Ktl-icon-tai-lieu

Đôi Vợ-Chồng sống trong kho chứa đồ

Được đăng lên bởi chuotpt3
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2617 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đôi vợ chồng sống trong kho chứa đồ
Chương Một:
Từ ngày đầu tiên dọn tới ở phòng trọ này, tôi đã bắt đầu nghi
ngờ căn phòng chứa đồ sát bên phòng tôi bỏ trống không có
người. Suốt từ sáng đến tối, bên đó lặng như tờ.
Tôi không thích cái ghế Sô pha rách trong phòng, cuối cùng
một lần đã đòi chủ nhà trọ xem có thể cho tôi vứt cái sô pha
vào kho chứa đồ bên cạnh hay không. Chủ nhà liếc mắt hứ một
tiếng:
- Tôi bảo cô bao lần rồi? Cái kho đó cho một cặp vợ chồng
làm thuê ở nhờ, có người ở đó chứ!
Tôi coi như là gặp phải một bà ki bo đặc trưng dân Quảng
Đông, thôi thì lần sau sẽ không bao giờ động đến cái loài hẹp
hòi nhà bà nữa nhé!
Hôm đó, tôi đi đổ rác, qua cửa kho chứa đồ, nghe thấy bên
trong lào xào, bực mình không chịu được, tôi biết chắc chắn
đó chỉ là chuột đang chạy loạn bên trong ị đầy thôi. Tôi cáu
kỉnh đá một cái lên cửa, chưa đã bèn đạp mạnh thêm cái nữa.
Cửa ọt ẹt hé ra, tôi giật thót cả mình. Tôi tưởng mình đã đạp
vỡ cửa mất rồi. Đang lúc phấp phỏng, một cô gái ló đầu ra, nói
đúng ra thì phải là một phụ nữ hoặc một thiếu phụ, tôi khó mà
xác định được tuổi cô ta từ mái tóc buộc đuôi gà rối phồng lên
và khuôn mặt còn quá non nớt.
Cô gái khẽ hỏi: Chị tìm ai?
Tôi sững người, đứng đờ ra, không biết nên trả lời thế nào.
Lúc đó, một người con trai nhếch nhác cũng thò đầu ra, hoài
nghi hỏi: Chị ở phòng bên cạnh à? Tôi vội sực tỉnh ra ngay,
đáp: Vâng, vâng. Người con trai cười hì hì đắc ý: Lần trước đi
làm về em đã thấy chị.
Bầu không khí xung quanh ngưng đọng rất lâu, có một chút
ngần ngại. Tôi vội vã nói: Xin lỗi, xin lỗi, làm phiền đến hai
bạn rồi. Rồi tôi vội vã cút thẳng về phòng mình. Tôi nghe thấy
tiếng họ nhè nhẹ đóng cửa lại, còn nghe thấy tiếng họ lào thào,
dường như đang thì thầm với nhau: Có phải chúng mình làm
tiếng động hơi to, ảnh hưởng đến hàng xóm rồi à? Thế thì về
sau chúng mình phải cẩn thận khẽ khàng hơn nhé! Đại loại là
những lời như thế.
Tôi uống một ngụm nước, im lặng trở lại, tôi mới tin chắc là,
trong gian phòng chứa đồ suốt ngày im ỉm tăm tối đó quả thực
có hai người đang ở, có lẽ họ chính là đôi vợ chồng làm thuê
mà chủ nhà nhắc đến. Tự dưng tôi cười nhạt, lại còn vợ chồng

cơ đấy, nhìn thì biết chỉ khoảng 20, chắc trốn nhà đi bụi? Hay
là tảo hôn mới cưới? Tôi bất giác cười, tự hài hước nghĩ: Làm
thuê cái gì, nhà quê ra tỉnh thì có, nhà quê toàn cưới sớm.
Chắc sau này phải gọi đôi này là, thằng cha đấy, con mẹ đấy.
Cứ nghĩ ngợi thế, tôi bất giác cười lên thành tiếng.
Lần đầu tiên tiếp xúc với đôi vợ chồng này là lần tôi quên chì...
Đôi v chng sng trong kho cha đ
Chương Mt:
T ngày đu tiên dn ti phòng tr này, tôi đã bt đu nghi
ng căn phòng cha đ sát bên phòng tôi b trng không có
ngưi. Sut t sáng đến ti, bên đó lng như t.
Tôi không thích cái ghế Sô pha rách trong phòng, cui cùng
mt ln đã đòi ch nhà tr xem có th cho tôi vt cái sô pha
vào kho cha đ bên cnh hay không. Ch nhà liếc mt h mt
tiếng:
- Tôi bo cô bao ln ri? Cái kho đó cho mt cp v chng
làm thuê nh, có ngưi đó ch!
Tôi coi như là gp phi mt bà ki bo đc trưng dân Qung
Đông, thôi thì ln sau s không bao gi đng đến cái loài hp
hòi nhà bà na nhé!
Hôm đó, tôi đi đ rác, qua ca kho cha đ, nghe thy bên
trong lào xào, bc mình không chu đưc, tôi biết chc chn
đó ch là chut đang chy lon bên trong đy thôi. Tôi cáu
knh đá mt cái lên ca, chưa đã bèn đp mnh thêm cái na.
Ca t t hé ra, tôi git thót c mình. Tôi tưng mình đã đp
v ca mt ri. Đang lúc php phng, mt cô gái ló đu ra, nói
đúng ra thì phi là mt ph n hoc mt thiếu ph, tôi khó mà
xác đnh đưc tui cô ta t mái tóc buc đuôi gà ri phng lên
và khuôn mt còn quá non nt.
Cô gái kh hi: Ch tìm ai?
Tôi sng ngưi, đng đ ra, không biết nên tr li thế nào.
Lúc đó, mt ngưi con trai nhếch nhác cũng thò đu ra, hoài
nghi hi: Ch phòng bên cnh à? Tôi vi sc tnh ra ngay,
đáp: Vâng, vâng. Ngưi con trai cưi hì hì đc ý: Ln trưc đi
làm v em đã thy ch.
Bu không khí xung quanh ngưng đng rt lâu, có mt chút
ngn ngi. Tôi vi vã nói: Xin li, xin li, làm phin đến hai
bn ri. Ri tôi vi vã cút thng v phòng mình. Tôi nghe thy
tiếng h nhè nh đóng ca li, còn nghe thy tiếng h lào thào,
dưng như đang thì thm vi nhau: Có phi chúng mình làm
tiếng đng hơi to, nh hưng đến hàng xóm ri à? Thế thì v
sau chúng mình phi cn thn kh khàng hơn nhé! Đi loi là
nhng li như thế.
Tôi ung mt ngm nưc, im lng tr li, tôi mi tin chc là,
trong gian phòng cha đ sut ngày im m tăm ti đó qu thc
có hai ngưi đang , có l h chính là đôi v chng làm thuê
mà ch nhà nhc đến. T dưng tôi cưi nht, li còn v chng
Đôi Vợ-Chồng sống trong kho chứa đồ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đôi Vợ-Chồng sống trong kho chứa đồ - Người đăng: chuotpt3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Đôi Vợ-Chồng sống trong kho chứa đồ 9 10 949