Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi văn kì I

Được đăng lên bởi vuongthuyhoacb
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Trêng: THPT Mêng Gi«n
Tæ: V¨n - Sö - §Þa - GDCD

§Ò kiÓm tra häc k× I
M«n: Ng÷ v¨n
Khèi:11
Thêi gian lµm bµi: 90'

I. MỤC TIÊU KIỂM TRA
- Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong bài
kiểm tra chất lượng học kỳ I, môn Ngữ Văn 11, tập 1.
- Khảo sát bao quát một số nội dung kiến thức, kĩ năng với mục đích đánh giá năng
lực đọc - hiểu và tạo lập văn bản của HS thông qua hình thức kiểm tra tự luận.
- Cụ thể, đề kiểm tra nhằm đánh giá trình độ HS theo các chuẩn sau:
Nhận biết, thông hiểu, vận dụng các đơn vị kiến thức:
+ Thực hành về thành ngữ, điển cố
+ Kiến thức văn học : Văn bản đọc hiểu trong chương trình HKI: Chí Phèo.
+ Kĩ năng làm văn nghị luận: nghị luận văn học.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Hình thức: Tự luận
- Cách thức tổ chức kiểm tra: HS làm bài trên lớp trong thời gian 90 phút.
III. THIẾT LẬP MA TRẬN
- Liệt kê tất cả các chuẩn kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu kiểm tra.
- Chọn các nội dung cần đánh giá và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm
tra.
- Xác định khung ma trận.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Trêng: THPT Mêng Gi«n
Tæ: V¨n - Sö - §Þa - GDCD

§Ò kiÓm tra häc k× I
M«n: Ng÷ v¨n
Khèi:11
Thêi gian lµm bµi: 90'

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – MÔN NGỮ VĂN 11
Mức độ
Chủ đề

Nhận biết

Thông
hiểu

1. Tiếng Việt
thực hành về
thành ngữ
điển cố

- Nhận biết
được các
thành ngữ
trong ngữ
liệu.

- Giải thích
được ý
nghĩa của
các thành
ngữ đã tìm

Số câu: 1
Tỉ lệ: 20%

1

1
1=10%

Vận dụng
cấp độ thấp

Vận dụng cấp
độ cao

1
20%=
2,0 điểm

1=10%

2. Làm văn:
Nghị
luận
văn học

- Diễn biến - Phân tích nhân
tâm
trạng vật văn học
nhân vật

Số câu: 1
Tỉ lệ: 80%

1

Tổng cộng

Cộng

1
1=40%

10% = 1,0 10% = 1,0 40% = 4,0
điểm
điểm
điểm

1
1= 40% 80%=
8,0 điểm
40% = 4,0 điểm 100%=
10 điểm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Trêng: THPT Mêng Gi«n
Tæ: V¨n - Sö - §Þa - GDCD

§Ò kiÓm tra häc k× I
M«n: Ng÷ v¨n
Khèi:11
Thêi gian lµm bµi: 90'

IV. BIÊN SOẠN CÂU HỎI THEO MA TRẬN
Câu 1: (2 điểm) Đọc hai câu văn sau:
1. C¶ gia ®×nh Êy ®· nhao lªn mçi ngêi mét c¸ch, ®i gäi tõ «ng lang b¨m T©y cho
®Õn «ng lang b¨m §«ng, giµ vµ trÎ ®Ó thùc hµnh ®óng c¸i lÝ thuyÕt “nhiÒu thÇy thèi
ma”.
(Vò Träng Phông, Sè ®á)
2. Nh÷ng ngêi biÕt ®iÒu th× hay ngê vùc; hä chÐp miÖng nãi: “ Tre giµ m¨ng mäc,
th»ng Êy chÕt, cßn th»ng kh¸c, chóng m×nh còng ch¼ng lîi tÝ g× ®©u”.
(Nam Cao, ChÝ PhÌo)
a. T×m c¸c thµnh ng÷ trong c¸c c©u v¨n trên?
b. Gi¶i thÝch nghÜa bãng cña c¸c thµnh ng÷ đã tìm được trong c¸c c©u v¨n trên.
Câu 2: (8 Điểm) A...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Trêng: THPT Mêng Gi«n
Tæ: V¨n - Sö - §Þa - GDCD
§Ò kiÓm tra häc k× I
M«n: Ng÷ v¨n
Khèi:11
Thêi gian lµm bµi: 90'
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA
- Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, năng trong bài
kiểm tra chất lượng học kỳ I, môn Ngữ Văn 11, tập 1.
- Khảo sát bao quát một số nội dung kiến thức, kĩ năng với mục đích đánh giá năng
lực đọc - hiểu và tạo lập văn bản của HS thông qua hình thức kiểm tra tự luận.
- Cụ thể, đề kiểm tra nhằm đánh giá trình độ HS theo các chuẩn sau:
Nhận biết, thông hiểu, vận dụng các đơn vị kiến thức:
+ Thực hành về thành ngữ, điển cố
+ Kiến thức văn học : Văn bản đọc hiểu trong chương trình HKI: Chí Phèo.
+ Kĩ năng làm văn nghị luận: nghị luận văn học.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Hình thức: Tự luận
- Cách thức tổ chức kiểm tra: HS làm bài trên lớp trong thời gian 90 phút.
III. THIẾT LẬP MA TRẬN
- Liệt kê tất cả các chuẩn kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu kiểm tra.
- Chọn các nội dung cần đánh giá và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm
tra.
- Xác định khung ma trận.
Đề thi văn kì I - Trang 2
Đề thi văn kì I - Người đăng: vuongthuyhoacb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi văn kì I 9 10 336