Ktl-icon-tai-lieu

Đại Việt Thông Sử

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 3552 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đại Việt Thông Sử

Soạn giả: LÊ QUÝ ĐÔN

Thế Kỷ 18
(1759)

2

Đại Việt Thông Sử - Tựa

Ghi chú:
Khi mới bắt đầu công việc chuyển sang ấn bản điện tử, chúng tôi dùng bộ sách dịch bởi cụ Lê Mạnh Liêu,
nhưng khi đánh máy xong thì chúng tôi nhận ra rằng bộ của cụ Lê Mạnh Liêu còn thiếu sót rất nhiều
phần, vì thế để khỏi mất công đánh máy lại từ đầu, chúng tôi chuyển sang đánh tiếp những phần còn
thiếu sót dựa trên bản Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn Toàn Tập do nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội
Hà Nội dịch và ấn hành năm 1977.
Để tạo điều kiện cho quý vị biết rõ và dễ dàng trích dẫn, chúng tôi sẽ ghi rõ tên của dịch giả trên đầu
mỗi trang của từng chương.
(BD:LML): Bản dịch Lê Mạnh Liêu Ủy Ban dịch thuật - Bộ Văn Hóa Giáo Dục & Thanh Niên -Saigon 1973
(BD:VSH): Bản dịch Viện Sử Học - Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội - Hà Nội 1977.

Tựa sách:

Đại Việt Thông Sử

Soạn giả:

Lê Quý Đôn

Dịch giả:

Lê Mạnh Liêu - Tủ sách cổ văn - Ủy ban dịch thuật

Năm
1759
1973

Viện Sử Học - Hà Nội
Nhà xuất bản:
Chuyển sang ấn bản điện tử bởi:
Điều hợp:

Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên - Saigon

1973

Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội - Hà Nội

1978

Công Đệ, Lê Bắc

2001

Lê Bắc - bacle@hotmail.com

2001

3

Đại Việt Thông Sử - Quyển I - Đế Kỷ Đệ Nhất

(BD:LML)

Đại Việt Thông Sử
QUYỂN I

Đế Kỷ Đệ Nhất
Thần Đôn soạn

THÁI TỔ (THƯỢNG)
[tờ 7a] Vua Thái Tổ, thụy hiệu Thống Thiên khải vận thánh đức thần công duệ văn anh vũ
khoan minh dũng trí hoằng nghĩa chí nhân đại hiếu Cao Hoàng Đế. Vua họ Lê, tên húy là Lợi, người làng
Lam Giang, huyện Lương Giang, phủ Thanh Hoa. Cụ Tằng Tổ của vua tên húy là Hối, sau truy tôn là
"Cao thượng tổ Minh Hoàng Đế". Tính cụ chất phát ngay thẳng, giữ mình như người ngu, nhưng hiểu
biết rất sâu xa, có thể biết trước những sự chưa thành hình. [tờ 7b] Nguyên trước ở thôn Như Áng, một
hôm, cụ đi chơi, thấy đàn chim liệng vòng quanh trên một khoảng đất nơi dưới núi Lam sơn, trông hình
như một đám người tụ hội. Cụ tự nghĩ: "Chỗ này tất là nơi đất lành", bèn dời nhà đến ở đấy, rồi khai phá
ruộng vườn, tự chăm lo cày cấy, được 3 năm, trở thành một sản nghiệp, tự đấy, đời đời đều là hùng
trưởng một phương. Sau này vua dựng đô mở nước, thực cũng căn cơ tự đấy vậy. Cụ Hoàng tổ, tôn
phong là "Hiến tổ Trạch Hoàng Đế", tên húy là Đinh, cụ nối được cơ nghiệp tiền nhân, tính khoan nhân,
có bụng yêu người, người các nơi gần xa đều qui phục, trong nhà có hàng nghìn người. Lấy cụ bà "Hiền
từ Gia thục Hoàng Thái Hậu" họ Nguyễn, tên húy là Quách, sinh hạ 2 con trai, con trưởng tên...
Đại Vit Thông S
Son gi: LÊ QUÝ ĐÔN
Thế K 18
(1759)
Đại Việt Thông Sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại Việt Thông Sử - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Đại Việt Thông Sử 9 10 87