Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG

Được đăng lên bởi Beatboxer Tom
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG
ĐỀ 1: Đóng vai người lính trong hàng ngũ quân đội của
Quang Trung kể lại cuộc chiến đáu giữa quân ta với quân
Thanh.

BÀI LÀM:
Tôi, là một người lính trong hàng ngũ quân đội c ủa vua Quang Trung,
xin kể lại cuộc chiến đấu giữa quân ta với quân Thanh. Cuộc chi ến đấu
được diễn ra như sau.
Ngô Văn Sở sau khi đem các đạo quân rút lui, t ức tốc sai Nguy ễn V ăn
Tuyết chạy trạm vào Nam cáo cấp. Một mặt chặn ngang đất Trường Yên
làm giới hạn, đóng thuỷ quân ở hải phận Biện Sơn, quân bộ thì chia gi ữ
vùng núi Tam Điệp, hai mặt thuỷ bộ liên lạc với nhau, ngăn hẳn miền Nam
với miền Bắc. Vì thế, việc ở bốn trấn đường ngoài không hềthấu đến hai
xứ Thanh, Nghệ. Vì vậy việc quân Thanh đến Thăng Long và việc vua
Lê thụ phong ngày 22 tháng 11, từ Thanh Hoa tr ở vào, không m ột người
nào được biết. Ngày 20 tháng ấy, Sở lui về Tam Điệp, thì ngày 24
Tuyết đã vào đến thành Phú Xuân. Bắc bình vương tiếp được tin báo,
giận lắm, liền họp các tướng sĩ, định thân chinh cầm quân đi ngay.
Nhưng các người đến họp đều nói:
- Chúa công với vua Tây Sơn có sự hiềm khích, đối với ngôi chí tôn, lòng
tôn phò của mọi người chưa thật vững bền, nay nghe quân Thanh sang
đánh, càng dễ sinh ra ngờ vực hai lòng. Vậy xin tr ước hết hãy chính v ị
hiệu, ban lệnh ân xá khắp trong ngoài, để yên kẻ phản tr ắc và gi ữ l ấy
lòng người rồi sau sẽ cất quân ra đánh dẹp cõi Bắc cũng ch ưa là mu ộn.
Bắc bình vương lấy làm phải, bèn cho đắp đàn ở trên núi Bân ( ở địa
phận xã An Cựu, huyện Hương Trà, Thừa Thiên), tế cáo tr ời đất cùng các
thần sông, thần núi; chế ra áo cổn mũ miện, lên ngôi hoàng đế, đổi năm
thứ 11 niên hiệu Thái Đức của vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc làm n ăm đầu
niên hiệu Quang Trung. Lễ xong, hạ lệnh xuất quân, hôm ấy nhằm vào
ngày 25 tháng chạp năm Mậu thân (1788).
Vua Quang Trung tự mình đốc suất đại binh, cả thuỷ lẫn bộ cùng ra đi.
Ngày 29 đến Nghệ An, vua Quang Trung cho v ời người c ống sĩ ở huyện
La Sơn là Nguyễn Thiếp vào dinh và hỏi:
- Quân Thanh sang đánh, tôi sắp đem binh ra chống c ự. M ưu đánh và
giữ, cơ được hay thua, tiên sinh nghĩ nh ư thế nào?
Thiếp nói:

- Bây giờ trong nước trống không, lòng ng ười tan rã. Quân Thanh ở xa t ới
đây, không biết tình hình quân ta yếu hay mạnh, không hi ểu rõ th ế nên
đánh nên giữ ra sao. Chúa công đi ra chuyến này, không quá m ười ngày,
giặc Thanh sẽ bị dẹp tan.
Vua Quang Trung mừng lắm, liền sai đại tướng là Hám hổ h ầu kén lính ở
Nghệ An, cứ ba suất đinh thì lấy một người, chưa mấy lúc, đã được hơn
một vạn quân tinh nhuệ. Rồi nhà vua cho ...
ĐỀ CƯƠNG
ĐỀ 1: Đóng vai người lính trong hàng ngũ quân đội của
Quang Trung kể lại cuộc chiến đáu giữa quân ta với quân
Thanh.
BÀI LÀM:
Tôi, là m t ng i lính trong hàng ng quân i c a vua Quang Trung, ườ ũ độ
xin k l i cu c chi n u gi a quân ta v i quân Thanh. Cu c chi n u ế đấ ế đấ
c di n ra nh sau.đượ ư
Ngô V n S sau khi em các o quân rút lui, t c t c sai Nguy n V n ă đ đạ ă
Tuy t ch y tr m vào Nam cáo c p. M t m t ch n ngang t Tr ng Yên ế đấ ườ
làm gi i h n, óng thu quân h i ph n Bi n S n, quân b thì chia gi đ ơ
vùng núi Tam i p, hai m t thu b liên l c v i nhau, ng n h n mi n NamĐ ă
v i mi n B c. Vì th , vi c b n tr n ng ngoài không h th u n hai ế đườ đế
x Thanh, Ngh . Vì v y vi c quân Thanh n Th ng Long và vi c đế ă vua
Lê th phong ngày 22 tháng 11, t Thanh Hoa tr vào, không m t ng i ườ
nào c bi t. Ngày 20 tháng y, S lui v Tam i p, thì ngày 24 đượ ế Đ
Tuy t ã vào n thành Phú Xuân. B c bình v ng ti p c tin báo, ế đ đế ươ ế đượ
gi n l m, li n h p các t ng sĩ, nh thân chinh c m quân i ngay. ướ đị đ
Nh ng các ng i n h p u nói:ư ườ đế đề
- Chúa công v i vua Tây S n có s hi m khích, i v i ngôi chí tôn, lòng ơ đố
tôn phò c a m i ng i ch a th t v ng b n, nay nghe quân Thanh sang ư ư
ánh, càng d sinh ra ng v c hai lòng. V y xin tr c h t hãy chính v đ ướ ế
hi u, ban l nh ân xá kh p trong ngoài, yên k ph n tr c và gi l y để
lòng ng i r i sau s c t quân ra ánh d p cõi B c c ng ch a là mu n.ườ đ ũ ư
B c bình v ng l y làm ph i, bèn cho p àn trên núi Bân ( a ươ đắ đ ở đị
ph n xã An C u, huy n H ng Trà, Th a Thiên), t cáo tr i t cùng các ươ ế đấ
th n sông, th n núi; ch ra áo c n m mi n, lên ngôi hoàng , i n m ế ũ đế đổ ă
th 11 niên hi u Thái c c a vua Tây S n Nguy n Nh c làm n m u Đứ ơ ă đầ
niên hi u Quang Trung. L xong, h l nh xu t quân, hôm y nh m vào
ngày 25 tháng ch p n m M u thân (1788). ă
Vua Quang Trung t mình c su t i binh, c thu l n b cùng ra i. đố đạ đ
Ngày 29 n Ngh An, vua Quang Trung cho v i ng i c ng sĩ huy nđế ườ
La S n là Nguy n Thi p vào dinh và h i:ơ ế
- Quân Thanh sang ánh, tôi s p em binh ra ch ng c . M u ánh và đ đ ư đ
gi , c c hay thua, tiên sinh nghĩ nh th nào? ơ đượ ư ế
Thi p nói:ế
ĐỀ CƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG - Người đăng: Beatboxer Tom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG 9 10 588