Ktl-icon-tai-lieu

Đại Nghĩa diệt Thân (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 4608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
i Ngh a Di t Thân

1

www.hobieuchanh.com

i Ngh a di t Thân
Bi u Chánh

Ch

ng I

i t ng ngày x a, chúng ta ch ng kh i ng m ngùi v n i th m c a t tiên
ta, cách g n m t tr m n m h i tr c, ph i ch u cái c nh thê l ng n c m t nhà tan,
sao d i v t i.
Trong lúc y tr i Ð ng Nhâm
t Gia Ð nh rung rinh, cây c héo xàu, sanh
linh
thán. Nh c l i tình c nh ó
truy ni m au kh c a ng i tr c, mà c ng
phòng v vi c sau, ng suy c nghi m kim r i ung úc tâm h n mà gi gìn
non n c, làm nh v y t ng không ph i là làm vi c vô ích.
m T Ð c th 11, nh m n m M u Ng 1858 n c Pháp l y c tri u ình
Vi t Nam c m o bèn phái H i quân Trung T ng Rigault de Genouilly ch huy m t
oàn chuy n thuy n qua
b lên ánh h i kh u Ðà N ng (Tourane) có m t ti u
oàn binh Tây Ban Nha theo tr l c. Gi c chi m Ðà N ng toan ánh vào ô thành
Hu , nh ng g p binh ta ch ng ng n m nh m nên ti n không n i.
Qua tháng giêng n m sau là n m 1858. Trung t ng Genouilly bèn i chi n
c
m t ti u oàn l i gi m y oàn vùng Ðà N ng, còn bao nhiêu binh thì ch
t xu ng chi n thuy n ng vào mi n Nam tính xâm chi m t Gia Ð nh là vùng có
ti ng phì nhiêu phong phú. Binh Pháp vào c a C n Gi , h n phá nh ng ph n tàu
óng hai bên sông Ð ng Nai, r i ti n th ng lên ánh thành Gia Ð nh.
Quan h
c gi thành Gia Ð nh là c Võ Duy Ninh v a hay tin binh
i
Pháp khai chi n thì c t c t c n các t nh kêu binh lên ti p vi n ng ch ng v i
gi c. Vi n binh n ch a k p còn quân lính trong thành
, song thi u hu n luy n,
thi u tinh th n chi n u, b i v a không bi t cách phòng th
cho gi c t do vào
ánh có hai ngày
t
c thành. C Võ Duy Ninh ph i t t cho toàn ti t ngh a.
Gi c tóm thâu t t c súng i bác, thu c n b c ti n và lúa g o. R t ti c thay!
Trung t ng Rigault de Genouilly phân binh
Trung tá Jauré Guiberry l i
gi thành Gia Ð nh, còn bao nhiêu binh thì ch tr ra Ðà N ng ánh n a, c ng
không th ng n i binh ta, l i nhu m b nh. Pháp nh sai Thi u t ng Page qua thay
th cho Trung t ng Rigault de Genouilly v Pháp an d ng.
ó n c Pháp v i n c Anh có vi c b t hoà nên hai n c h i binh i ánh
Tàu. Chánh ph Pháp sai Trung t ng Charner ch huy m t oàn chuy n thuy n
qua Vi n Ðông, l i d y Thi u t ng Page ph i rút binh Ðà N ng và Gia Ð nh i theo
Trung t ng Charner ng ti p chi n.
Tháng 3 n m 1860, Thi u t ng Page rút h t binh Ðà N ng v h i binh t i Gia
nh, phái Ð i tá d´Ariès l i gi Gia Ð nh v i 800 binh Pháp và 200 binh Ma-ni
(Manille) c a Tây Ban Nha, còn bao nhiêu thì ch h t theo Trung t ng Charner qua
ánh Trung Hoa.

i Ngh a Di t Thân

2

www.hobieuchanh.com

Tri u ình Hu phái c Kinh l c s ...
i Ngha Dit Thân 1 www.hobieuchanh.com
i Ngha dit Thân
 Biu Chánh
Chng I
i tng ngày xa, chúng ta chng khi ngm ngùi v ni thm ca t tiên
ta, cách gn mt trm nm hi trc, phi chu cái cnh thê lng nc mt nhà tan,
sao di vt i.
Trong lúc y tri Ðng Nhâm t Gia Ðnh rung rinh, cây c héo xàu, sanh
linh  thán. Nhc li tình cnh ó  truy nim au kh ca ngi trc, mà cng
 phòng v vic sau, ng suy c nghim kim ri ung úc tâm hn mà gi gìn
non nc, làm nh vy tng không phi là làm vic vô ích.
m T Ðc th 11, nhm nm Mu Ng 1858 nc Pháp ly c triu ình
Vit Nam cm o bèn phái Hi quân Trung Tng Rigault de Genouilly ch huy mt
oàn chuyn thuyn qua  bn ánh hi khu Ðà Nng (Tourane) có mt tiu
oàn binh Tây Ban Nha theo tr lc. Gic chim Ðà Nng toan ánh vào ô thành
Hu, nhng gp binh ta chng ngn mnh m nên tin không ni.
Qua tháng giêng nm sau là nm 1858. Trung tng Genouilly n i chin
c mt tiu oàn li gi my oàn vùng Ðà Nng, còn bao nhiêu binh thì ch
t xung chin thuyn ng vào min Nam tính xâm chim t Gia Ðnh là vùng
ting phì nhiêu phong phú. Binh Pháp vào ca Cn Gi, hn pnhng phn tàu
óng hai bên sông Ðng Nai, ri tin thng lên ánh thành Gia Ðnh.
Quan h c gi thành Gia Ðnh là c Duy Ninh va hay tin binh i
Pháp khai chin thì c tc tc n c tnh kêu binh lên tip vin ng chng vi
gic. Vin binh n cha kp còn quân lính trong tnh , song thiu hun luyn,
thiu tinh thn chin u, bi va không bit cách phòng th cho gic t do vào
ánh hai ngày t c thành. C Võ Duy Ninh phi t t cho toàn tit ngha.
Gic tóm thâu tt c súng i bác, thuc n bc tin và lúa go. Rt tic thay!
Trung tng Rigault de Genouilly phân binh  Trung tá Jauré Guiberry li
gi thành Gia Ðnh, còn bao nhiêu binh thì ch tr ra Ðà Nng ánh na, cng
không thng ni binh ta, li nhum bnh. Pháp nh sai Thiu tng Page qua thay
th cho Trung tng Rigault de Genouilly v Pháp an dng.
ó nc Pháp vi nc Anh vic bt hoà nên hai nc hi binh i ánh
u. Chánh ph Pháp sai Trung tng Charner ch huy mt oàn chuyn thuyn
qua Vin Ðông, li dy Thiu tng Page phi rút binh Ðà Nng và Gia Ðnh i theo
Trung tng Charner ng tip chin.
Tháng 3 nm 1860, Thiu tng Page rút ht binh Ðà Nng v hi binh ti Gia
nh, phái Ði tá d´Ariès li gi Gia Ðnh vi 800 binh Pháp và 200 binh Ma-ni
(Manille) ca Tây Ban Nha, còn bao nhiêu thì ch ht theo Trung tng Charner qua
ánh Trung Hoa.
Đại Nghĩa diệt Thân (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại Nghĩa diệt Thân (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Đại Nghĩa diệt Thân (Hồ Biểu Chánh) 9 10 556