Ktl-icon-tai-lieu

Cười gượng (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 4912 lần   |   Lượt tải: 0 lần
iG

ng

www.hobieuchanh.com

ig

ng

Bi u Chánh
Vài l i c a BBT:
“C i g ng”
c ánh máy l i theo b n in l n tái b n 1988 c a nhà xu t b n t ng
p Ti n Giang do Ph m V n Ng biên t p. Trong truy n n y, nhi u t ã b s a i
không úng nh cách dùng ch c a nhà v n H Bi u Chánh, thí d
a danh B cLiêu
c i thành B c-Liêu hay các t ng k t âm r t thông d ng mi n Nam nh
, nh, c , tr n, b n … mà H Bi u Chánh s d ng trong ti u thuy t c a ông ã
s a l i thành bà (trang 3) hay trên (trang 6) làm cho câu v n trong truy n tr
thành t i ngh a. Tuy nhiên, vì thi u b n g c nên chúng tôi v n gi nguyên v n b n
in n m 1988 c a nxb t ng h p Ti n Giang.
BBT Hobieuchanh.com

Ch

ng I

Tham phú ph b n
Tháng hai, ngoài
ng ã ch h t v v a.

ng lúa ám g t d t ã lâu r i, mà lúa h t ch

n

Ng i i
ng c-Liêu1 xu ng Gia Rai, ra kh i Châu Thành ch ng
i cây s , ngó qua phía tay trái thì th y m t cánh ng r ng mênh mông
không cây, không xóm, tr i m t màu vàng khè, cách xa-xa m i có pha m t v t
xanh-xanh v i ít con trân
ng s ng-s ng cúi u n c ; còn ngó qua phía
tay m t thì th y m t xóm n m dài trên m t ngàn th c, kêu là xóm Láng Dài,
nhà chen khít nhau mà xóm ít cây nên nóc nhà n i h n lên, xa coi nh
ám núm r m m i m c.
u Láng Dài, phía m t tr i m c, có m t cái nhà lá nh hai c n m t
xép, tr c là m t cái sân tr ng ba cây uv i ít cây i, trong nhà, chính
gi a có m t bàn th , hai bên lót hai b ván d u v i vài cái gh ; còn phía trong
bu ng thì có hai cái gi ng, l i có m t ng lúa
c ch ng vài ch c gi . Nhà
tuy nghèo, song ngoài sân quét s ch-s , trong nhà d n v n-vang, n c n xép,
là ch
b p n u n, mà c ng ch ng h có m t c ng rác.

1

B c Liêu

1

iG

ng

www.hobieuchanh.com

Cái nhà này là c a thím Lý Th Phòng, h i tr c là v c a th y giáo
y ch nho, tên là
ng Phi
u, mà bây gi là tá
n c a ông c u H ngTô H ng Hoàng.
Ông
ng Phi
u g c Qu ng Nam, cách hai m i l m n m tr c,
ông vào ng t i xóm Láng Dài mà làm th y thu c và d y riêng ng i trong
xóm h c ch nho.
c ít n m, ông coi th làm n lâu dài
c, ông m i
nói mà c i Lý Th Phòng, là con gái m t nhà nghèo trong làng, r i v ch ng
n v i nhau, ch ng lo d y h c, h t thu c, v lo c y g t làm ru ng l n l n
sanh ng m t
a con gái và hai
a con trai. Khi
a con út m i nên ba
tu i thì ông
ng Phi
u t tr n, b l i m t v góa v i ba con d i. Nh ông
ng Phi
u bình sanh n nh nhoi, l i nh thím Lý Th Phòng tánh tình
ch n ch t, b i v y trong xóm ai th y m y
a nh côi cút c ng u th ng.
Thím Lý Th Phòng ng i ta th ng kêu là thím giáo
u, m t mình lo làm
ru ng nuôi con, ru ng thì m n c a ông c u H ng-C...
i Gng www.hobieuchanh.com
1
i gng
 Biu Chánh
Vài li ca BBT:
“Ci gng” c ánh máy li theo bn in ln tái bn 1988 ca nhà xut bn tng
p Tin Giang do Phm Vn Ng biên tp. Trong truyn ny, nhiu tã b sa i
không úng nh cách dùng ch ca nhà vn H Biu Chánh, thí da danh Bc-
Liêu c i thành Bc-Liêu hay các t ng kt âm rt thông dng min Nam nh
, nh, c, trn, bn … mà H Biu Chánh s dng trong tiu thuyt ca ông ã
 sa li thành bà (trang 3) hay trên (trang 6) làm cho câu vn trong truyn tr
thành ti ngha. Tuy nhiên, vì thiu bn gc nên chúng tôi vn gi nguyên vn bn
in nm 1988 ca nxb tng hp Tin Giang.
BBT Hobieuchanh.com
Chng I
Tham phú ph bn
Tháng hai, ngoài ng lúa ám gt dt ã lâu ri, mà lúa ht chn
ng ã ch ht v va.
Ngi i ng c-Liêu
1
xung Gia Rai, ra khi Châu Tnh chng
i cây s, ngó qua phía tay trái tthy mt cánh ng rng mênh ng
không cây, không xóm, tri mt màu vàng khè, cách xa-xa mi có pha mt vt
xanh-xanh vi ít con trân ng sng-sng cúi u n c; còn ngó qua phía
tay mt thì thy mt xóm nm dài trên mt ngàn thc, kêu là xóm Láng Dài,
nhà chen khít nhau mà xóm ít cây nên nóc nhà ni hn lên, xa coi nh
ám núm rm mi mc.
u ng Dài, phía mt tri mc, có mt cái nhà lá nh hai cn mt
xép, trc là mt cái sân trng ba cây u- vi ít cây i, trong nhà, chính
gia có mt bàn th, hai bên lót hai b ván du vi vài cái gh; còn phía trong
bung thì có hai cái ging, li có mt ng a c chng vài chc gi. Nhà
tuy nghèo, song ngoài sân quét sch-s, trong nhà dn vn-vang, n cn xép,
là ch bp nu n, mà cng chng h có mt cng rác.
1
Bc Liêu
Cười gượng (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cười gượng (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Cười gượng (Hồ Biểu Chánh) 9 10 123