Ktl-icon-tai-lieu

Đề văn nghị luận xã hội

Được đăng lên bởi thanhha3110
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 680 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
Câu 1: Anh,chị hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của mình về tấm lòng nhân hậu trong cuộc sống.
Gợi ý:
1- Giải thích:
Nhân hậu là lòng tốt của con người đối với nhau. Là biểu hiện của những đức tính tốt đẹp, thương yêu
giúp đỡ nhau giữa người với người trong cuộc sống. Lòng nhân hậu là một phẩm chất cần thiết ở một
con người chân chính.
2- Bàn luận, mở rộng vấn đề:
- Trong cuộc sống, cần có tấm lòng nhân hậu của con người với con người. Đó là lối sống có trước có
sau, biết làm việc thiện, giàu lòng vị tha. Chính điều ấy sẽ tạo nên một cuộc sống xã hội ,gia đình tràn
ngập hạnh phúc, tình thương yêu, nhân ái.Mọi người sống hiền hòa, vui vẻ, bao dung, hiểu nhau.
- Người có tấm lòng nhân hậu là người sẵn lòng giúp đỡ , sẵn lòng chia sẻ với người khốn khó, tha thứ
lỗi lầm của người khác, kể cả những người không thân thuộc.Người có lòng nhân hậu biết chấp nhận
con người không hoàn hảo, cái riêng của người khác như chấp nhận chính bản thân mình,biết dùng tình
thương yêu, chia sẻ để cảm hóa. Lòng nhân hậu khiến ta nghĩ đến điều thiện, có sự giúp đỡ, làm vơi
nhẹ gánh nặng của nhiều người.
- Nếu cuộc sống thiếu tấm lòng nhân hậu thì trong xã hội sẽ chỉ còn những mưu toan , tính toán ,
những hằn học , bon chen và sự vô cảm thiếu tình người .
- Tuy nhiên lòng nhân hậu cũng cần đặt đúng chỗ. Có như thế mới phân biệt được thiện ác trong cuộc
đời.
3- Bài học nhận thức và hành động:
- Mỗi người cần rút ra cho bản thân một bài học:cần có tấm lòng nhân hậu trong cuộc sống..Mọi người
trong gia đình, xã hội cần biêt quan tâm, đõi xử tốt với nhau, giúp đỡ nhau trong những tình huống cuộc
sống.
- Cần tìm hiểu những người xung quanh mình. Có những hành động thiết thực của mình từ chính gia
đình, nhà trường, xã hội.
Câu 2: Suy nghĩ của anh (chị) về câu chuyện sau:
Diễn giả Lê-ô Bu-sca-gli-a lần nọ kể về cuộc thi mà ông làm giám khảo. Mục đích của cuộc thi
là tìm ra đứa trẻ biết quan tâm đến người khác nhất. Người thắng cuộc là một em bé bốn tuổi.
Người hàng xóm của em là một ông lão vừa mất vợ. Nhìn thấy ông khóc, cậu bé lại gần rồi leo
lên ngồi vào lòng ông. Cậu ngồi rất lâu và chỉ ngồi như thế. Khi mẹ em hỏi em đã trò chuyện gì với ông
ấy, cậu bé trả lời: “Không có gì đâu ạ. Con chỉ để ông ấy khóc”.
(Theo Phép màu nhiệm của đời- NXB Trẻ, 2005).
Gợi ý:
1. Giải thích ý nghĩa c...



1- Gii thch:
 !"#$ %&'()*$+, $-."/0
1.$2*"#%"#!3 &'3.45673
!"#,&
2- Bn lun, mở rộng vấn đề:
89!3 6:5!"#%!"#&;:  :"%:
))&<,$5=>!033 ?3$
.>.1"/0@&AB"# C!D(&
8"#:5"#E1.$2EC%"#F F:+
G6"#F@F(H*"#FI3&"#:5.
!"#FI!H!@0"#F@"5.,HDJ
"/0C$(H:&'F$$):K1.$2/
-@L"#&
83 5!?3=M*"!,!@
*NB!OKIH"#&
890P6$L$1G&<:"%.)$"Q)@!3
$#&
3- Bi hc nhn thức v hnh động:
8AG"#61!H3BR6:5!3 &&AB"#
!$?360S$T?U %1.$2!* 3
 &
8<6(*"#?S&<:*$3KV,
$"#?3&
WXY)R
 !"#$$% &'()*
$+(,-./0(/12 %3124$5.6.7
312$89*5$:";"<3+= 9>.6?@5
@"$A@"$B@1/CD5E5(:=F+"G
=>.62HIC9+(?AB(!= 9J
X9O!K6L$F*(28Z[9C\]]^Y&

1. Gii thch ý nghĩa câu chuyện.
8_`H'08I[888F()3a b$"QB$+CS
$"#F@5M$35$/HO&"#?:O3I!V
5Q&5IF:O>6cO!0I&dc5"M$(I5
F:&
8e$3c()K$cHCa%G$"#F@&fJQ.%
,,@3$+CgbX"(:*UMG*#$30
hY&e$3$/H"?5.@VHK0$$"QH
@FH!&
8i)D`H'08I[888 $!KHIC*!"#%
!3 &
2. Bn lun, mở rộng vấn đề.
8<HICH*!"#%R0"/$301.$2"Q0
$"Q*F:F!3 &
8WKHICIJ6!3 !"#R
j9!3 $6*F:F!"#I.HkGK!FI.H
!#B)PD`O!l &F!"#.H$ L%*5>5
@,)BJK&m$:!"#6K1.$2$30C3$c&
X_n+Y&
1
Đề văn nghị luận xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề văn nghị luận xã hội - Người đăng: thanhha3110
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề văn nghị luận xã hội 9 10 299