Ktl-icon-tai-lieu

Đỗ nương nương báo oán (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 6616 lần   |   Lượt tải: 0 lần
n

ng n

ng báo oán

1
n

ng n

www.hobieuchanh.com
ng báo oán

Bi u Chánh
I
-TH I TU N-HU N
Trái

t v n xây, t i r i k sáng, sáng r i t i l i.
c sông luân-chuy n, h t ròng r i l n, l n r i l i ròng.

Vi c nhà h h t th nh r i t i suy c ng nh v n n
ó là

nh-lu t d -nhiên x a nay th

ng-l mà

c h m t tr thì ph i lo n.
ông Tây c ng th

ng-l .

Th l t Vi t-Nam Qu c-S mà xem, chúng ta s nh n th y rõ-ràng cu c
th nh-tr v i cu c lo n ly c ti p mà di n ra hoài hoài. N u ng i c m-quy n h ngth t chánh thì t -nhiên r i-r m kh p m i n i. N u mu n non-n c
c
thanh-bình thi ph i nh b c auh-hùng chí-s có i
c i tài, thâu-ph c dân tâm,
ng-d n qu n-chúng, m i có th ánh d p trong ngoài mà xây d ng an-ninh l i
bá-tánh.
Kìa nh thu x a, sau m t c n b tr kéo dài n trót m t ngàn n m, n c non
nghiêng-ng a, qu c-h n lu-l , dân-chúng khóc than, c cây khô héo. Trong th i-gian
au kh y tuy có Tr ng N V ng, có Bà Ti u- u, có Lý Nam- , có Tri u Vi tng có Mai H c- , có Khúc-Th a D l n-l t n i lên quy t ra tay bình- nh s nhà và em ch -quy n qu c-gia v cho dân-t c. R t ti c thay các
ng ti n-nh n y
có hào-khí chói-lòa, có hùng-tâm mãnh-li t, nh ng ch a ph i là ng i l t ng c
th i-cu c, b i v y công-nghi p không thành-t u
c hoàn-toàn, ch l u l i danh
th m chí c cho h u nh n sùng-bái muôn i mà thôi.
Mãi n th -k th 10, m i có Ngô-Quy n xu t-hi n, quét s ch trong, ánh
p ngoài, xây n n qu c-gia t -ch cho Vi t-Nam r ng-r
góc tr i ông-Á. Non
c
c h ng th ng bình có 5 n m r i Ngô-V ng l i b ng. Ng i sau n i
nghi p l i không
tài
c,
cho th t chánh i, nên m i sanh ph n lo n Th pNh S -Quân, làm lung-tung m t lúc.
May có inh Tiên-Hoàng ra
i bình-lo n tr n-an, l p ra nhà inh, sau liênti p truy n ngôi qu c-v ng cho các nhà Ti n Lê, nhà Lý r i qua nhà Tr n.
n th -k 13, nhà Tr n g p n n ngo i-xâm, Ngu n-Tri u bên Trung-Qu c,
binh ông t ng m nh nên toan nu t luôn t n c Vi t-Nam. Ch ng dè bên ta, trên
vua hi n- c, d i t ng hùng-c ng, l i thêm muôn dân nh t tâm, nh t trí, oànt cùng nhau quy t
máu ph i x ng
b o-v s n-hà, b i v y binh t ng c a
Ngu n-Tri u luôn luôn i-b i, ph i c u hòa cho kh i b tiêu-di t.
Trong
i ch ng có v t chi tr ng-t n v nh-vi n
c. á lâu n m ph i hao
mòn, s t lâu n m ph i m c sét. Tinh-th n lâu n m c ng ph i suy gi m, o- c lâu
m c ng ph i lu m . Tr c kia
i nhà Lý là
i th nh-tr nh ng gi ngôi vua

n

ng n

ng báo oán

2

www.hobieuchanh.com

c 215 n m r i ph i sang l i cho nhà Tr n. Mà
i nhà Tr n là
a hùng-c ng, song tr -vì
c 175 n m r i c ng b nhà H soán

i v a xán-l ng
t.

Nhà Minh, bên Trung-...
 nng nng báo oán 1 www.hobieuchanh.com
 nng nng báo oán
 Biu Chánh
I
-THI TUN-HUN
Trái t vn xây, ti ri k sáng, sáng ri ti li.
c sông luân-chuyn, ht ròng ri ln, ln ri li ng.
Vic nhà h ht thnh ri ti suy cng nh vn nc h mt tr thì phi lon.
ó là nh-lut d-nhiên xa nay thng-lông Tây cng thng-l.
Th lt Vit-Nam Quc-Sxem, chúng ta s nhn thy rõ-ràng cuc
thnh-tr vi cuc lon ly c tip mà din ra hoài hoài. Nu ngi cm-quyn hng-
  tht chánh tt-nhiên ri-rm khp mi ni. Nu mun non-nc c
thanh-bình thi phi nh bc auh-hùng chí-si c i tài, thâu-phc dân tâm,
ng-dn qun-chúng, mi có thánh dp trong ngoài mà xây dng an-ninh li
bá-tánh.
Kìa nh thu xa, sau mt cn b tr kéo dài n trót mt ngàn nm, nc non
nghiêng-nga, quc-hn lu-l, dân-chúng khóc than, c cây khô héo. Trong thi-gian
au khy tuy có Trng N Vng, có Bà Tiu-u, có Lý Nam-, có Triu Vit-
ng có Mai Hc-, có Khúc-Tha D ln-lt ni lên quyt ra tay bình-nh sn-
hà và em ch-quyn quc-gia v cho dân-tc. Rt tic thay các ng tin-nhn y
có hào-khí chói-lòa, có hùng-tâm mãnh-lit, nhng cha phi là ngi lt ngc
thi-cuc, bi vy ng-nghip không thành-tu c hoàn-toàn, ch lu li danh
thm chí c cho hu nhn sùng-bái muôn i mà thôi.
Mãi n th-k th 10, mi có Ngô-Quyn xut-hin, quét sch trong, ánh
p ngoài, xây nn quc-gia t-ch cho Vit-Nam rng-r góc tri ông-Á. Non
c c hng thng bình có 5 nm ri Ngô-Vng li bng. Ngi sau ni
nghip li không i c, cho tht chánh i, nên mi sanh phn lon Thp-
Nh S-Quân, làm lung-tung mt lúc.
May có inh Tiên-Hoàng ra i bình-lon trn-an, lp ra nhà inh, sau liên-
tip truyn ngôi quc-vng cho các nhà Tin Lê, nhà Lý ri qua nhà Trn.
n th-k 13, nhà Trn gp nn ngoi-xâm, Ngun-Triu bên Trung-Quc,
binh ông tng mnh nên toan nut luôn t nc Vit-Nam. Chng dè bên ta, trên
vua hin-c, di tng ng-cng, li thêm muôn dân nht tâm, nht trí, oàn-
t cùng nhau quyt  máu phi xng  bo-v sn-hà, bi vy binh tng ca
Ngun-Triu luôn luôn i-bi, phi cu hòa cho khi b tiêu-dit.
Trong i chng có vt chi trng-tn vnh-vin c. á u nm phi hao
n, st lâu nm phi mc sét. Tinh-thn u nm cng phi suy gim, o-c lâu
m cng phi lu m. Trc kia i nhà Lý là i thnh-tr nhng gi ngôi vua
Đỗ nương nương báo oán (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đỗ nương nương báo oán (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Đỗ nương nương báo oán (Hồ Biểu Chánh) 9 10 901