Ktl-icon-tai-lieu

dlcmcd

Được đăng lên bởi duydknt1
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 615 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
BAN CƠ BẢN
BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
2. Giảng viên :
3. Bậc đào tạo: Đại học, cao đẳng Hệ đào tạo: Chính quy
4. Thời lượng : 3 tín chỉ
5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong môn học Những nguyên lý cơ
bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
6. Mô tả môn học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một
môn học trong hệ thống các môn lý luận chính trị. Môn học này, chủ yếu
nghiên cứu đường lối do Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt
Nam từ năm 1930 đến nay. Đường lối đúng đắn là nhân tố hàng đầu quyết định
thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
7. Mục tiêu môn học:
- Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng
Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng
thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, đối
ngoại. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục
tiêu, lý tưởng của Đảng.
- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong
giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo đường lối,
chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
8. Phương pháp giảng dạy
- Phương pháp: thuyết trình, nêu vấn đề, đàm thoại
- Sử dụng phương tiện: Máy vi tính + máy chiếu.
(Tùy theo nội dung từng bài vận dụng phương pháp giảng dạy phù hợp)
9. Phương pháp đánh giá :
- Điểm quá trình:
30%
+ Kiểm tra giữa kỳ
+ Thảo luận nhóm + Chuyên cần
- Thi hết môn:
- Tổng cộng:
10. Tài liệu:

70%
100%

Tài liệu đọc bắt buộc:
- Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Bộ Giáo
dục và Đào tạo: (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên
ngành Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh). NXB Chính trị quốc gia, Hà nội2009
- Tài liệu hướng dẫn ôn tập Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam; Trường Đại học kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-Khoa Lý luận chính trị-Bộ
môn ĐLCMCĐCSVN; năm 2010
Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tái bản có sửa chữa, bổ sung).
Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn sách giáo trình quốc gia các bộ môn
khoa học Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. NxbCTQG,HN,2008
- Giáo trình kinh tế chính trị Mác –Lênin (tái bản có sửa chữa, bổ sung). Hội
đồng trung ương chỉ đạo biên soạn sách giáo trình quốc gia các bộ môn khoa
học Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. NxbCTQG,HN,2008
- Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X,
NxbCT...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
BAN CƠ BẢN
BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN
2. Giảng viên :
3. Bậc đào tạo: Đại học, cao đẳng Hệ đào tạo: Chính quy
4. Thời lượng : 3 tín chỉ
5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong môn học Những nguyên
bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
6. tả môn học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam một
môn học trong hệ thống các môn luận chính trị. Môn học này, chủ yếu
nghiên cứu đường lối do Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt
Nam từ năm 1930 đến nay. Đường lối đúng đắn là nhân tố hàng đầu quyết định
thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
7. Mục tiêu môn học:
- Cung cấp cho sinh viên những nội dung bản của đường lối cách mạng
Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng
thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa hội, đối
ngoại. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục
tiêu, lý tưởng của Đảng.
- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong
giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, hội theo đường lối,
chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
8. Phương pháp giảng dạy
- Phương pháp: thuyết trình, nêu vấn đề, đàm thoại
- Sử dụng phương tiện: Máy vi tính + máy chiếu.
(Tùy theo nội dung từng bài vận dụng phương pháp giảng dạy phù hợp)
9. Phương pháp đánh giá :
- Điểm quá trình: 30%
+ Kiểm tra giữa kỳ
+ Thảo luận nhóm + Chuyên cần
- Thi hết môn: 70%
- Tổng cộng: 100%
10. Tài liệu:
dlcmcd - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dlcmcd - Người đăng: duydknt1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
dlcmcd 9 10 171