Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH CÁN BỘ QL, GIÁO VIÊN, NV NĂM HỌC 2013-2014

Được đăng lên bởi Chán Đời
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH CÁN BỘ QL, GIÁO VIÊN, NV NĂM HỌC 2013-201
Trường:

Đề nghị
chuyển
đi đơn vị
khác
Họ và tên
(Chỉ là
đề xuất
nguyện
vọng)

TT

1

2

3

1 Nguyễn Thị
Không
Thu Mai
2
3
4

Số năm
dạy tại
trường Số năm
hiện
đã đi
nay(cả số
tăng
năm
cường
trướcvùng
nếu có- núi, khó
và sau
khăn
khi đi
Quỳnh
tăng
Lưu
cường
về)
4

16

Đã dạy ở
trường
vùng núi
cao, đặc
biệt khó
khăn (số
năm,
huyện)

5

Không Không

Ngày
sinh

6

Dân tộc Tôn giáo

7

8/19/74 Kinh

8

9

Không

Ghi chú: - Trên đây chỉ là ví dụ;
- Vùng núi cao là các huyện miềm Tây Nghệ An, các xã miềm núi Q. Lưu không phải là vù

Giáo viên điền đầy đủ thông tin vào sau đó chuyển vào hộp thư: cmhtm
Nguyện vọng: có thể đề xuất 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên

V NĂM HỌC 2013-2014 (Tính đến thời điểm 31/12/2013; GV là để phục vụ việc thực hiện Đề án bố trí ổn định đội ng
( Mẫu 1)
Trình độ, môn đào
Chức vụ hiện nay
tạo

Chỗ ở
Trình độ Trình độ
Ngày vào
Năm vào
Bằng
2
hiện nay
lý luận quản lý
Chuyên
Đảng, Văn bằng
Đảng
(hoặc 3; chính trị giáo dục ngành
(xóm, xã)
môn
đoàn thể 1
4)

10

2/8/99
Xóm 4, Quỳnh Đôi

12

11

13

14

Đại học
Sư phạm
Văn
Giáo viên TB thanh tra

15

16

17

18

1995

Q. Lưu không phải là vùng núi cao.

o hộp thư: cmhtm@gmail.com; gửi chậm nhất sau ngày 20 tháng 11 năm 2013

án bố trí ổn định đội ngũ giáo viên….)
Vợ hoặc chồng (Nếu
đã có)

Hợp đồng trường
Hưởng
Hợp lương
đồng ngân
Năm vào
huyện từ sách
biên chế
tháng, ("Hợp
năm đồng
Phòng")
từ tháng
năm
19

1997

20 21

Hưởng
lương
ngoài
ngân
sách từ
tháng
năm
22

Diện
chính
sách

23

0

0

0

0

Nghề
nghiệp

24

Bộ đội

Danh
hiệu cao
Đơn vị nhất đã
công tác đạt, năm
đạt

25

Số điện
thoại liên
lạc

26

Tổng Cục hậu
Giáocần
viên giỏi cơ sở năm 2001
0972 311 835

GIÁO VIÊN KÝ TÊN

Nguyễn Th
Văn
A Mai
ị Thu

Ghi chú

28

0972 311 835

ÊN KÝ TÊN

Thị Thu Mai

...
DANH SÁCH CÁN BỘ QL, GIÁO VIÊN, NV NĂM HỌC 2013-2014 (Tính đến thời điểm 31/12/2013; GV là để phục vụ việc thực hiện Đề án bố trí ổn định đội ngũ giáo viên….)
Trường:
( Mẫu 1)
TT Họ và tên Dân tộc Tôn giáo
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Nguyễn Thị Thu Mai
Không 16
Không
Không 8/19/74 Kinh Không
2
3
4
- Vùng núi cao là các huyện miềm Tây Nghệ An, các xã miềm núi Q. Lưu không phải là vùng núi cao.
Giáo viên điền đầy đủ thông tin vào sau đó chuyển vào hộp thư: cmhtm@gmail.com; gửi chậm nhất sau ngày 20 tháng 11 năm 2013
Nguyện vọng: có thể đề xuất 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên
Đề nghị
chuyển
đi đơn vị
khác
(Chỉ là
đề xuất
nguyện
vọng)
Số năm
dạy tại
trường
hiện
nay(cả số
năm
trước-
nếu có-
và sau
khi đi
tăng
cường
về)
Số năm
đã đi
tăng
cường
vùng
núi, khó
khăn
Quỳnh
Lưu
Đã dạy ở
trường
vùng núi
cao, đặc
biệt khó
khăn (số
năm,
huyện)
Ngày
sinh
Ghi chú: - Trên đây chỉ là ví dụ;
DANH SÁCH CÁN BỘ QL, GIÁO VIÊN, NV NĂM HỌC 2013-2014 - Trang 2
DANH SÁCH CÁN BỘ QL, GIÁO VIÊN, NV NĂM HỌC 2013-2014 - Người đăng: Chán Đời
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
DANH SÁCH CÁN BỘ QL, GIÁO VIÊN, NV NĂM HỌC 2013-2014 9 10 628