Ktl-icon-tai-lieu

Đóa hoa tàn (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 3376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ðóa hoa tàn

1

www.hobieuchanh.com

Ðóa Hoa Tàn
Bi u Chánh
I - H i phát

t (1)

Nh m ti t tháng sáu.
t bu i chi u, b u tr i s n màu xanh lét, ng n gió ng lá ph t ph , gây ra cái
không khí mát m phi th ng, làm cho cây c t t t i, mà c ng làm cho con ng i
kh e kho n.
Trên khúc l V nh Long xu ng Trà Vinh ngang qua xóm Mê Ph p, là xóm nhà c a
ông c, cách ch V ng Liêm ch ng ba ngàn th c, ng i i
ng qua l i d p dìu,
i ng i trong xóm c ng chòm nhom trên l , k
ng ng i ng i mà h ng mát, nên
nh xem có v náo nhi t, mà m t ng i nào coi c ng có s c hân hoan.
Cái không khí mát m kh e kho n y nó làm cho ng i ta ã vui v mà l i h ng
hái v n o l i
ng danh, b i v y trong nhà th y Cai t ng Lê Thái Bình, d a l ,
nh m chánh gi a xóm Mê Ph p, có ti ng nói om sòm xen l n v i ti ng c i inh i.
Nhà n y c t ã trên m i l m n m r i, ngói b rong rêu óng nên tr màu en,
ng b n ng m a táp hoá ra màu xám; nh ng mà n n úc th t cao, c a cu n bán
nguy t, bên tay m t có c t m t cái m1 lúa ng l n, bên tay trái có c t m t cái nhà
xe ng a, phía sau có c t nhà b p s ch s , phía tr c có d n m t cái sân, trong s p
ki ng m y hàng, ngoài tr ng bông
th , gi a sân l i có tr ng m t cây hu nh mai g c
n nhánh nhi u, h qua ti t xuân nó m bông vàng khè, chung quanh cu c t2 l i có
tr ng d a bao vòng, làm cho thêm v trù m t, b i v y ai i ngang ngoài l dòm th y
ng bi t ó là ch
c a m t ng i giàu có.
Th y Cai t ng Lê Thái Bình m i b n m i tám tu i vóc trung trung, t ng thanh
nhã h i nh th y c h c ch nho, l n r i th y m i h c ch qu c ng , còn ch Pháp
thi t là th y không bi t. Th y ng i t i b gh c m lai3
gi a nhà, th y c i ng t mà
nói l n r ng: "H , h , con ng i ta h có th i, thì tr i khi n g p cái may nh
y ó. Hôm tr c chú Phùng d i ch V ng Liêm chú lên h i mà mua lúa c a tôi.
Chú tr b n ng tám c c
t t 4. Tôi nài n m ng b c. Chú nói l chú không dám
mua. B a nay lúa lên giá t i n m ng r i, coi s ng hôn? Ph i mà hôm tr c tôi
bán thì tôi m t ti n nhi u quá".
ng s Di u i theo xã tr ng Phú n h u th y Cai t ng ng xin phép xu t
công kho tu b nhà vi c5 làng, ông ng i cái gh tr ng k
àng chái, ông nghe th y
Cai t ng nói nh v y, thì ông khen r ng:
m th y, sao th y bi t lúa lên giá, th y tr n6 i, thi t th y gi i quá. Hôm lúa
lên b n ng tám, nhi u ng i l t t bán h t, không dám ch n a.
- Không ph i gi i. Làm ch
n, mình ph i bi t nh m th i th ch .
m th y, không bi t lúa c a th y còn
c bao nhiêu?

kho ch a lúa
khu t
3 lo i g quý
4 100 cân ta = 60 kg
5
quan hành chánh
6 gi
1

2

Ðóa hoa tàn

2

www.hobieuchanh.com

Còn nhi u mà. Hôm...
Ðóa hoa tàn 1 www.hobieuchanh.com
Ðóa Hoa Tàn
 Biu Chánh
I - Hi phát t (1)
Nhm tit tháng sáu.
t bui chiu, bu tri sn màu xanh lét, ngn gió ng lá pht ph, gây ra cái
không kmát m phi thng, làm cho cây c tt ti, mà cng làm cho con ngi
khe khon.
Trên khúc l Vnh Long xung Trà Vinh ngang qua xóm Mê Php, là xóm nhà ca
ông c, cách ch Vng Liêm chng ba ngàn thc, ngi i ng qua li dp dìu,
i ngi trong xóm cng chòm nhom trên l, kng ngi ngi mà hng mát, nên
nh xem có v náo nhit, mà mt ngi nào coi cng có sc hân hoan.
Cái không khí mát m khe khon y nó m cho ngi ta ã vui v mà li hng
hái v no li ng danh, bi vy trong nhà thy Cai tng Lê Thái Bình, da l,
nhm chánh gia xóm Mê Php, có ting nói om m xen ln vi ting ci inh i.
Nhà ny ct ã trên mi lm nm ri, ngói b rong rêu óng nên tr màu en,
ng b nng ma táp hoá ra màu xám; nhng mà nn úc tht cao, ca cun bán
nguyt, bên tay mt có ct mt cái m
1
lúa ng ln, bên tay trái có ct mt cái nhà 
xe nga, phía sau có ct nhà bp sch s, phía trc có dn mt cái sân, trong sp
king my hàng, ngoài trng bông  th, gia sân li có trng mt cây hunh mai gc
n nhánh nhiu, h qua tit xuân nó m bông vàng khè, chung quanh cuc t
2
li có
trng da bao vòng, làm cho thêm v trù mt, bi vy ai i ngang ngoài l dòm thy
ng bit ó là ch ca mt ngi giàu có.
Thy Cai tng Lê Thái Bình mi bn mi tám tui vóc trung trung, tng thanh
nhã hi nh thy c hc ch nho, ln ri thy mi hc ch quc ng, còn ch Pháp
thit là thy không bit. Thy ngi ti b gh cm lai
3
 gia nhà, thy ci ngt
nói ln rng: "H, h, con ngi ta h có thi, thì tri khin gp cái may nh
y ó. Hôm trc chú Phùng di ch Vng Liêm chú lên hi mua lúa ca tôi.
Chú tr bn ng tám cc t t
4
. Tôi nài nm ng bc. Chú nói l chú không dám
mua. Ba nay lúa lên giá ti nm ng ri, coi sng hôn? Phi mà hôm trc tôi
bán thì tôi mt tin nhiu quá".
ng s Diu i theo xã trng Phú n hu thy Cai tng ng xin phép xut
công kho tu b nhà vic
5
làng, ông ngi cái gh trng kàng chái, ông nghe thy
Cai tng nói nh vy, thì ông khen rng:
- m thy, sao thy bit lúa lên giá, thy trn
6
i, thit thy gii quá. Hôm lúa
lên bn ng tám, nhiu ngi lt t bán ht, không dám ch na.
- Không phi gii. Làm chn, mình phi bit nhm thi th ch.
- m thy, không bit lúa ca thy còn c bao nhiêu?
1
kho cha lúa
2
khu t
3
loi g q
4
100 cân ta = 60 kg
5
 quan hành chánh
6
gi
Đóa hoa tàn (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đóa hoa tàn (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Đóa hoa tàn (Hồ Biểu Chánh) 9 10 892