Ktl-icon-tai-lieu

Đường cách mệnh (Hồ Chí Minh)

Được đăng lên bởi Cỏ Love Mưa
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 3936 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tác phẩm Đường Cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
15:56' 13/4/2012
(TCTG)- Tác phẩm Đường Cách mệnh của lãnh tụ Nguyễn Ái
Quốc - Hồ Chí Minh, do Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các
dân tộc bị áp bức Á Đông ấn hành lần đầu tiên tại Quảng Châu
(Trung Quốc), năm 1927. Để phục vụ việc học tập các chuyên
đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012
theo Hướng dẫn 12-HD/BTGTW, Hướng dẫn 27-HD/BTGTW và
Hướng dẫn 32-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương,
Tạp chí giới thiệu toàn văn tác phẩm của Người.

Bìa cuốn sách Đường Kách mệnh xuất
bản năm 1927.

ĐƯỜNG CÁCH MỆNH
Không có lý luận cách mệnh, thì không có cách mệnh vận động... Chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong,
đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong1).
LÊNIN
BỊ ÁP BỨC DÂN TỘC LIÊN HỢP HỘI
TUYÊN TRUYỀN BỘ ẤN HÀNH

TƯ CÁCH MỘT NGƯỜI CÁCH MỆNH
Tự mình phải:
Cần kiệm.
Hoà mà không tư.
Cả quyết sửa lỗi mình.
Cẩn thận mà không nhút nhát.

Hay hỏi.
Nhẫn nại (chịu khó).
Hay nghiên cứu, xem xét.
Vị công vong tư.
Không hiếu danh, không kiêu ngạo.
Nói thì phải làm.
Giữ chủ nghĩa cho vững.
Hy sinh.
Ít lòng tham muốn về vật chất.
Bí mật.
Đối người phải:
Với từng người thì khoan thứ.
Với đoàn thể thì nghiêm.
Có lòng bày vẽ cho người.
Trực mà không táo bạo.
Hay xem xét người.
Làm việc phải:
Xem xét hoàn cảnh kỹ càng.
Quyết đoán.
Dũng cảm.
Phục tùng đoàn thể.

VÌ SAO PHẢI VIẾT SÁCH NÀY?
1. Phàm làm việc gì cũng vậy, bất kỳ lớn bé, bất kỳ khó dễ, nếu không ra sức thì chắc không thành công.
Tục ngữ Tàu có câu: "Sư tử bắt thỏ tất dùng hết sức". Sư tử mạnh biết chừng nào, nếu bắt thỏ thì có khó
gì, thế mà còn phải dùng hết sức, huống gì làm việc to tát như việc giải phóng gông cùm nô lệ cho đồng
bào, cho nhân loại, nếu không hết sức thì làm sao được.
2. Lại nhiều người thấy khó thì ngã lòng, không hiểu rằng "nước chảy đá mòn" và "có công mài sắt, có ngày
nên kim". Việc gì khó cho mấy, quyết tâm làm thì làm chắc được, ít người làm không nổi, nhiều người đồng
tâm hiệp lực mà làm thì phải nổi. Đời này làm chưa xong thì đời sau nối theo làm thì phải xong.
3. Muốn đồng tâm hiệp lực, muốn bền gan thì trước ai ai cũng phải hiểu rõ vì sao mà phải làm, vì sao mà
không làm không được, vì sao mà ai ai cũng phải gánh một vai, vì sao phải làm ngay không nên người này
ngồi chờ người khác. Có như thế mục đích mới đồng; mục đích có đồng, chí mới đồng; chí có đồng, tâm
mới đồng; tâm đã đồng, lại phải biết cách làm thì làm mới chóng.
4. Lý luận và lịch sử cách mệnh có nhiều sách lắm. Pháp nó sợ, nên cấm chú...
Tác phẩm Đường Cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
15:56' 13/4/2012
(TCTG)- Tác phẩm Đường Cách mệnh của lãnh tụ Nguyễn Ái
Quốc - Hồ Chí Minh, do Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các
dân tộc bị áp bức Á Đông ấn hành lần đầu tiên tại Quảng Châu
(Trung Quốc), năm 1927. Để phục vụ việc học tập các chuyên
đề về tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012
theo Hướng dẫn 12-HD/BTGTW, Hướng dẫn 27-HD/BTGTW
Hướng dẫn 32-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương,
Tạp chí giới thiệu toàn văn tác phẩm của Người.
ĐƯỜNG CÁCH MỆNH
Không có lý luận ch mệnh, thì không có cách mệnh vận động... Chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong,
đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong
1)
.
LÊNIN
BỊ ÁP BỨC DÂN TỘC LIÊN HỢP HỘI
TUYÊN TRUYỀN BỘ ẤN HÀNH
TƯ CÁCH MỘT NGƯỜI CÁCH MỆNH
Tự mình phải:
Cần kiệm.
Hoà mà không tư.
Cả quyết sửa lỗi mình.
Cẩn thận mà không nhút nhát.
Bìa cuốn sách Đường Kách mệnh xuất
bản năm 1927.
Đường cách mệnh (Hồ Chí Minh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường cách mệnh (Hồ Chí Minh) - Người đăng: Cỏ Love Mưa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Đường cách mệnh (Hồ Chí Minh) 9 10 538