Ktl-icon-tai-lieu

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ

Được đăng lên bởi hoanghoaiat
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1612 lần   |   Lượt tải: 1 lần
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.com

Hisory E-Books: HD240406027
Compiled & Published by Rosea

(Rosea còng lµ 1 fan cña §¹i t­íng VNG)
Cuèn s¸ch nµy lµ mét c¸ch thÓ hiÖn sù kÝnh träng cña t«i víi §¹i t­íng.

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ
Chương I: Quê hương, gia đình và tuổi thơ .............................................................. 2
Ngày sinh ...................................................................................................................... 2
Gia đình ......................................................................................................................... 3
Quê hương.................................................................................................................... 6
Những năm tháng học tập........................................................................................... 8
Chương II: Tuổi thiếu niên......................................................................................... 10
Bạn bè cùng chí hướng ............................................................................................. 10
Gặp lại bài vè năm xưa.............................................................................................. 11
Truy điệu cụ Phan Chu Trinh .................................................................................... 16
Vo Nguyen Giap .......................................................................................................... 24
From Wikipedia, the free encyclopedia. ............................................................. 24
Biography .................................................................................................................... 25
External links .......................................................................................................... 28
An Officer and a Gentleman:......................................................................................... 28
General Vo Nguyen Giap as Military Man and Poet .................................................. 28
On the battle of Dien Bien Phu:............................................................................. 36
On the United States' involvement in Vietnam: ................................................... 36
On fighting technologically superior U.S. forces:................................................. 37
On the Ho Chi Minh Trail: .......................................................................................
^=^ §Æng Hoµng Hi ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.com
Allrights reseved by Rosea
HD240406027 http://danghoanghai.999.org
Hisory E-Books: HD240406027
Compiled & Published by Rosea
(Rosea còng 1 fan cña §¹i t íng VNG)
Cuèn s¸ch nµy lµ t c¸ch thÓ hiÖn kÝnh träng cña t«i víi §¹i t íng.
Đại Tướng Võ Ngun Gp thi tr
Chương I: Quê hương, gia đình và tui thơ..............................................................2
Ngày sinh ......................................................................................................................2
Gia đình.........................................................................................................................3
Quê hương....................................................................................................................6
Nhng năm tháng hc tp...........................................................................................8
Chương II: Tui thiếu niên.........................................................................................10
Bn bè cùng chí hướng .............................................................................................10
Gp lii vè năm xưa..............................................................................................11
Truy điu c Phan Chu Trinh ....................................................................................16
Vo Nguyen Giap ..........................................................................................................24
From Wikipedia, the free encyclopedia. .............................................................24
Biography ....................................................................................................................25
External links ..........................................................................................................28
An Officer and a Gentleman:.........................................................................................28
General Vo Nguyen Giap as Military Man and Poet..................................................28
On the battle of Dien Bien Phu:.............................................................................36
On the United States' involvement in Vietnam: ...................................................36
On fighting technologically superior U.S. forces:.................................................37
On the Ho Chi Minh Trail: ......................................................................................37
On the Tet Offensive:.............................................................................................38
On the U.S. leadership during the war: ................................................................38
Võ Nguyên Gp và Đin Biên Ph ...........................................................................39
Vơ Nguyên Giáp: người "chiến sĩ" s 1........................................................46
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ - Người đăng: hoanghoaiat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ 9 10 180