Ktl-icon-tai-lieu

Đêm trắng (F. Doxtoevxki)

Được đăng lên bởi quocthangbmt1008
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MUÅC LUÅC

ÀÏM THÛÁ NHÊËT

2

ÀÏM THÛÁ HAI

15

ÀÏM THÛÁ BA

42

ÀÏM THÛÁ TÛ

51

BUÖÍI SAÁNG

63

ÀÏM TRÙÆNG

2

ÀÏM THÛÁ NHÊËT

Àoá laâ möåt àïm kò diïåu, möåt àïm maâ coá leä chó coá thïí coá àûúåc khi
chuáng ta coân treã, húäi baån àoåc thên mïën. Bêìu trúâi àêìy sao, möåt bêìu
trúâi löång lêîy àïën mûác ngûúác nhòn lïn noá ta phaãi bêët giaác tûå hoãi
mònh: chùèng leä nhûäng con ngûúâi cau coá, traái tñnh traái nïët àuã loaåi laåi
coá thïí söëng dûúái möåt bêìu trúâi nhû thïë? Àêy cuäng laâ möåt cêu hoãi cuãa
tuöíi treã, húäi baån àoåc thên mïën, möåt cêu hoãi rêët treã, nhûng cêìu xin
Àûác Chuáa Trúâi ban cho baån thûúâng xuyïn hún cêu hoãi êëy!.. Coân noái
vïì nhûäng quyá ngaâi traái tñnh traái nïët vaâ cau coá àuã loaåi thò töi khöng
thïí khöng nhúá laåi caách xûã sûå húåp leä cuãa töi trong caã ngaây höm àoá.
Ngay tûâ saáng súám töi àaä bõ möåt nöîi buöìn kò laå haânh haå. Töi böîng
nhiïn coá caãm giaác rùçng töi, möåt keã cö àún, àang bõ têët caã boã rúi, xa
laánh. Têët nhiïn, bêët kò ai cuäng coá quyïìn hoãi: têët caã laâ ai? Búãi vò töi
söëng úã Peterburg1 àaä taám nùm nay maâ hêìu nhû chûa hïì laâm quen
àûúåc vúái möåt ngûúâi naâo. Nhûng töi phaãi laâm quen àïí laâm gò? Khöng
coá viïåc àoá thò caã thaânh phöë Peterburg cuäng àaä quen thuöåc vúái töi
röìi; maâ chñnh vò thïë nïn töi múái caãm thêëy têët caã àïìu boã rúi töi khi
toaân böå thaânh Peterburg böîng àöåt ngöåt keáo nhau ra caác nhaâ nghó
ngoaåi thaânh. ÚÃ laåi möåt mònh töi rêët súå, vaâ suöët ba ngaây daâi töi lang
thang khùæp thaânh phöë trong nöîi buöìn nùång nïì vaâ tuyïåt nhiïn
khöng hiïíu caái gò àang xêíy ra vúái mònh. Duâ xuöi àaåi löå Nevxki, duâ
vaâo cöng viïn hay lang thang doåc con àûúâng búâ söng - khöng möåt
khuön mùåt naâo töi vêîn quen gùåp úã nhûäng núi àoá vaâo möåt giúâ nhêët

1

Peterburg: thaânh phöë trïn búâ biïín Naltich do Piot’r Àaåi àïë xêy dûång vaâo àêìu thïë kyã
XVIII, möåt thúâi laâ thuã àö cuãa nûúác Nga, sau Caách maång Thaáng Mûúâi àûúåc àöíi thaânh
Leningrad, hiïån nay àûúåc lêëy laåi tïn cuä.

F. DOXTOEVXKI

3

àõnh trong suöët caã nùm qua. Têët nhiïn moåi ngûúâi khöng biïët töi,
nhûng thöi laåi biïët hoå. Töi biïët hoå khaá roä; töi gêìn nhû àaä nghiïn cûáu
tûâng khuön mùåt hoå - töi thñch thuá ngùæm nhòn hoå khi hoå vui veã, vaâ
töi buöìn khi hoå rêìu rô u aám. Töi gêìn nhû àaä kïët baån vúái möåt öng maâ
töi vêîn gùåp haâng ngaây vaâo möåt giúâ nhêët àõnh úã Àaâi Phun Nûúác. Öng
ta coá veã mùåt trang troång, trêìm tû, luác naâo cuäng lêím bêím ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đêm trắng (F. Doxtoevxki) - Người đăng: quocthangbmt1008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Đêm trắng (F. Doxtoevxki) 9 10 428