ông Huyn Tân mi 45 tui, hình vóc dong dãy, gng mt ôn hòa.
Bà Huyn ã c 38 tui ri, ã có ba mt con, nhng nhcó sn sc p
thiên nhiên, li nh bà thong th trí, chng có bun lo v s chi ht, nên dung mo ca bà
n n tun tú, v ti ca bà vn n y , ngi l tng bà cha ti ba mi xn.
Ông Huyn ng lum khum nhm y hunh mai mà un nhánh, bà Huyn bc
i gn bà nói:
- Ngi mua nhà ca Xã Nhn mun dn v hay sao, mà nghe by tr nói t
m mi ti gi có ngi lo quét dn ng.
Cư Kỉnh (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cư Kỉnh (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Cư Kỉnh (Hồ Biểu Chánh) 9 10 250