Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra tiếng Việt HKI

Được đăng lên bởi Thanh Phương
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn: 21/11/2014
Tiết: 60

KIỂM TRA TIẾNG VIỆT
Môn:Ngữ Văn - Lớp 8.
Thời gian làm bài: 45 phút.

A.KẾ HOẠCH RA ĐỀ:
I.Mục tiêu cần đạt:

1 .Kiến thức:
- Kieåm tra, cuûng coá nhöõng kieán thöùc tiếng Việt ñaõ hoïc ôû HKI.
2. Kĩ năng:
- Reøn kó naêng thöïc haønh tieáng vieät: phaùt hieän, thông hiểu, ñaët caâu.
3. Thái độ:
- GD Tinh thaàn töï giaùc, nghieâm tuùc khi laøm baøi.
3. Năng lực:

- Phát triển năng lực quan sát, sáng tạo và phân tích từ ngữ
II. Hình thức ra đề: Tự luận.
III. Thời gian tổ chức: Tiết 60/tuần 15
B. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ :
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
NỘI DUNG - CHỦ
ĐỀ

MỨC ĐỘ
Nhận
biết

Thông
hiểu

Từ tượng hình, từ
tượng thanh
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ: %
Tình thái từ

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ: %
Nói quá
Nói giảm nói tránh

Số câu
Số điểm

Vận dụng
thấp(1)
C4 ( Viết
đoạn văn
và phát
hiện từ)
1
2
20%

C1( Nêu
khái
niệm,
phân loại
và cho ví
dụ)
1
2.5
25%
Chỉ ra
nói quá,
nói giảm
nói tránh

CỘNG
Vận dụng
cao(2)

1
2
20%

1
2
25%
Xấc định giá
trị biểu cảm
từ các từ nói
quá, nói giảm
nói tránh
½ C3
1,5

½ C3
1,5

1

1
3

Tỷ lệ: %
Câu ghép
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ: %
Tổng câu
Tổng điểm
Tỉ lệ%

15%
Nhận biết
cấu tạo
câu ghép
½ C2
1
10%
Số câu:
0,5
Sốđiểm:1
Tỷ lệ:
10%

15%

30%

Đặt câu

Số
câu:1,5
Sốđiểm:
4
Tỉ
lệ:40%

½ C2
1,5
15%
Sốcâu:1,5 Số câu:0,5
Sốđiểm:3,5 Sốđiểm:1,5
Tỷ lệ:35% Tỷ lệ:15 %

1
2.5
25%
Số câu:4
Sốđiểm:10
Tỷ lệ:
100%

C. BẢNG MÔ TẢ ĐỀ:
Chủ đề
Từ
( Từ tượng
hình, từ tượng
thanh, tình
thái từ)
Câu
( Câu ghép)
Biện pháp tu
từ
( Nói quá, nói
giảm nói
tránh)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng
cao

Hiểu khái niệm, Đặt câu cho ví
phân loại
dụ, viết đoạn
văn
Nhận biết cấu
tạo

Đặt câu

Hiểu và chỉ ra
đúng tên biện
pháp tu từ

D. BIÊN SOẠN CÂU HỎI VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM:

2

Xác định giá
trị biểu cảm
từ các biện
pháp tu từ

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Tiếng việt 8- Tiết 60
Thời gian: 45 phút
Câu 1 (2.5 điểm):
Thế nào là tình thái từ? Nêu các loại tình thái từ và cho ví dụ từng loại?
Câu 2 (2.5 điểm):
Đặt câu ghép thể hiện các quan hệ ý nghĩa sau và phân tích cấu tạo của từng câu?
a. Quan hệ điều kiện ( Nếu….thì….)
b. Quan hệ tương phản ( Tuy….nhưng…)
c. Quan hệ tăng tiến ( …càng….càng…)
d. Quan hệ lựa chọn ( ….hay(hoặc)…..)
e. Quan hệ tiếp nối (….rồi…)
Câu 3 (3 điểm): Chỉ ra các biện pháp nói quá, nói giảm nói tránh và nêu giá trị biểu cảm
của các biện pháp tu từ này?
a.

Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta. ( Nguyễn Khuyến)

b. Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.

( Ca dao)

c. {…} trước ...
Ngày soạn: 21/11/2014 KIỂM TRA TIẾNG VIỆT
Tiết: 60 Môn:Ngữ Văn - Lớp 8.
Thời gian làm bài: 45 phút.
A.KẾ HOẠCH RA ĐỀ:
I.Mục tiêu cần đạt:
1 .Kiến thức:
- Kieåm tra, cuûng coá nhöõng kieán thöùc tiếng Việt ñaõ hoïc ôû HKI.
2. Kĩ năng:
- Reøn kó naêng thöïc haønh tieáng vieät: phaùt hieän, thông hiểu, ñaët caâu.
3. Thái độ:
- GD Tinh thaàn töï giaùc, nghieâm tuùc khi laøm baøi.
3. Năng lực:
- Phát triển năng lực quan sát, sáng tạo và phân tích từ ngữ
II. Hình thức ra đề: Tự luận.
III. Thời gian tổ chức: Tiết 60/tuần 15
B. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ :
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
NỘI DUNG - CHỦ
ĐỀ
MỨC ĐỘ CỘNG
Nhận
biết
Thông
hiểu
Vận dụng
thấp(1)
Vận dụng
cao(2)
Từ tượng hình, từ
tượng thanh
C4 ( Viết
đoạn văn
và phát
hiện từ)
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ: %
1
2
20%
1
2
20%
Tình thái từ C1( Nêu
khái
niệm,
phân loại
và cho ví
dụ)
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ: %
1
2.5
25%
1
2
25%
Nói quá
Nói giảm nói tránh
Chỉ ra
nói quá,
nói giảm
nói tránh
Xấc định giá
trị biểu cảm
từ các từ nói
quá, nói giảm
nói tránh
Số câu
Số điểm
½ C3
1,5
½ C3
1,5
1
3
1
Đề kiểm tra tiếng Việt HKI - Trang 2
Đề kiểm tra tiếng Việt HKI - Người đăng: Thanh Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra tiếng Việt HKI 9 10 380