Ktl-icon-tai-lieu

dịch vụ công

Được đăng lên bởi Yến Sakura
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tham luận chuyên đề Dịch vụ công
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
Như chúng ta đã biết dịch vụ công bao gồm trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- văn
hoá- xã hội trong đó có dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.
Trong khuôn khổ của bài tham luận này, tập trung vào vấn đề dịch vụ công của
ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên
Bái là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, có nhiệm vụ
tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên
địa bàn tỉnh về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo (trừ quảng
cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính, và xuất bản phẩm) và
thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh
và theo quy định của pháp luật. Với nhiệm vụ đó, trong những năm qua, chúng tôi
luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch
giao hàng năm.
Yên Bái với đặc điểm là một tỉnh Miền núi, đa dân tộc, địa hình, giao thông đi lại
khó khăn, trình độ dân trí chênh lệch do đó việc triển khai các nhiệm vụ, dịch vụ
công thuộc lĩnh vực của ngành cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm
cao, trong những năm qua Sở Văn hoá, thể thao và du lịch đã áp dụng nhiều
phương pháp đổi mới, cải tiến cách làm sao cho đem lại hiệu quả cao nhất. Một
trong những sự đổi mới đó chính là việc cải cách thủ tục hành chính,
dịch vụ công trên các lĩnh vực chuyên môn của ngành.
Về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính: ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của
cấp trên, chúng tôi đã tiến hành triển khai phổ biến Chương trình tổng thể cải cách
hành chính, tổ chức nghiên cứu xây dựng và ban hành các văn bản thực hiện
chương trình kế hoạch, lập Tổ công tác thực hiện, triển khai đề án 30 theo từng giai
đoạn cụ thể. Trong quá trình triển khai chúng tôi luôn tiến hành kiểm tra thường
xuyên, tổng kết và có sự điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế.
Trong thực hiện đề án chúng tôi đã thống kê, rà soát 72 thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở. Từ khi triển khai đề án đến nay, người dân khi đến
giải quyết các thủ tục được hướng dẫn tận tình giúp họ hiểu hơn về các chính sách
của Đảng và Nhà nước, tiết kiệm được nhiều thời gian song vẫn đảm bảo về trình
tự, đúng thủ tục theo quy định. Mỗi năm, bộ phận “một cửa” của chúng tôi hoàn
thiện hồ sơ và cấp phép trong tất cả các lĩnh vực cho khoảng hơn 100 các tổ chức
và cá nhân. Ngoài đề án 30, chúng tôi còn tiến h...
Tham luận chuyên đề Dịch vụ công
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
Như chúng ta đã biết dịch vụ công bao gồm trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- văn
hoá- xã hội trong đó có dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.
Trong khuôn khổ của bài tham luận này, tập trung vào vấn đề dịch vụ công của
ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên
Bái là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, có nhiệm vụ
tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên
địa bàn tỉnh về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo (trừ quảng
cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính, và xuất bản phẩm) và
thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh
và theo quy định của pháp luật. Với nhiệm vụ đó, trong những năm qua, chúng tôi
luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch
giao hàng năm.
Yên Bái với đặc điểm là một tỉnh Miền núi, đa dân tộc, địa hình, giao thông đi lại
khó khăn, trình độ dân trí chênh lệch do đó việc triển khai các nhiệm vụ, dịch vụ
công thuộc lĩnh vực của ngành cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm
cao, trong những năm qua Sở Văn hoá, thể thao và du lịch đã áp dụng nhiều
phương pháp đổi mới, cải tiến cách làm sao cho đem lại hiệu quả cao nhất. Một
trong những sự đổi mới đó chính là việc cải cách thủ tục hành chính,
dịch vụ công trên các lĩnh vực chuyên môn của ngành.
Về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính: ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của
cấp trên, chúng tôi đã tiến hành triển khai phổ biến Chương trình tổng thể cải cách
hành chính, tổ chức nghiên cứu xây dựng và ban hành các văn bản thực hiện
chương trình kế hoạch, lập Tổ công tác thực hiện, triển khai đề án 30 theo từng giai
đoạn cụ thể. Trong quá trình triển khai chúng tôi luôn tiến hành kiểm tra thường
xuyên, tổng kết và có sự điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế.
Trong thực hiện đề án chúng tôi đã thống kê, rà soát 72 thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở. Từ khi triển khai đề án đến nay, người dân khi đến
giải quyết các thủ tục được hướng dẫn tận tình giúp họ hiểu hơn về các chính sách
của Đảng và Nhà nước, tiết kiệm được nhiều thời gian song vẫn đảm bảo về trình
tự, đúng thủ tục theo quy định. Mỗi năm, bộ phận “một cửa” của chúng tôi hoàn
thiện hồ sơ và cấp phép trong tất cả các lĩnh vực cho khoảng hơn 100 các tổ chức
và cá nhân. Ngoài đề án 30, chúng tôi còn tiến hành xây dựng các đề án khác cũng
liên quan đến lĩnh vực dịch vụ công như đề án xây dựng đời sống văn hoá cơ sở,
dịch vụ công - Trang 2
dịch vụ công - Người đăng: Yến Sakura
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
dịch vụ công 9 10 494