Ktl-icon-tai-lieu

Dạy văn học nghị luận trung đại 8

Được đăng lên bởi xuanhaiht1
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 933 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. Đặt vấn đề.
Văn nghị luận là kiểu văn bản: “Viết về những vấn đề nóng bỏng thuộc
nhiều lĩnh vực đời sống khác nhau: chính trị, kinh tế, triết học, văn hóa…
Mục đích của văn nghị luận là bàn bạc, thảo luận, phê phán hay truyền bá
tức thời một tư tưởng, một quan điểm nào đó nhằm phục vụ trực tiếp cho lợi
ích của một tầng lớp, một giai cấp nhất định… Đặc trưng cơ bản của văn
nghị luận là tính chất luận thuyết – khác với văn học nghệ thuật, văn chương
nghị luận trình bày tư tưởng và thuyết phục người đọc chủ yếu bằng lập
luận, lý lẽ…(Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (chủ biên) - Từ
điển thuật ngữ Văn học – NXB Đại học Quốc gia, 4, 1999).
Văn nghị luận trong nhà trường phổ thông chiếm một khối lượng khá
lớn. Song giáo viên lại cho rằng đây là loại văn bản thường đề cập đến
những tư tưởng cao siêu, trừu tượng, lập luận khó, diễn đạt khô nên không
hấp dẫn, và giáo viên thường chỉ chú ý khai thác nội dung làm toát lên
những quan điểm tư tưởng của các tác giả mà ít chú ý đến vẻ đẹp về hình
thức nghệ thuật của các tác phẩm. Giáo viên cũng ngại khó, ngại “khô” nên
cũng không thật hướng thú với văn bản nghị luận.Đặc biệt trong chương
trình lớp 8 có 6 văn bản nghị luận – có 4 văn bản nghị luận cổ, một văn bản
nghị luận hiện đại, một văn bản nghị luận nước ngoài - rất hay, vừa có giá trị
lịch sử văn hoá vừa có giá trị văn học nên việc giảng dạy của giáo viên và
việc học tập của học sinh gặp không ít khó khăn. Từ thực tế đó tôi muốn
đóng góp một vài ý kiến về cách tiếp cận các văn bản nghị luận trong
chương trình văn 8 để giáo viên và học sinh hứng thú hơn đối với các tác
phẩm này.

B. Giải quyết vấn đề.
I. Một vài định hướng trong dạy học các văn bản nghị luận
ở chương trình lớp 8
1. Đặt tác phẩm trong hoàn cảnh ra đời của nó.
Văn nghị luận thường đề cập đến những vấn đề nóng bỏng có tính thời sự
gắn với một hoàn cảnh lịch sử cụ thể vì thế để thấy được cái hay cái đẹp và
giá trị lịch sử văn hoá của nó thì phải đặt tác phẩm trong hoàn cảnh ra đời
của nó.
Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm chính là cơ sở đầu tiên định hướng để
chúng ta đi vào tìm hiểu tác phẩm. Đặc biệt là với những tác phẩm nghị luận

trung đại thì việc tìm hiểu hoàn cảnh ra đời là hết sức quan trọng. Bởi một
đặc điểm lớn trong văn học trung đại là tính chất văn - sử bất phân.Vì thế
muốn hiểu được văn thì trước hết phải hiểu được sử liên quan đến nó. Hơn
nữa những tác phẩm văn học liên quan đến một vài câu chuyện lịch sử thú vị
cũng sẽ kích thích hứng thú học tập đối vơi học sinh.
Ví dụ với văn bả...
A. t v n Đặ đề.
Văn nghị luận kiểu văn bản: “Viết v những vấn đề nóng bỏng thuộc
nhiều lĩnh vực đời sống khác nhau: chính trị, kinh tế, triết học, văn hóa…
Mục đích của văn nghị luận bàn bạc, thảo luận, phê phán hay truyền
tức thời một tưởng, một quan điểm nào đó nhằm phục vụ trực tiếp cho lợi
ích của một tầng lớp, một giai cấp nhất định… Đặc trưng bản của văn
nghị luận là tính chất luận thuyết – khác với văn học nghệ thuật, văn chương
nghị luận trình bày tưởng và thuyết phục người đọc chủ yếu bằng lập
luận, lẽ…(Lê Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (chủ biên) - Từ
điển thuật ngữ Văn học – NXB Đại học Quốc gia, 4, 1999).
Văn nghị luận trong nhà trường phổ thông chiếm một khối lượng khá
lớn. Song giáo viên lại cho rằng đây loại văn bản thường đề cập đến
những tưởng cao siêu, trừu tượng, lập luận khó, diễn đạt khô nên không
hấp dẫn, giáo viên thường chỉ chú ý khai thác nội dung làm toát lên
những quan điểm tưởng của các tác giả ít chú ý đến vẻ đẹp về hình
thức nghệ thuật của các tác phẩm. Giáo viên cũng ngại khó, ngại “khô” nên
cũng không thật hướng thú với văn bản nghị luận.Đặc biệt trong chương
trình lớp 8 6 văn bản nghị luận 4 văn bản nghị luận cổ, một văn bản
nghị luận hiện đại, một văn bản nghị luận nước ngoài - rất hay, vừa có giá trị
lịch s văn hoá vừa giá trị văn học nên việc giảng dạy của giáo viên
việc học tập của học sinh gặp không ít k khăn. Từ thực tế đó tôi muốn
đóng góp một vài ý kiến về ch tiếp cận các văn bản nghị luận trong
chương trình văn 8 đ giáo viên học sinh hứng thú hơn đối với các tác
phẩm này.
B. Giải quyết vấn đề.
I. Một vài định hướng trong dạy học các văn bản nghị luận
ở chương trình lớp 8
1. Đặt tác phẩm trong hoàn cảnh ra đời của nó.
Văn nghị luận thường đ cập đến những vấn đề nóng bỏng tính thời sự
gắn với một hoàn cảnh lịch sử cụ thể vì thế để thấy được cái hay cái đẹp và
giá trị lịch sử văn hoá của thì phải đặt tác phẩm trong hoàn cảnh ra đời
của nó.
Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm chínhsở đầu tiên định hướng đ
chúng ta đi vào tìm hiểu tác phẩm. Đặc biệt là với những tác phẩm nghị luận
Dạy văn học nghị luận trung đại 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dạy văn học nghị luận trung đại 8 - Người đăng: xuanhaiht1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Dạy văn học nghị luận trung đại 8 9 10 927