Ktl-icon-tai-lieu

Đoạn tình (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 4191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ðo n tình

1

www.hobieuchanh.com

Ðo n Tình
Bi u Chánh

Ch

C

-

ng 1

ng lu n ng i Vi t Nam, ng i Pháp hay ng i Tàu, ai có xe h i th y
u bi t hãng "Thu n Hòa" Sài Gòn, t i
ng Phan Thanh Gi n. Hãng
y choán tr n m t dãy ph 5 c n: c n u thì bán v ru t cùng các
ph tùng xe
i; c n k ó thì chia phòng cho ông Ch hãng v i m y th y cô làm vi c gi y; còn
ba c n chót thì ch a m i m y cái xe h i m i tinh
bán, l n có nh có, th nào
ng p.
phía sau l i còn có m t cái x ng r ng l n, trong y có
máy
s n xe và
ti n ho c úc các
ph tùng theo máy móc xe h i.
Th y th trong hãng ông y, mà khách t i mua , coi xe ho c s a xe c ng
m n p, tr c hãng th ng có ôi ba chi c xe h i u luôn luôn.
t bu i chi u, Thu n là ch hãng, mình m c áo s mi c t tay, i qua i l i
t mình trong phòng làm vi c, b nh suy ngh m t vi c gì quan h l m v y.
Thu n m i 28 tu i, l i nh h i nh có t p luy n th thao nhi u, nên vai ng c n
nang, tay chân c ng c i, t ng m o coi r t m nh m . Thu n không a nói nhi u,
song a suy ngh . G ng m t nghi m ngh mà ôn Hòa vui v , làm cho ai ngó th y
ng bi t li n là ng i chân ch t mà quy t oán. Chuông
n tho i reo reng reng.
Thu n b c l i
ng d a bàn vi t, m t tay th c vào túi qu n tây, m t tay n m ng
dây thép nói k vào tai mà nghe r i nói: "A lô!... Ph i, ây là hãng Thu n Hòa... Ph i
tôi.... Còn tôi
c hân h nh mà nghe ai nói ó?.. À! Tôi kính chào ngài... À...
c,
c l m... Ngài nói ch nào?... Ð ng Qu n H t s 1, ch Gò Ðôi? Tôi bi t, tôi bi t,
ng i Tây Ninh, kh i ngã ba Bà Ði m m t chút ó mà... Ð c, tôi s bi u i li n,
xin ngài an tâm... Chào ngài".
Thu n gác ng nói r i b c ra ngoài c a phòng kêu th y hai T nh, là ng i
tr ng tu i, làm Qu n lý trong hãng, mà nói:
Th y Hai, ông
c t 1 Hu nh kêu dây nói cho tôi hay r ng xe c a ông ch t
máy n m trên
ng i Tây Ninh, t i ch Gò Ðôi, và ông c y hãng cho xe lên kéo v
mà s a cho ông. Th y làm n bi u d i x ng cho m t cái xe i li n k o t i.
Ông H i
ng Bính Gò công, lúc y ông
ng b c xu ng xe h i mà vô
hãng. Thu n quen bi t nhi u, nên l t t i ra c a ti p ón.
- Ông m i lên? X a rày lâu g p ông d ...
- Tôi lên h i tr a. M y tháng nay không có vi c chi nên tôi không có i Sài
Gòn.
- Ông mua xe h i m i mà i, xe c a ông c r i, i coi x a quá.
- Thôi, b nào c ng ti ng "có xe h i", m i c ng c ng v y; xe m i nhi u ti n
m.
1

bác s

Ðo n tình
-

2

www.hobieuchanh.com

Ông i thì tôi tính giá nh cho.
Không. Cái xe c a tôi hên l m. Tôi em lên tính c y hãng s n l i cho m i
mà thôi.
c. Xe ông
c quá. Ph i s n cho th ng k o thùng b sét r i m c h t.
- Xe tôi n c s n còn t ...
Ðon tình 1 www.hobieuchanh.com
Ðon Tình
 Biu Chánh
Chng 1
ng lun ngi Vit Nam, ngi Pháp hay ngi Tàu, ai có xe hi thy
u bit hãng "Thun Hòa" Sài Gòn, ti ng Phan Thanh Gin. Hãng
y choán trn mt dãy ph 5 cn: cn u thì bán v rut cùng các ph tùng xe
i; cn kó tchia phòng cho ông Ch hãng vi my thy cô làm vic giy; còn
ba cn chót thì cha mi my i xe hi mi tinh n, ln có nh có, th nào
ng p.
phía sau li còn có mt cái xng rng ln, trong y  máy  sn xe và
tin hoc úc các  ph tùng theo máy móc xe hi.
Thy th trong hãng ông y, mà khách ti mua , coi xe hoc sa xe cng
m np, trc hãng thng có ôi ba chic xe hi u luôn luôn.
t bui chiu, Thun là ch hãng, mình mc áo s mi ct tay, i qua i li
t mình trong phòng làm vic, b nh suy ngh mt vic gì quan h lm vy.
Thun mi 28 tui, li nh hi nh có tp luyn th thao nhiu, n vai ngc n
nang, tay chân cng ci, tng mo coi rt mnh m. Thun không a nói nhiu,
song a suy ngh. Gng mt nghim ngh mà ôn Hòa vui v, làm cho ai ngó thy
ng bit lin là ngi chân cht mà quyt oán. Chuông n thoi reo reng reng.
Thun bc li ng da bàn vit, mt tay thc vào túi qun tây, mt tay nm ng
dây thép nói k vào tai mà nghe ri nói: "A lô!... Phi, ây là hãng Thun a... Phi
i.... Còn i c hân hnh mà nghe ai nói ó?.. À! Tôi kính chào ngài... À... c,
c lm... Ngài nói ch nào?... Ðng Qun Ht s 1, ch Ðôi? Tôi bit, tôi bit,
ng i Tây Ninh, khi ngã ba Bà Ðim mt chút ó ... Ðc, tôi s biu i lin,
xin ngài an tâm... Chào ngài".
Thun c ng nói ri bc ra ngoài ca phòng kêu thy hai Tnh, là ngi
trng tui, làm Qun lý trong hãng, mà nói:
- Thy Hai, ông c t
1
Hunh kêu dây nói cho tôi hay rng xe ca ông cht
máy nm trên ng i Tây Ninh, ti ch Gò Ðôi, và ông cy hãng cho xe n kéo v
mà sa cho ông. Thy làm n biu di xng cho mt cái xe i lin ko ti.
Ông Hi ng Bính Gò công, lúc y ông ng bc xung xe hi mà vô
hãng. Thun quen bit nhiu, nên lt t i ra ca tip ón.
- Ông mi lên? Xa rày u gp ông d...
- i lên hi tra. My tng nay không vic chi nên tôi không có i i
n.
- Ông mua xe hi mi i, xe ca ông c ri, i coi xa quá.
- Thôi, b nào cng ting "có xe hi", mi cng cng vy; xe mi nhiu tin
m.
1
bác s
C
Đoạn tình (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đoạn tình (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Đoạn tình (Hồ Biểu Chánh) 9 10 269