Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Dành cho các lớp hệ vừa học vừa làm)

Được đăng lên bởi naihihe
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 902 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM
KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Dành cho các lớp hệ vừa học vừa làm)

1. Tên học phần: Lý luận về pháp luật
2. Số đơn vị học trình: 3
3. Trình độ: Sinh viên năm 1
4. Phân bổ thời gian:
- Giảng lý thuyết: 27 tiết
- Thảo luận: 18 tiết
5. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Triết học Mác – Lênin; Kinh tế học chính trị; Lý
luận về Nhà nước.
6. Mục tiêu của học phần:
6.1 Về kiến thức:
- Nhận diện được hiện tượng Pháp luật trong xã hội có giai cấp
- Xác định được vị trí của Pháp luật trong xã hội
- Đánh giá được vai trò của Pháp luật trong xã hội
- Giải thích được sự vận động và thay đổi của Pháp luật trong lịch sử.
- Phân tích được các mối quan hệ của Pháp luật với kinh tế, chính trị, Nhà nước
và các quy phạm xã hội khác
- Phân tích được các hiện tượng pháp lý khác như: Quan hệ pháp luật; Vi phạm
pháp luật; trách nhiệm pháp lý; ý thức pháp luật; Pháp chế…
6.2 Về kỹ năng nghề nghiệp:
- Khả năng tranh luận có cơ sở khoa học để giải quyết những vấn đề có liên quan
- Sử dụng đúng những khái niệm, thuật ngữ phản ánh hiện tượng Pháp luật và các
hiện tượng xã hội khác.
- Thu thập. lựa chọn thông tin để củng cố và hoàn thiện hệ thống khái niệm đã có.
- Xây dựng khái niệm mới.
7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Học phần Lý luận về Pháp luật nghiên cứu hiện tượng Pháp luật theo quan điểm
của chủ nghĩa Max- Lenine. Các vấn đề về nguồn gốc, bản chất, vai trò của Pháp
luật, các thuộc tính và hình thức Pháp luật được xem xét và đánh giá một cách
khách quan, toàn diện.
- Đánh giá sự vận động của các kiểu Pháp luật trong lịch sử, đặc biệt là Pháp luật
XHCN và hệ thống Pháp luật XHCN.
- Một hệ thống các khái niệm pháp lý được nghiên cứu làm nền tảng cho việc
nghiên cứu các môn khoa học pháp lý chuyên ngành.
8. Tài liệu học tập.
- Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật - Trường đại học Luật Hà Nội năm
2003, NXB CAND, trang 375 - 392.
- Áp dụng pháp luật - Những vấn đề lý luận cơ bản về Nhà nước và Pháp luật Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật - NXB Chính trị quốc gia, năm 1995,
trang 225 - 246.
1

- Bàn thêm về cơ cấu của quy phạm pháp luật - Tạp chí Luật học, số 3 năm 2000,
trang 17.
- Bàn thêm về cơ cấu của quy phạm pháp luật - Tạp chí Luật học, số 6 năm 2000,
trang 17.
- Chính sách xã hội và vai trò của pháp luật việc bảo đảm thực hiện chính sách
xã hội - Phạm Hữu Nghị - Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 2 năm 2001.
- Con người trong mối quan hệ giữa luân lí, giáo lý ...
TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Dành cho các lớp hệ vừa học vừa làm)
1. Tên học phần: Lý luận về pháp luật
2. Số đơn vị học trình: 3
3. Trình độ: Sinh viên năm 1
4. Phân bổ thời gian:
- Giảng lý thuyết: 27 tiết
- Thảo luận: 18 tiết
5. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Triết học Mác Lênin; Kinh tế học chính trị;
luận về Nhà nước.
6. Mục tiêu của học phần:
6.1 Về kiến thức:
- Nhận diện được hiện tượng Pháp luật trong xã hội có giai cấp
- Xác định được vị trí của Pháp luật trong xã hội
- Đánh giá được vai trò của Pháp luật trong xã hội
- Giải thích được sự vận động và thay đổi của Pháp luật trong lịch sử.
- Phân tích được các mối quan hệ của Pháp luật với kinh tế, chính trị, Nhà nước
và các quy phạm xã hội khác
- Phân tích được các hiện tượng pháp khác như: Quan hệ pháp luật; Vi phạm
pháp luật; trách nhiệm pháp lý; ý thức pháp luật; Pháp chế…
6.2 Về kỹ năng nghề nghiệp:
- Khả năng tranh luận có cơ sở khoa học để giải quyết những vấn đề có liên quan
- Sử dụng đúng những khái niệm, thuật ngữ phản ánh hiện tượng Pháp luật và các
hiện tượng xã hội khác.
- Thu thập. lựa chọn thông tin để củng cố và hoàn thiện hệ thống khái niệm đã có.
- Xây dựng khái niệm mới.
7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Học phần Lý luận về Pháp luật nghiên cứu hiện tượng Pháp luật theo quan điểm
của chủ nghĩa Max- Lenine. Các vấn đề về nguồn gốc, bản chất, vai trò của Pháp
luật, các thuộc tính hình thức Pháp luật đưc xem xét đánh giá một cách
khách quan, toàn diện.
- Đánh giá sự vận động của các kiểu Pháp luật trong lịch sử, đặc biệtPháp luật
XHCN và hệ thống Pháp luật XHCN.
- Một hệ thống các khái niệm pháp được nghiên cứu làm nền tảng cho việc
nghiên cứu các môn khoa học pháp lý chuyên ngành.
8. Tài liệu học tập.
- Giáo trình luận Nhà nước Pháp luật - Trường đại học Luật Hà Nội năm
2003, NXB CAND, trang 375 - 392.
- Áp dụng pháp luật - Những vấn đề luận cơ bản về Nhàc Pháp luật -
Viện nghiên cứu Nhà nước Pháp luật - NXB Chính tr quốc gia, năm 1995,
trang 225 - 246.
1
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Dành cho các lớp hệ vừa học vừa làm) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Dành cho các lớp hệ vừa học vừa làm) - Người đăng: naihihe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Dành cho các lớp hệ vừa học vừa làm) 9 10 332