Ktl-icon-tai-lieu

Đề Văn 12

Được đăng lên bởi vuongthuyhoacb
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SÔÛ GD VAØ ÑT LAÂM ÑOÀNG

TRÖÔØNG THPT ÑAÏ HUOAI

ÑEÀ THI HOÏC KÌ I (naêm hoïc 2012-2013)

Moân: Ngöõ vaên – Lôùp 11 (Traéc nghieäm)
Thôøi gian: 5 phuùt

A-PHAÀN I- TRAÉC NGHIEÄM - Ñeà A
Hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi baèng caùch khoanh troøn ñaùp aùn ñuùng (A, B, C, D)

Caâu 1 (0,5ñ): Trong caùc caâu sau, caâu naøo khoâng duøng thaønh ngöõ?
A. Chaúng voø maø roái, chaúng daàn maø ñau.
B. Kieán trong mieäng cheùn coù boø ñi ñaâu.
C. Maét xanh chaúng ñeå ai vaøo coù khoâng?
D. Moät duyeân hai nôï aâu ñaønh phaän.
Caâu 2 (0,5ñ): Tìm thaønh ngöõ thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng trong caâu:”Khi toâi môùi ... ñeán
thaønh phoá Hoà Chí Minh, anh aáy ñaõ heát loøng giuùp ñôõ”.
A. laàn ñaàu böôùc chaân
B. chaân öôùt chaân raùo
C. chaân nam ñaù chaân chieâu
D. böôùc thaáp böôùc cao.
Caâu 3 (0,5ñ): Neáu duøng töø naøy ñeå ñieàn vaøo choã troáng trong caâu “Anh aáy coù moät ... laø thieáu
quyeát ñoaùn” laø sai.
A.Yeáu ñieåm
B.Nhöôïc ñieåm
C.Khuyeát ñieåm
D.Ñieåm yeáu.
Caâu 4 (0,5ñ): Theå loaïi naøo khoâng thuoäc phong caùch ngoân ngöõ baùo chí?
A.Baûn tin
B.Phoùng söï
C.Tieåu phaåm
D.Truyeän kí.
A-PHAÀN I- TRAÉC NGHIEÄM - Ñeà B
Hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi baèng caùch khoanh troøn ñaùp aùn ñuùng (A, B, C, D)

Caâu 1 (0,5ñ): Töø “xanh” naøo trong caùc caâu sau ñaây coù nghóa khaùc vôùi caùc töø “xanh” coøn laïi?
A. Rieâng nhöõng caâu thô coøn xanh / Rieâng nhöõng baøi haùt coøn xanh. (Vaên Cao)
B. Trôøi xanh ñaây laø cuûa chuùng ta / Nuùi röøng ñaây laø cuûa chuùng ta. (Nguyeãn Ñình Thi)
C. Trôøi cao xanh ngaét, oâ kìa / Hai con haïc traéng bay veà boàng lai. (Theá Löõ)
D. Moïc giöõa doøng soâng xanh / Moät boâng hoa tím bieác (Thanh Haûi)
Caâu 2 (0,5ñ): Töø “baïc” naøo trong caùc caâu sau ñaây coù nghóa khaùc vôùi caùc töø ø “baïc” coøn laïi?
A. Ñöøng xanh nhö laù baïc nhö voâi.
B. Cha meï thoùi ñôøi aên ôû baïc
C. Baïc nghóa baïc tình laø baïc khoâng baùn khoâng mua.
D. Traêng nhö caùi lieàm baïc saùng giöõa trôøi.
Caâu 3 (0,5ñ): Theå loaïi baùo chí coù ñaëc ñieåm gaàn guõi vôùi theå loaïi vaên hoïc laø:
A. Trao ñoåi yù kieán
B. Quaûng caùo
C. Phoùng söï.
D. Phoûng vaán.
Caâu 4 (0,5ñ): Caâu naøo sau ñaây coù söû duïng thaønh ngöõ?
A. Haén ñaõ tôùi caùi doác beân kia cuûa ñôøi.
B. Caùi thaèng trôøi ñaùnh khoâng cheát aáy, noù coøn sôï ai maø hoøng keâu.
C. Baø gaøo leân nhö con meï daïi.
D. Maáy caùi ngoõ toái xung quanh ñuøn ra bieát bao nhieâu laø ngöôøi. Thaät oàn aøo nhö chôï.

