Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương phần dự thi : Chúng em kể chuyện Bác Hồ

Được đăng lên bởi quanglamuongkim
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑEÀ CÖÔNG PHAÀN DÖÏ THI “ CHUÙNG EM KEÅ CHUYEÄN
BAÙC HOÀ”
Thí Sinh : NGUYEÃN THÒ YEÁN KHA
Tröôøng TH Höng Loäc
Caâu Chuyeän : Baùc Hoà ñeán vôùi caùc chaùu moà coâi ôû traïi Kim Ñoàng
Kính Thöa Quyù Ñaïi Bieåu
Thöa Ban Giaùm Khaûo cuøng toaøn theå caùc baïn hoïc sinh .
Vaøo moät ngaøy ñaàu thaùng 9 caùch ñaây 38 naêm caû daân toäc Vieät
Nam ñaõ ñau ñôùn tieãn ñöa ngöôøi cha kính yeâu veà coõi vónh haèng .
Nhöõng gioït möa , nhöõng doøng nöôùc maét ngheïn ngaøo . Noãi ñau aáy
cuõng nhoùi leân trong loøng Thieáu nieân nhi ñoàng Vieät Nam vaø caû treân
theá gùi , bôûi caû ñôøi ngöôøi ñaõ daønh cho treû em tình thöông yeâu saâu
saéc , söï quan taâm chaêm soùc ñaëc bieät :
“ Ai yeâu caùc nhi ñoàng
Baèng Baùc Hoà Chí minh”
Caâu noùi cuûa Baùc , taám loøng cuûa Baùc seõ ñoïng maõi trong loøng thieáu
nhi chuùng em .
Nhö chuùng ta ñaõ bieát , cuoäc ñôøi cuûa Baùc laø cuoäc ñôøi tranh ñaáu
heát mình söï nghieäp giaûi phoùng daân toäc . vaäy maø duø gaùnh vaùc
treân vai troïng traùch lôùn lao aáy , ngöôøi chaúng luùc naøo queân nhöõng
taâm hoàn con treû . Baùc hoà ñaõ giaønh cho choài non cuûa ñaát nöôùc tình
caûm xuaát phaùt töø traùi tim giaøu yeâu thöông nhaân haäu cuûa mình .
Caùc baïn thieáu nhi ôû khaép moïi nôi , ôû moïi mieàn , moïi daân toäc , ôû
tröôøng hoïc , ôû traïi moà coâi ……ñeàu ñöôïc ñoùn nhaän tình thöông cuûa
baùc , caûm ñoäng voâ cuøng giöõa bao boän b coâng taùc, ngaøy
31/1/1957 Baùc ñaõ ñeán thaêm caùc chaùu ôû traïi Kim Ñoàng , ñaây laø
traïi nuoâi daïy caùc chaùu moà coâi maø taùc giaû Sôn Tuøng ñaõ ghi laïi ñöôïc
in trong taäp Hoïc taäp taám göông ñaïo döùc Baùc Hoà” Ñaây cuõng laø
maãu chuyeän em choïn ñeå döï thi trong hoäi thi hoâm nay .
Moät saùng ñeïp trôøi , Baùc Hoà ñeán vôùi caùc chaùu ôû traïi Kim
Ñoàng . Ngay töø phuùt ñaët chaân ñeán coång traïi nhìn ø raøo daêng daây
theùp gai , trong maét baùc hieän leân söï nhöùc nhoái . Noùi vôùi caùc caùn
boä phuï traùch gioïng Baùc nheï nhaøng , nhöng voâ cuøng thaám thía :
Đề cương phần dự thi : Chúng em kể chuyện Bác Hồ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương phần dự thi : Chúng em kể chuyện Bác Hồ - Người đăng: quanglamuongkim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề cương phần dự thi : Chúng em kể chuyện Bác Hồ 9 10 78