Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra văn 8 tiết 41

Được đăng lên bởi Thanh Phương
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1897 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA VĂN
Môn:Ngữ Văn - Lớp 8.
Thời gian làm bài: 45 phút.
A.KẾ HOẠCH RA ĐỀ:
I.Mục tiêu cần đạt:
*Kiến thức :
Chủ đề:
1.Văn học hiện thực phê phán giai đoạn 1930 – 1945, văn học nước ngoài .
Kiểm tra nội dung văn bảnTức nước vỡ bờ, tình cảm và thái độ của lão Hạc đối với cậu
Vàng từ đó rút ra nhân cách .
2. Văn học nước ngoài:
Phân tích nghệ thuật chỉ ra tác dụng,ý nghĩa.Liên hệ bản thân trong văn bản Cô bé bán
diêm.
*Kĩ năng:
+Cảm thụ nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của các văn bản truyện kí đã học.
+Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ,cảm nhận về một nhân vật mà em yêu thích nhất
trong các văn bản thuộc truyện ký đã học.
*Thái độ:
+Yêu thích một nhân vật.
+Cách đối xử của mọi người đối với cô bé bán diêm và trẻ em .
II. Hình thức ra đề: Tự luận.
III. Thời gian tổ chức: Tiết 41/tuần 11
B. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ :
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
NỘI DUNG CHỦ ĐỀ

MỨC ĐỘ
Nhận biết

Tức nước vỡ bờ
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ: %
Lão Hạc

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ: %
Chiếc lá cuối
cùng

Thông
hiểu

Vận dụng
thấp(1)

CỘNG
Vận dụng
cao(2)

C1 (tóm tắt
văn bản)
1
2
20%

1
2
20%
C3( Tình
cảm và thái
độ của lão
Hạc)
1
3
30%
Chỉ ra
nghệ thuật,
hiệu quả

1

1
3
30%
Nêu suy
nghĩ của
em về em
bé có hoàn

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ: %
Tổng hợp
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ: %
Tổng câu
Tổng điểm
Tỉ lệ%

Số câu:1
Sốđiểm:2
Tỷ lệ: 20%

1/2
1,5
15%

cảnh đáng
thương
hiện nay
1/2
1,5
15%

Cảm nhận
về một
nhân vật
1
2
20%
Số câu:1,5 Sốcâu:1
Sốđiểm:4,5 Sốđiểm2
Tỉ lệ:45% Tỷ lệ:20%

1
2
20%
Số câu:0,5 Số câu:4
Sốđiểm:1,5 Sốđiểm:10,0
Tỷ lệ:15 % Tỷ lệ: 100%

1
3
30%

C. BẢNG MÔ TẢ ĐỀ:
Chủ đề
Văn học hiện
thực phê phán
giai đoạn
1930 - 1945

Nhận biết
Thông hiểu
-Tóm tắt văn Tình cảm của
bản Tức nước lão Hạc đối với
vỡ bờ.
cậu Vàng và
thái độ của lão
sau khi bán con
chó

Văn học nước
ngoài

Nêu được nghệ
thuật và hiệu
quả của truyện
Cô bé bán diêm

Vận dụng thấp
Viết đoạn nêu
suy nghĩ, cảm
nhận của em về
một nhân vật
mà em thích
nhất trong văn
bản truyện kí.

Vận dụng cao

Qua truyện Cô
bé bán diêm gợi
cho em suy
nghĩ
gì
về
những em bé có
hoàn cảnh dáng
thương hiện nay

D. BIÊN SOẠN CÂU HỎI VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM:
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Ngữ văn 8
Thời gian: 45 phút
Câu 1 (2 điểm):
Tóm tắt nội dung văn bản “Lão Hạc” của nhà văn Nam Cao?
Câu 2 (3điểm):
Trong phần đầu truyện “Cô bé bán diêm” để tô đậm nỗi cực khổ của cô bé nhà văn
An - đéc -xen đã sử dụng thủ pháp nghệ thuật nào?Hiệu quả nghệ thuật của thủ pháp
này? Hình ảnh cô bé bán diêm gợi cho em suy nghĩ gì về những em bé có hoàn cảnh đáng
thương trong cuộc sống hiện nay?

2

...
KIỂM TRA VĂN
Môn:Ngữ Văn - Lớp 8.
Thời gian làm bài: 45 phút.
A.KẾ HOẠCH RA ĐỀ:
I.Mục tiêu cần đạt:
*Kiến thức :
Chủ đề:
1.Văn học hiện thực phê phán giai đoạn 1930 – 1945, văn học nước ngoài .
Kiểm tra nội dung văn bảnTức nước vỡ bờ, tình cảm và thái độ của lão Hạc đối với cậu
Vàng từ đó rút ra nhân cách .
2. Văn học nước ngoài:
Phân tích nghệ thuật chỉ ra tác dụng,ý nghĩa.Liên hệ bản thân trong n bản bé bán
diêm.
*Kĩ năng:
+Cảm thụ nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của các văn bản truyện kí đã học.
+Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ,cảm nhận về một nhân vật em yêu thích nhất
trong các văn bản thuộc truyện ký đã học.
*Thái độ:
+Yêu thích một nhân vật.
+Cách đối xử của mọi người đối với cô bé bán diêm và trẻ em .
II. Hình thức ra đề: Tự luận.
III. Thời gian tổ chức: Tiết 41/tuần 11
B. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ :
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
NỘI DUNG -
CHỦ ĐỀ
MỨC ĐỘ CỘNG
Nhận biết Thông
hiểu
Vận dụng
thấp(1)
Vận dụng
cao(2)
Tức nước vỡ bờ C1 (tóm tắt
văn bản)
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ: %
1
2
20%
1
2
20%
Lão Hạc C3( Tình
cảm và thái
độ của lão
Hạc)
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ: %
1
3
30%
1
3
30%
Chiếc lá cuối
cùng
Chỉ ra
nghệ thuật,
hiệu quả
Nêu suy
nghĩ của
em về em
bé có hoàn
1
Đề kiểm tra văn 8 tiết 41 - Trang 2
Đề kiểm tra văn 8 tiết 41 - Người đăng: Thanh Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra văn 8 tiết 41 9 10 457