Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn thi văn học việt nam

Được đăng lên bởi My Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 53 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 10 tháng 05 năm 2012

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỌC PHẦN VĂN HỌC VIỆT NAM
---------------------

1. Nội dung: Văn học Việt Nam từ 1930 đến 1975
2. Số đvht: 05
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 4
4. Mục tiêu của học phần: Giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về sự hình thành và phát
triển của văn học Việt Nam giai đoạn 1930-1975. Từ đó, trang bị cho sinh viên kiến thức
về một giai đoạn văn chương, với những khuynh hướng văn chương và một số tác giả văn
chương trên cơ sở vận dụng kỹ năng phân tích, giải thích, chứng minh và bình luận một
số tác giả, tác phẩm, hoặc một số ý kiến nào đó. Trong quá trình ôn tập, người giảng vận
dụng lý luận văn học so sánh để so sánh sự khác và giống nhau giữa các trào lưu, khuynh
hướng văn học thuộc giai đoạn này cũng như so sánh văn học giai đoạn này với giai đoạn
văn học trước đó nhằm giúp sinh viên thấy được thành tựu cũng như những đóng góp của
văn học giai đoạn này trên bước đường hiện đại hóa văn học dân tộc. Những kiến thức
cũng như những kỹ năng này sẽ góp phần vào công việc viết báo, giảng dạy,... của sinh
viên sau khi tốt nghiệp.
5. Mô tả nội dung vắn tắt học phần:
Cung cấp những kiến thức cơ bản về diện mạo văn học sử, đặc điểm sang tác của những
tác giả lớn, những quy luật phát triển của văn học trong tiến trình văn học giai đoạn 1930
– 1975.
6. Tài liệu của học phần:
1. Nam Cao - Tác phẩm, tập 1&2. Nxb Văn học. Hà Nội 1975 ;
2. Phan Cự Đệ - Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại, tập 1&2. Nxb Đại học và Trung học
chuyên nghiệp. Hà Nội -1974 ;
3. Viện Văn học - Suy nghĩ mới về Nhật ký trong tù. Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội - 1990
4. Hoài Thanh - Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam. Nxb Văn học 1988.
5. Phan Cự Đệ (chủ biên) – Văn học Việt Nam thế kỷ XX – Nxb Giáo Dục, H-2004.
6. Phan Cự Đệ, Hà Minh Đức – Nhà văn Việt Nam 1945-1975 – Nxb Đại học & Trung
học chuyên nghiệp, H-1979.
7. Hà Minh Đức – Thơ và mấy vấn đề trong thơ Việt Nam hiện đại – Nxb Khoa học xã
hội, H-1998.
8. Phong Lê (chủ biên) – Tác gia văn xuôi Việt nam hiện đại – Nxb KHXH, H-1979.
9. Phong Lê (chủ biên) – Nhà thơ Việt Nam hiện đại – Nxb KHXH, H-1984.

10. Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Trác, Trần Hữu Tá,...- Văn học Việt Nam 1945-1975 –
Nxb Giáo Dục, H-1998.
11. Nguyễn Xuân Nam – Tìm hiểu và thưởng thức – Nxb Tác phẩm mới, H-1988.
12. Phạm Văn Sĩ – Văn học giải phóng miền Nam – Nxb Đại học & THCN. H-1976.
13. Nguyễn Bá Thành – Tư d...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 10 tháng 05 năm 2012
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
HỌC PHẦN VĂN HỌC VIỆT NAM
---------------------
1. Nội dung: Văn học Việt Nam từ 1930 đến 1975
2. Số đvht: 05
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 4
4. Mục tiêu của học phần: Giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về sự hình thành và phát
triển củan học Việt Nam giai đoạn 1930-1975. Từ đó, trang bị cho sinh viên kiến thức
về một giai đoạn văn chương, với những khuynh hướng văn chương và một số tác giả văn
chương trên sở vận dụng kỹ năng phân tích, giải thích, chứng minh bình luận một
số tác giả, tác phẩm, hoặc một số ý kiến nào đó. Trong quá trình ôn tập, người giảng vận
dụng lý luận văn học so sánh để so sánh sự khác và giống nhau giữa các trào lưu, khuynh
hướng văn học thuộc giai đoạn này cũng như so sánh văn học giai đoạn này với giai đoạn
văn học trước đó nhằm giúp sinh viên thấy được thành tựu cũng như những đóng góp của
văn học giai đoạn này trên bước đường hiện đại hóa văn học dân tộc. Những kiến thức
cũng như những kỹ năng này sẽ góp phần vào công việc viết o, giảng dạy,... của sinh
viên sau khi tốt nghiệp.
5. Mô tả nội dung vắn tắt học phần:
Cung cấp những kiến thức bản về diện mạo văn học sử, đặc điểm sang tác của những
tác giả lớn, những quy luật phát triển của văn học trong tiến trình văn học giai đoạn 1930
– 1975.
6. Tài liệu của học phần:
1. Nam Cao - Tác phẩm, tập 1&2. Nxb Văn học. Hà Nội 1975 ;
2. Phan Cự Đệ - Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại, tập 1&2. Nxb Đại học Trung học
chuyên nghiệp. Hà Nội -1974 ;
3. Viện Văn học - Suy nghĩ mới về Nhật ký trong tù. Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội - 1990
4. Hoài Thanh - Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam. Nxb Văn học 1988.
5. Phan Cự Đệ (chủ biên) Văn học Việt Nam thế kỷ XX Nxb Giáo Dục, H-2004.
6. Phan Cự Đệ, Minh Đức Nhà văn Việt Nam 1945-1975 Nxb Đại học & Trung
học chuyên nghiệp, H-1979.
7. Minh Đức Thơ mấy vấn đề trong thơ Việt Nam hiện đại Nxb Khoa học
hội, H-1998.
8. Phong Lê (chủ biên) – Tác gia văn xuôi Việt nam hiện đại – Nxb KHXH, H-1979.
9. Phong Lê (chủ biên) Nhà thơ Việt Nam hiện đại – Nxb KHXH, H-1984.
đề cương ôn thi văn học việt nam - Trang 2
đề cương ôn thi văn học việt nam - Người đăng: My Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề cương ôn thi văn học việt nam 9 10 808