Ktl-icon-tai-lieu

ĐẶC ĐIỂM THI PHÁP TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM SAU 1975 Người viết: TS. Đặng Thị Mây

Được đăng lên bởi cammy
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẶC ĐIỂM THI PHÁP TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM SAU 1975
Người viết: TS. Đặng Thị Mây

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thể loại văn học là một cách tổ chức tác phẩm, một kiểu tái hiện đời sống và giao
tiếp nghệ thuật; một khi đã hình thành thì sẽ tạo nên một hệ thống các phép tắc,
chuẩn mực hình thức nhất định; cũng như những đòi hỏi đặc thù về các phương
diện ngôn từ, kết cấu, dung lượng, nhân vật...
Qua quá trình vận động và phát triển, thể loại truyện ngắn, tuy có những khác biệt,
biến đổi nhất định về phương thức tự sự, nhưng các yếu tố tạo thành chất "truyện"
và những đặc điểm chung về hình thức thể loại vẫn là những yếu tố định hình
không dễ thay đổi.
Kết hợp và thống nhất những mặt đối lập trong bản thân thể loại - giữa tính chất
định hình, bất biến với sự linh hoạt, biến đổi; giữa yếu tố truyền thống với yếu tố
hiện đại là quy luật vận động, phát triển tất yếu của thể loại truyện ngắn nói chung,
của thi pháp truyện ngắn Việt Nam sau 1975 nói riêng.
2. NỘI DUNG
2.1. Truyện ngắn Việt Nam sau 1975 - sự kết hợp giữa truyền thống và
hiện đại, ổn định và biến đổi trong nội dung và hình thức thể loại
2.1.1. Truyện ngắn Việt Nam sau 1975 là sự kế thừa truyền thống để bảo
lưu "mã di truyền" của hình thức thể loại
Tính ổn định của thể loại gắn liền với tính kế thừa lịch sử. Nói như M. Bakhtin:
"Xét về thực chất, thể loại văn học phản ánh những khuynh hướng lâu dài và hết
sức bền vững trong sự phát triển văn học. Ở thể loại bao giờ cũng bảo lưu những
yếu tố cơ sở bất tử. Thật ra, cái cơ sở này được bảo lưu chỉ nhờ vào sự đổi mới
thường xuyên, có thể nói là nhờ được hiện đại hóa. Thể loại bao giờ cũng vừa là nó
vừa không phải là nó, nó bao giờ cũng đồng thời vừa cũ kĩ vừa mới mẻ (...). Thể
loại là kẻ đại diện của kí ức sáng tạo trong quá trình phát triển của văn học"
[8.101]. Tính ổn định của thể loại không phải là bảo thủ, mà gắn liền với sự đổi
mới, vì nếu nhìn thể loại theo con mắt lịch đại sẽ thấy rõ thể loại không ngừng vận
động, biến hóa, luôn luôn tồn tại trong trạng thái động; và vì "Mỗi tác phẩm nghệ
thuật chân chính đều phá hoại một phần cái chủng loại đã hình thành" (B.Croce.
Nguyên lí mĩ học, Bắc Kinh, 1983, tr 45), " Sức sống của thể loại là ở chỗ nó tự đổi
mới trong các tác phẩm đặc sắc" (M. Bakhtin).
Trong quá trình phát triển của thể loại, truyện ngắn Việt Nam sau 1975 có
những đổi mới đáng kể về cách phản ánh hiện thực, về tư duy nghệ thuật; song về...
ĐẶC ĐIỂM THI PHÁP TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM SAU 1975
Người viết: TS. Đặng Thị Mây
http://caodanghaiduong.edu.vn/index.php/vi/don-vi-truc-thuoc/Khoa-Xa-hoi/DAC-
DIEM-THI-PHAP-TRUYEN-NGAN-VIET-NAM-SAU-1975-82/
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thể loại văn học là một cách tổ chức tác phẩm, một kiểu tái hiện đời sống và giao
tiếp nghệ thuật; một khi đã hình thành thì sẽ tạo nên một hệ thống các phép tắc,