B-PHAÀN II- TÖÏ LUAÄN (Thôøi gian: 85 phuùt)
Caâu I. (3,0 ñieåm)
Haõy vieát moät b...
SÔÛ GD VAØ ÑT LAÂM ÑOÀNG ÑEÀ THI HOÏC KÌ I (naêm hoïc 2012-2013)
TRÖÔØNG THPT ÑAÏ HUOAI Moân: Ngöõ vaên – Lôùp 11 (Traéc nghieäm)
Thôøi gian: 5 phuùt
A-PHAÀN I- TRAÉC NGHIEÄM - Ñeà A
Hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi baèng caùch khoanh troøn ñaùp aùn ñuùng (A, B, C, D)
Caâu 1 (0,5ñ): Trong caùc caâu sau, caâu naøo khoâng duøng thaønh ngöõ?
A. Chaúng voø maø roái, chaúng daàn maø ñau.
B. Kieán trong mieäng cheùn coù boø ñi ñaâu.
C. Maét xanh chaúng ñeå ai vaøo coù khoâng?
D. Moät duyeân hai nôï aâu ñaønh phaän.
Caâu 2 (0,5ñ): Tìm thaønh ngöõ thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng trong caâu:”Khi toâi môùi ... ñeán
thaønh phoá Hoà Chí Minh, anh aáy ñaõ heát loøng giuùp ñôõ”.
A. laàn ñaàu böôùc chaân B. chaân öôùt chaân raùo
C. chaân nam ñaù chaân chieâu D. böôùc thaáp böôùc cao.
Caâu 3 (0,5ñ): Neáu duøng töø naøy ñeå ñieàn vaøo choã troáng trong caâu “Anh aáy coù moät ... laø thieáu
quyeát ñoaùn” laø sai.
A.Yeáu ñieåm B.Nhöôïc ñieåm
C.Khuyeát ñieåm D.Ñieåm yeáu.
Caâu 4 (0,5ñ): Theå loaïi naøo khoâng thuoäc phong caùch ngoân ngöõ baùo chí?
A.Baûn tin B.Phoùng söï
C.Tieåu phaåm D.Truyeän kí.
A-PHAÀN I- TRAÉC NGHIEÄM - Ñeà B
Hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi baèng caùch khoanh troøn ñaùp aùn ñuùng (A, B, C, D)
Caâu 1 (0,5ñ): Töø “xanh” naøo trong caùc caâu sau ñaây coù nghóa khaùc vôùi caùc töø “xanh” coøn laïi?
A. Rieâng nhöõng caâu thô coøn xanh / Rieâng nhöõng baøi haùt coøn xanh. (Vaên Cao)
B. Trôøi xanh ñaây laø cuûa chuùng ta / Nuùi röøng ñaây laø cuûa chuùng ta. (Nguyeãn Ñình Thi)
C. Trôøi cao xanh ngaét, oâ kìa / Hai con haïc traéng bay veà boàng lai. (Theá Löõ)
D. Moïc giöõa doøng soâng xanh / Moät boâng hoa tím bieác (Thanh Haûi)
Caâu 2 (0,5ñ): Töø “baïc” naøo trong caùc caâu sau ñaây coù nghóa khaùc vôùi caùc töø ø “baïc” coøn laïi?
A. Ñöøng xanh nhö laù baïc nhö voâi.
B. Cha meï thoùi ñôøi aên ôû baïc
C. Baïc nghóa baïc tình laø baïc khoâng baùn khoâng mua.
D. Traêng nhö caùi lieàm baïc saùng giöõa trôøi.
Caâu 3 (0,5ñ): Theå loaïi baùo chí coù ñaëc ñieåm gaàn guõi vôùi theå loaïi vaên hoïc laø:
A. Trao ñoåi yù kieán B. Quaûng caùo
C. Phoùng söï. D. Phoûng vaán.
Caâu 4 (0,5ñ): Caâu naøo sau ñaây coù söû duïng thaønh ngöõ?
A. Haén ñaõ tôùi caùi doác beân kia cuûa ñôøi.
B. Caùi thaèng trôøi ñaùnh khoâng cheát aáy, noù coøn sôï ai maø hoøng keâu.
C. Baø gaøo leân nhö con meï daïi.
D. Maáy caùi ngoõ toái xung quanh ñuøn ra bieát bao nhieâu laø ngöôøi. Thaät oàn aøo nhö chôï.
B-PHAÀN II- TÖÏ LUAÄN (Thôøi gian: 85 phuùt)
Caâu I. (3,0 ñieåm)
Haõy vieát moät baøi vaên ngaén (khoaûng 200 töø) trình baøy suy nghó cuûa anh/chò veà hoaït
ñoäng ngoaïi khoùa trong tröôøng phoå thoâng hieän nay.
Đề Văn 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Văn 12 - Người đăng: vuongthuyhoacb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề Văn 12 9 10 807