Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn

Được đăng lên bởi Đồng Nguyễn Hữu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI MINH HỌA-KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn: Ngữ văn
Thời gian làm bài: 180 phút.

Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4:
… (1) Cái thú tự học cũng giống cái thú đi chơi bộ ấy. Tự học cũng là một cuộc du lịch, du
lịch bằng trí óc, một cuộc du lịch say mê gấp trăm lần du lịch bằng chân, vì nó là du lịch trong
không gian lẫn thời gian. Những sự hiểu biết của loài người là một thế giới mênh mông. Kể làm
sao hết được những vật hữu hình và vô hình mà ta sẽ thấy trong cuộc du lịch bằng sách vở ?
(2) Ta cũng được tự do, muốn đi đâu thì đi, ngừng đâu thì ngừng. Bạn thích cái xã hội ở
thời Đường bên Trung Quốc thì đã có những thi nhân đại tài tả viên “Dạ minh châu” của Đường
Minh Hoàng, khúc “Nghê thường vũ y” của Dương Quý Phi cho bạn biết. Tôi thích nghiên cứu
đời con kiến, con sâu – mỗi vật là cả một thế giới huyền bí đấy, bạn ạ - thì đã có J.H.Pha-brow và
hàng chục nhà sinh vật học khác sẵn sàng kể chuyện cho tôi nghe một cách hóm hỉnh hoặc thi vị.
(3) Đương học về kinh tế, thấy chán những con số ư? Thì ta bỏ nó đi mà coi cảnh hồ Ba
Bể ở Bắc Cạn hay cảnh núi non Thụy Sĩ, cảnh trời biển ở Ha-oai. Hoặc không muốn học nữa thì
ta gấp sách lại, chẳng ai ngăn cản ta cả.”
(Trích Tự học - một nhu cầu thời đại - Nguyễn Hiến Lê,
NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2003)
Câu 1. Hãy ghi lại câu văn nêu khái quát chủ đề của đoạn trích trên. (0,5 điểm)
Câu 2. Trong đoạn (1), tác giả chủ yếu sử dụng thao tác lập luận nào? (0,25 điểm)
Câu 3. Hãy giải thích vì sao tác giả lại cho rằng khi “thấy chán những con số” thì “bỏ nó đi mà
coi cảnh hồ Ba Bể ở Bắc Cạn hay cảnh núi non Thụy Sĩ, cảnh trời biển ở Ha-oai”? (0,5 điểm)
Câu 4. Anh/chị hãy nêu ít nhất 02 tác dụng của việc tự học theo quan điểm riêng của mình. Trả lời
trong khoảng 5-7 dòng. (0,25 điểm)
Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời các câu hỏi từ Câu 5 đến Câu 8:
... Bao giờ cho tới mùa thu
trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
bao giờ cho tới tháng năm
mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao

Ngân hà chảy ngược lên cao
quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm
bờ ao đom đóm chập chờn
trong leo lẻo những vui buồn xa xôi

1

Mẹ ru cái lẽ ở đời
sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
bà ru mẹ mẹ ru con
liệu mai sau các con còn nhớ chăng
(Trích Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa - Theo Thơ Nguyễn Duy,
NXB Hội nhà văn, 2010)
Câu 5. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên. (0,25 điểm)
Câu 6. Xác định 02 biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong bốn dòng đầu của đoạn t...
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ THI MINH HA-K THI THPT QUC GIA NĂM 2015
Môn: Ng văn
Thi gian làm bài: 180 phút.
Phn I. Đọc hiu (3,0 đim)
Đọc đon trích sau đây và tr li các câu hi t Câu 1 đến Câu 4:
(1) Cái thú t hc cũng ging cái thú đi chơi b y. T hc cũng là mt cuc du lch, du
lch bng trí óc, mt cuc du lch say gp trăm ln du lch bng chân, du lch trong
không gian ln thi gian. Nhng s hiu biết ca loài người mt thế gii mênh mông. K làm
sao hết được nhng vt hu hình và vô hình mà ta s thy trong cuc du lch bng sách v ?
(2) Ta cũng được t do, mun đi đâu thì đi, ngng đâu thì ngng. Bn thích cái hi
thi Đường bên Trung Quc tđã có nhng thi nhân đại tài t viên “D minh châu” ca Đường
Minh Hoàng, khúc “Nghê thưng vũ y” ca Dương Quý Phi cho bn biết. Tôi thích nghiên cu
đời con kiến, con sâu – mi vt là c mt thế gii huyn bí đấy, bn - thì đã có J.H.Pha-brow và
hàng chc nhà sinh vt hc khác sn sàng k chuyn cho tôi nghe mt cách hóm hnh hoc thi v.
(3) Đương hc v kinh tế, thy chán nhng con s ư? Thì ta b đi coi cnh h Ba
B Bc Cn hay cnh núi non Thy Sĩ, cnh tri bin Ha-oai. Hoc không mun hc na t
ta gp sách li, chng ai ngăn cn ta c.”
(Trích T hc - mt nhu cu thi đại - Nguyn Hiến Lê,
NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Ni, 2003)
Câu 1. Hãy ghi li câu văn nêu khái quát ch đề ca đon trích trên. (0,5 đim)
Câu 2. Trong đon (1), tác gi ch yếu s dng thao tác lp lun nào? (0,25 đim)
Câu 3. Hãy gii thích vì sao tác gi li cho rng khi thy chán nhng con sthì b đi mà
coi cnh h Ba B Bc Cn hay cnh núi non Thy Sĩ, cnh tri bin Ha-oai”? (0,5 đim)
Câu 4. Anh/ch hãy nêu ít nht 02 tác dng ca vic t hc theo quan đim riêng ca mình. Tr li
trong khong 5-7 dòng. (0,25 đim)
Đọc đon thơ sau đây và tr li các câu hi t Câu 5 đến Câu 8:
... Bao gi cho ti mùa thu
trái hng trái bưởi đánh đu gia rm
bao gi cho ti tháng năm
m ra tri chiếu ta nm đếm sao
Ngân hà chy ngược lên cao
qut mo v khúc nghêu ngao thng Bm
b ao đom đóm chp chn
trong leo lo nhng vui bun xa xôi
Đề thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn - Người đăng: Đồng Nguyễn Hữu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn 9 10 673