Ktl-icon-tai-lieu

Dạy học tiếng việt tiểu học

Được đăng lên bởi phuonganh13379
Số trang: 287 trang   |   Lượt xem: 3781 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
LÊ PHƯƠNG NGA - ĐẶNG KIM NGA

PHƯƠNG PHÁP
DẠY HỌC TIẾNG
VIỆT Ở TIỂU HỌC
(TÀI LIỆU ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÌNH ĐỘ CAO
ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Chịu trách nhiệm xuất bản :
Biên soạn :
Những vấn đề cơ bản :
Biên tập nội dung :
Thiết kế sách và Biên tập mĩ thuật :
Trình bày bìa :
Sửa bản in:

In
cuốn, khổ 20,5 x 29cm, tại Công ty In & Văn hoá phẩm.
Giấy phép xuất bản số :
In xong và nộp lưu chiểu
371 (07)
167/111-05
Mã số : GD - 05

MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu ................................................................................................................. 5
Chủ đề 1: Những vấn đề chung của phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu
học. (Lê Phương Nga)............................................................................................... 7
Chủ đề 2: Phương pháp dạy học Học vần. (Đặng Kim Nga)................................... 51
Chủ đề 3: Phương pháp dạy học Tập viết. (Đặng Kim Nga)................................... 77
Chủ đề 4: Phương pháp dạy học Chính tả. (Đặng Kim Nga) ................................ 117
Chủ đề 5: Phương pháp dạy học Tập đọc. (Lê Phương Nga) ................................ 139
Chủ đề 6: Phương pháp dạy học Luyện từ và câu. (Lê Phương Nga) ................... 181
Chủ đề 7: Phương pháp dạy học Tập làm văn. (Lê Phương Nga) ......................... 225
Chủ đề 8: Phương pháp dạy học Kể chuyện. (Lê Phương Nga)............................ 276

các từ viết tắt
Giáo dục Tiểu học :
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia:
Tập làm văn :
Luyện từ và câu :
Giáo viên :
Học sinh :
Nhà xuất bản Giáo dục :
Tài liệu tham khảo :
Sách giáo khoa :

GDTH
NXB ĐHQG
TLV
LT & C
GV
HS
NXB GD
TLTK
SGK

LỜI NÓI ĐẦU
Để góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, Dự án phát
triển giáo viên tiểu học đã tổ chức biên soạn các môđun đào tạo theo chương trình
Cao đẳng Sư phạm và chương trình liên thông từ Trung học Sư phạm lên Cao đẳng
Sư phạm, biên soạn các môđun bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học và kiểm
tra đánh giá kết quả giáo dục tiểu học theo chương trình, sách giáo khoa tiểu học
mới.
Điểm mới của tài liệu viết theo môđun là thiết kế các hoạt động nhằm tích cực hoá
hoạt động của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tự
giám sát và đánh giá kết quả học tập của người học, chú trọng sử dụng tích hợp
nhiều...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
D ÁN PHÁT TRIN GIÁO VIÊN TIU HC
LÊ PHƯƠNG NGA - ĐẶNG KIM NGA
PHƯƠNG PHÁP
DY HC TING
VIT TIU HC
(TÀI LIU ĐÀO TO GIÁO VIÊN TIU HC TRÌNH ĐỘ CAO
ĐẲNG VÀ ĐẠI HC SƯ PHM)
NHÀ XUT BN GIÁO DC
NHÀ XUT BN ĐẠI HC SƯ PHM
Dạy học tiếng việt tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dạy học tiếng việt tiểu học - Người đăng: phuonganh13379
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
287 Vietnamese
Dạy học tiếng việt tiểu học 9 10 101