chuẩn mực hình thức nhất định; cũng như những đòi hỏi đặc thù về các phương
diện ngôn từ, kết cấu, dung lượng, nhân vật...
Qua quá trình vận động và phát triển, thể loại truyện ngắn, tuy có những khác biệt,
biến đổi nhất định về phương thức tự sự, nhưng các yếu tố tạo thành chất "truyện"
và những đặc điểm chung về hình thức thể loại vẫn là những yếu tố định hình
không dễ thay đổi.
Kết hợp và thống nhất những mặt đối lập trong bản thân thể loại - giữa tính chất
định hình, bất biến với sự linh hoạt, biến đổi; giữa yếu tố truyền thống với yếu tố
hiện đại là quy luật vận động, phát triển tất yếu của thể loại truyện ngắn nói chung,
của thi pháp truyện ngắn Việt Nam sau 1975 nói riêng.
2. NỘI DUNG
2.1. Truyện ngắn Việt Nam sau 1975 - sự kết hợp giữa truyền thống và
hiện đại, ổn định và biến đổi trong nội dung và hình thức thể loại
2.1.1. Truyện ngắn Việt Nam sau 1975 là sự kế thừa truyền thống để bảo
lưu "mã di truyền" của hình thức thể loại
Tính ổn định của thể loại gắn liền với tính kế thừa lịch sử. Nói như M. Bakhtin:
"Xét về thực chất, thể loại văn học phản ánh những khuynh hướng lâu dài và hết
sức bền vững trong sự phát triển văn học. Ở thể loại bao giờ cũng bảo lưu những
yếu tố cơ sở bất tử. Thật ra, cái cơ sở này được bảo lưu chỉ nhờ vào sự đổi mới
thường xuyên, có thể nói là nhờ được hiện đại hóa. Thể loại bao giờ cũng vừa là nó
vừa không phải là nó, nó bao giờ cũng đồng thời vừa cũ kĩ vừa mới mẻ (...). Thể
loại là kẻ đại diện của kí ức sáng tạo trong quá trình phát triển của văn học"
[8.101]. Tính ổn định của thể loại không phải là bảo thủ, mà gắn liền với sự đổi
mới, vì nếu nhìn thể loại theo con mắt lịch đại sẽ thấy rõ thể loại không ngừng vận
động, biến hóa, luôn luôn tồn tại trong trạng thái động; và vì "Mỗi tác phẩm nghệ
thuật chân chính đều phá hoại một phần cái chủng loại đã hình thành" (B.Croce.
Nguyên lí mĩ học, Bắc Kinh, 1983, tr 45), " Sức sống của thể loại là ở chỗ nó tự đổi
mới trong các tác phẩm đặc sắc" (M. Bakhtin).
Trong quá trình phát triển của thể loại, truyện ngắn Việt Nam sau 1975 có
những đổi mới đáng kể về cách phản ánh hiện thực, về tư duy nghệ thuật; song về
cơ bản đa số tác phẩm vẫn chưa thực sự vượt thoát ra khỏi khung thể loại truyền
thống. Tư tưởng về hiện thực có thể ngày càng hiện đại hơn, dân chủ hơn, nhưng
quan niệm thể loại rất ít thay đổi. Phần lớn các nhà văn vẫn cố gắng "kể lại một câu
chuyện" sao cho mạch lạc nhất, giống với hiện thực nhất, cắt nghĩa câu chuyện
bằng lôgic đời sống nhằm hướng tới đối tượng bạn đọc truyền thống hơn là quan
tâm đến đổi mới cách viết, cách kể.
Theo nhiều nhà nghiên cứu, truyện ngắn Việt Nam hiện đại có thể chia làm
ĐẶC ĐIỂM THI PHÁP TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM SAU 1975 Người viết: TS. Đặng Thị Mây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẶC ĐIỂM THI PHÁP TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM SAU 1975 Người viết: TS. Đặng Thị Mây - Người đăng: cammy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
ĐẶC ĐIỂM THI PHÁP TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM SAU 1975 Người viết: TS. Đặng Thị Mây 9 10 374