Ktl-icon-tai-lieu

đề thi hk2 môn hóa 8

Được đăng lên bởi Orj Smile
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 614 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG THCS MINH AN

ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2012-2013
MÔN: HÓA HỌC - KHỐI 8
Thời gian: 45 phút (không kể giao đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3đ)
Hãy chọn và khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng thế ?
A. O2 + H2
H2O
B. Fe + FeCl3
FeCl2
C. AgNO3
Ag + NO2 + O2
D. Mg + Fe2(SO4)3
MgSO4 + Fe
Câu 2: Dãy các oxit bazơ nào tác dụng được với nước ở điều kiện thường ?
A. Al2O3 , FeO , CuO , HgO
B. BaO , CaO , MgO , Fe2O3
C. K2O , Na2O , P2O5 , SO3
D. CaO , BaO , Na2O , K2O
Câu 3: Đốt cháy 9 gam Cacbon . Thể tích Cacbon đioxit CO2 thu được (đktc) là:
A. 22,4 lít
B. 44,8 lít
C. 16,8 lít
D. 11,2 lít
Câu 4: Khí Hidro được bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không vì Hidro là khí :
A. Không màu.
B. Nhẹ nhất trong các loại khí.
C. Có tác dụng với Oxi trong không khí.
D. Ít tan trong nước.
Câu 5: Nhóm các chất chỉ gồm muối trung hòa là :
A. NaCl, K2SO4, CaCO3, Fe(NO3)3.
B. KNO3, HCl, MgSO4, NaOH.
C. K2SO4, HNO3, FeCl3, MgSO3.
D. MgCl2, H2SO4, Na2CO3, ZnCl2.
Câu 6: Dung dịch làm quì tím chuyển sang màu xanh :
A. K2SO4
B. H2SO4
C. KOH
D. HCl
B. PHẦN TỰ LUẬN: (7đ)
Câu 1 (3đ) Hãy chọn chất thích hợp điền vào dấu hỏi (?) và lập PTHH cho các sơ đồ phản
ứng sau
A. ? + O2 t0 P2O5
B. Al + H2SO4
? + H2
0
0
C. Cu + ?
t CuO
D. KMnO4
t
K2MnO4 + ? + ?
Câu 2 (1đ) Gọi tên các chất có công thức hoá học sau: P2O5, Fe2O3, Na2CO3, H2SO3.
Câu 3 (3đ) Cho 33,6 gam Sắt vào bình chứa dung dịch axit clohiđric.
a. Viết phương trình hóa học của phản ứng.
b. Tính khối lượng các sản phẩm tạo thành ?
c. Nếu dùng toàn bộ lượng chất khí vừa sinh ra ở phản ứng trên để khử sắt (III) oxit thì
sau phản ứng thu được bao nhiêu gam sắt ?
(Cho Fe = 56 ; H = 1 ; Cl = 35,5 ; O = 16)

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2012-2013
MÔN: HÓA HỌC 8
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3đ) Hãy chọn và khoanh tròn vào câu trả lời đúng
nhất.
Mỗi ý trả lời đúng : 0,5đ
Câu
Đáp án

1
D

2
D

3
C

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 đ)
Câu 1 : Viết đúng mỗi PTHH (0,75đ)
Câu 2 : Đọc tên đúng mỗi chất (0,25đ)
Câu 3 :

:
:

4
B

5
A

6
C

0,75 . 4 = 3đ
0,25.4 = 1đ

Biểu
điểm

Nội dung
a.

Fe + 2HCl 

b. nFe 

FeCl2

+ H2

33, 6
 0, 6(mol )
56
nFeCl2  0, 6(mol )

1đ
1đ

mFeCl2  0, 6.127  76.2( g )
nH 2  0, 6(mol )
mH 2  0, 6.2  1, 2( g )

c.
1đ

Theo PTPƯ ta có
3H 2  Fe2 03


3mol
1mol
Đặt tỉ lệ 0,6
nFe = (0,6.2) : 3 = 0,4 (mol)
=> mFe = 0,4.56 = 22,4 (g)

t0

2 Fe

3 H 2O

2 mol

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2012-2013
MÔN: HÓA HỌC 8
Cấp độ
Chủ đề
1. Tính chất vật lí
của H2 và O2
Số câu:
Sốđiểm...
TRƯỜNG THCS MINH AN ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2012-2013
MÔN: HÓA HỌC - KHỐI 8
Thời gian: 45 phút (không kể giao đề)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3đ)
Hãy chọn và khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng thế ?
A. O
2
+ H
2
H
2
O B. Fe + FeCl
3
FeCl
2
C. AgNO
3
Ag + NO
2
+ O
2
D. Mg + Fe
2
(SO
4
)
3
MgSO
4
+ Fe
Câu 2: Dãy các oxit bazơ nào tác dụng được với nước ở điều kiện thường ?
A. Al
2
O
3
, FeO , CuO , HgO B. BaO , CaO , MgO , Fe
2
O
3
C. K
2
O , Na
2
O , P
2
O
5
, SO
3
D. CaO , BaO , Na
2
O , K
2
O
Câu 3: Đốt cháy 9 gam Cacbon . Thể tích Cacbon đioxit CO
2
thu được (đktc) là:
A. 22,4 lít B. 44,8 lít C. 16,8 lít D. 11,2 lít
Câu 4: Khí Hidro được bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không vì Hidro là khí :
A. Không màu. B. Nhẹ nhất trong các loại khí.
C. Có tác dụng với Oxi trong không khí. D. Ít tan trong nước.
Câu 5: Nhóm các chất chỉ gồm muối trung hòa là :
A. NaCl, K
2
SO
4
, CaCO
3
, Fe(NO
3
)
3
.
B. KNO
3
, HCl, MgSO
4
, NaOH.
C. K
2
SO
4
, HNO
3
, FeCl
3
, MgSO
3
.
D. MgCl
2
, H
2
SO
4
, Na
2
CO
3
, ZnCl
2
.
Câu 6: Dung dịch làm quì tím chuyển sang màu xanh :
A. K
2
SO
4
B. H
2
SO
4
C. KOH D. HCl
B. PHẦN TỰ LUẬN: (7đ)
Câu 1 (3đ) Hãy chọn chất thích hợp điền vào dấu hỏi (?) và lập PTHH cho các sơ đồ phản
ứng sau
A. ? + O
2
t
0
P
2
O
5
B. Al + H
2
SO
4
? + H
2
C. Cu + ? t
0
CuO D. KMnO
4
t
0
K
2
MnO
4
+ ? + ?
Câu 2 (1đ) Gọi tên các chất có công thức hoá học sau: P
2
O
5
, Fe
2
O
3
, Na
2
CO
3
, H
2
SO
3
.
Câu 3 (3đ) Cho 33,6 gam Sắt vào bình chứa dung dịch axit clohiđric.
a. Viết phương trình hóa học của phản ứng.
b. Tính khối lượng các sản phẩm tạo thành ?
c. Nếu dùng toàn bộ lượng chất khí vừa sinh raphản ứng trên để khử sắt (III) oxit thì
sau phản ứng thu được bao nhiêu gam sắt ?
(Cho Fe = 56 ; H = 1 ; Cl = 35,5 ; O = 16)
đề thi hk2 môn hóa 8 - Trang 2
đề thi hk2 môn hóa 8 - Người đăng: Orj Smile
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề thi hk2 môn hóa 8 9 10 659