Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Đại học môn Văn

Được đăng lên bởi Lam Nguyệt Trần
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015
Môn: NGỮ VĂN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 02 trang)

Ngày thi: tháng
năm
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu I (2,0 điểm)
Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố quan trọng
nhất giúp giải phóng các dân tộc bị thống trị. Nếu người An Nam hãnh diện giữ gìn tiếng nói của
mình và ra sức làm cho tiếng nói ấy phong phú hơn để có khả năng phổ biến tại An Nam các học
thuyết đạo đức và khoa học của Châu Âu, việc giải phóng dân tộc An Nam chỉ còn là vấn đề thời
gian. Bất cứ người An Nam nào vứt bỏ tiếng nói của mình, thì cũng đương nhiên khước từ niềm
hi vọng giải phóng giống nòi. (...) Vì thế, đối với người An Nam chúng ta, chối từ tiếng mẹ đẻ
đồng nghĩa với chối từ sự tự do của mình.
(Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh)
1. Tác giả Nguyễn An Ninh đã đánh giá thế nào về giá trị của tiếng nói? Cơ sở nào dẫn đến
cách đánh giá ấy. (0,75 điểm)
2. Nguyễn An Ninh cho rằng “chối từ tiếng mẹ đẻ đồng nghĩa với chối từ sự tự do của
mình”. Theo anh/ chị, trong thời điểm bài viết này ra đời, việc giữ gìn và phát triển tiếng mẹ đẻ
có đủ để đem lại sự tự do cho mọi người, cho toàn dân tộc hay không? (0,5 điểm)
3. Theo anh/ chị, là những người con Đất Việt, chúng ta cần có những nhận thức như thế
nào về tiếng mẹ đẻ? (0,75 điểm)
Câu II (3,0 điểm)
Có đạo đức mà không có tài năng cũng như có áo giáp mà không có gươm, chỉ có thể tự
bảo vệ mình mà không thể che chở cho bạn bè được. (Côn Tông)
Trình bày suy nghĩ của anh / chị về ý kiến trên?
Câu III (5,0 điểm)
Trình bày cảm nhận của anh / chị về hai đoạn thơ sau:
Những đường Việt Bắc của ta
Đêm đêm rầm rập như là đất rung
Quân đi điệp điệp trùng trùng
Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan

Dân công đỏ đuốc từng đoàn
Bước chân nát đá muôn tàn lửa bay
Nghìn đêm thăm thẳm sương dày
Đèn pha bật sáng như ngày mai lên
Tin vui chiến thắng trăm miền
Hoà Bình, Tây Bắc, Điện Biên vui về
Vui từ Đồng Tháp, An Khê
Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng.
( Việt Bắc - Tố Hữu, Ngữ văn 12,
Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam 2014, tr.109 )
Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiê...
ĐỀ THI TH THPT QUC GIA LẦN 1 NĂM 2015
Môn: NG VĂN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
thi gồm có 02 trang)
Ngày thi: tháng năm
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thi gian phát đ
Câu I (2,0 đim)
Ting ni người bo vqu báu nht nền đc lp ca các dân tc, yu t quan trng
nht giúp gii phng các dân tc b thng tr. Nu người An Nam hnh din gi gn ting ni ca
mnh và ra sc làm cho ting ni y phong phú hơn để c kh năng ph bin ti An Nam các hc
thuyt đo đc và khoa hc ca Châu Âu, vic gii phng dân tc An Nam ch cn là vn đề thời
gian. Bt c người An Nam nào vt b ting ni ca mnh, th cng đương nhiên khưc t niềm
hi vng gii phng ging ni. (...) V th, đi vi người An Nam chúng ta, chi t ting m đ
đng ngha vi chi t s t do ca mnh.
(Ting m đ - ngun gii phng cc dân tc b p bc - Nguyn An Ninh)
1. Tc gi Nguyn An Ninh đ đnh gi th no về gi tr ca ting nói? Cơ s no dn đn
cch đnh gi y. (0,75 điểm)
2. Nguyn An Ninh cho rng chi t ting m đ đng ngha vi chi t s t do ca
mnh”. Theo anh/ ch, trong thi đim bi vit ny ra đi, vic gi gn v pht trin ting m đ
có đ đ đem li s t do cho mi ngưi, cho ton dân tc hay không? (0,5 điểm)
3. Theo anh/ ch, l nhng ngưi con Đt Vit, chúng ta cần nhng nhận thức như th
no về ting m đ? (0,75 điểm)
Câu II (3,0 đim)
C đo đc không ctài năng cng như c áo giáp không cgươm, ch c thể t
bo v mnh mà không thể che chở cho bn bè được. (Côn Tông)
Trnh by suy nghĩ ca anh / ch về ý kin trên?
Câu III (5,0 đim)
Trnh by cm nhận ca anh / ch về hai đon thơ sau:
Nhng đường Vit Bắc ca ta
Đêm đêm rầm rp như là đt rung
Quân đi đip đip trùng trùng
Ánh sao đầu súng bn cùng m nan
Đề thi Đại học môn Văn - Trang 2
Đề thi Đại học môn Văn - Người đăng: Lam Nguyệt Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi Đại học môn Văn 9 10 640